Quyết định 1568/QĐ-UBND

Quyết định 1568/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1568/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 14/TTr-SNgV ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ thủ tục “Cấp phép cho đoàn ra” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk đã được công bố tại Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, KSTTHC (D 10).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

DANH MỤC

TTHC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung bãi bỏ

Lĩnh vực ngoại vụ

 

Cấp phép cho đoàn ra

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1568/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1568/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực12/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1568/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1568/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1568/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1568/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực12/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1568/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1568/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền Sở Ngoại vụ Đắk Lắk

            • 12/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực