Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định 137/QĐ-UBND ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 137/QĐ-UBND 2013 chương trình xây dựng văn bản tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP nsàv 02/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các cơ quan soạn thảo, trình dự thảo văn bản quy pham pháp luật có Kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo các dự thảo trình đúng tiến độ, có chât lượng và bảo đảm ban hành kịp thời.

2. Trong quá trình thực hiện, khi thấy cần thiết phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngoài Chương trình này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp xem xét, quyết định.

3. Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 .

4. Giám đốc Sở Tài chính cấp phát kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Ban HĐNĐ, các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, các Phòng, TTTH-CB;
- Lưu: VT, H01,23/01.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 137/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan son thảo

Cơ quan phối hợp

Thời đim ban hành

I

QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh)

SNội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

02

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sư nghiệp của Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnhì

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

03

Quyết định

Ban hành Quy định chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạo làm việc tại các tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã

Quý 1/2013

04

Quyết định

Ban hành quy trình xử lý việc xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

05

Quyết định

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mở lớp đào tạo và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng (thay thế Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

06

Quyết định

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

07

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 và Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

08

Quyết định

Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã (thay thế Quyết định số 61/2004/QĐ-UBND ngày 19/7/2004 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

09

Quyết định

Ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

10

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và giải quyết các vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bỉnh Phước (thay thế Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

11

Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Phước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

12

Quyết định

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

13

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Phước

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Quý III/2013

14

Quyết định

Ban hành Quy định phí tham gia đấu giá, chi phí dịch vụ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý I/2013

15

Quyết định

Quy định tỷ lệ phần trăm chi phí khoán bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

S Tài chính

Sở Tư pháp

Quý l và II/2013

16

Quyết định

Ban hành Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các s, ban, ngành

Quý III/2013

17

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý I và II/2013

18

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý II/2013

19

Quyết định

Cìiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2013

Sở Tài chính

Các s, ban, ngành

Quý II và III/2013

20

Quyết định

Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2012

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý IV/2013

21

Quyết định

Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý IV/2013

22

Quyết định

Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh)

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành

Quý II và III/2013

23

Quyết định

Chinh sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước đến năm 2015

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

24

Quyết định

Quy định thiết lập và quản lý Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

25

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

26

Quyết định

Ban hành Quy chế ngầm hóa mạng ngoại vi, dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

27

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

28

Quyết định

Ban hành Đơn giá Thống kê đất đai hàng năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Sở Tư pháp

Quý I/2013

29

Quyết định

Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

30

Quyết định

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

31

Quyết định

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở TT&TT, Sở Tài chính

Quý I/2013

32

Quyết định

Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

33

Quyết định

Thực hiện chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm trong tình hình mới đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành

Quý II/2013

34

Quyết định

Ban hành Quy định mức lệ phí và trích nộp lệ phí đăng ký, quản lý cư trú và cấp chứng minh nhân dân

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

35

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh Quy định bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Công thương

Các Sở, ngành

Quý III/2013

36

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường ngành Công thương trên địa bàn tỉnh

S Công thương

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

37

Quyết định

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngành Công thương trong các khu dân cư đô thị vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương

Sở Tài nguyên- Môi trường

Quý IV/2013

38

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành

Quý II/2013

39

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành

Quý II/2013

40

Quyết định

Sừa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ngành

Quý II/2013

41

Quyết định

Ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008)

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

42

Quyết định

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý III/2013

43

Quyết định

Phê duyệt Đề án tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã

Tháng 6/2013

44

Quyết định

Phân cấp, quản lý di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng Nghiệp vụ - Sở VHTT&DL

Tháng 6/2013

45

Quyết định

Ban hành Quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/ 2013

46

Quyết định

Quy định về điều kiện nuôi trồng và khai thác thủy sản trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

47

Quyết định

Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

48

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quỵ định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

49

Quyết định

Quy định khung chính sách hỗ trợ, bồi thường cây trồng, vật kiến trúc trên đất lâm nghiệp phải thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

50

Quyết định

Phê duyệt Quy hoạch bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

51

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh, người có công đưa nghề về địa phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

52

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

53

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

54

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

55

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

56

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

57

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Bỉnh Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thị xã

Trong năm 2013

58

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Phước

SXây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

59

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

60

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thị xã Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long tỉnh Bình Phước.

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Trong năm 2013

61

Quyết định

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

S Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

62

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

63

Quyết định

Ban hành hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư. (thay thế Quyết định số 102/2000/QĐ-UBND ngày 31/10/2000 của UBND)

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

64

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

65

Quyết định

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Phước

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

66

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trong việc cập nhật, công bố công khai thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

II

CHỈ THỊ

01

Chỉ thị

Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

02

Chỉ thị

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2013

03

Chỉ thị

Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

04

Chỉ thị

Tăng cường thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

05

Chỉ thị

Tăng cường công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị s 07/2010/CT-UBND ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh)

S Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2013

Tổng số văn bản Quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2013 là 71 văn bản, trong đó có 66 Quyết định và 05 Chỉ thị.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 137/QĐ-UBND 2013 chương trình xây dựng văn bản tỉnh Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 137/QĐ-UBND 2013 chương trình xây dựng văn bản tỉnh Bình Phước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu137/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
     Người kýNguyễn Văn Lợi
     Ngày ban hành28/01/2013
     Ngày hiệu lực28/01/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 137/QĐ-UBND 2013 chương trình xây dựng văn bản tỉnh Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 137/QĐ-UBND 2013 chương trình xây dựng văn bản tỉnh Bình Phước