Quyết định 1370/QĐ-UBND

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1370/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 28/TTr-PTP ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 01 văn bản của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Sở Tư pháp thành phố (Để báo cáo và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền);
- Thường trực Quận ủy (Để báo cáo);
- Thành viên UBND quận (Để biết);
- Thành viên UBND Quận (Để giám sát);
- Công báo thành phố (Để đăng công báo);
- Website quận (Để công khai);
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Quốc Thuận

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Chỉ thị

Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 29/8/2003

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo Quyết định số 117/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 174/2002/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Hết thời hạn có hiệu lực đã được nêu trong Chỉ thị

15/10/2003

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 27/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Gò Vấp Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Ngọc Quốc Thuận
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 27/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Gò Vấp Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Gò Vấp Hồ Chí Minh

 • 27/01/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực