Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC năm 2018 quy định về phương thức xác định các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC 2018 tiêu chuẩn lao động ở hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THAM GIA THÍ ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020 (viết tắt là Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về phương thức xác định các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ theo Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND , cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a. Về phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về phương thức xác định các HTXNN tham gia thí điểm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng lao động làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Về đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với hợp tác xã, thành viên hợp tác xã và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã.

2. Điều kiện hỗ trợ

a. Điều kiện xác định các HTXNN tham gia thí điểm

- HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX:

+ Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu.

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX.

- HTX phải có nhu cầu thực sự và có giấy đề nghị được tuyển dụng cán bộ chuyên môn gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế) tổng hợp, xem xét.

b. Điều kiện tuyển dụng lao động

Việc tuyển dụng lao động do HTXNN tự quyết định. Tuy nhiên, phải tuân thủ pháp luật về lao động và các nguyên tắc sau:

- Chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn mới hoặc cán bộ chuyên môn đã làm việc tại HTX từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

- Chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Trình độ chuyên môn: Từ cao đẳng trở lên.

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

- Ưu tiên các trường hợp sau:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX.

+ Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

+ Là con em thành viên HTX, sống ở địa phương.

+ Được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định của pháp luật.

+ Những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sĩ, tiến sĩ).

+ Có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

3. Hồ sơ của HTX đề xuất thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc

a. Giấy đề nghị của HTX về hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn.

b. Phương án sử dụng lao động của HTX.

c. Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX (theo phụ lục I-2 mẫu phương án sản xuất kinh doanh của HTX quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/HĐND;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT; TC; LĐTB&XH;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (VA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1371/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC 2018 tiêu chuẩn lao động ở hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC 2018 tiêu chuẩn lao động ở hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1371/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành06/11/2018
        Ngày hiệu lực06/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC 2018 tiêu chuẩn lao động ở hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/QĐ-UBND-HC 2018 tiêu chuẩn lao động ở hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tháp

         • 06/11/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/11/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực