Quyết định 1373/QĐ-UBND

Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1373/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;

Căn cứ Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án phát trin đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyn thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cQuyết định số 322/QĐ-TTg ngày 21/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điu chỉnh quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đán xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 681/TTr-VP ngày 18/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi của đề án

Giai đoạn 2019 - 2021, tập trung triển khai các hạng mục: Xây dựng hạ tầng đô thị thông minh; Trung tâm quản lý, điu hành, xử lý tập trung dữ liệu đô thị đa nhiệm và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, hành chính công, với quy mô trên phạm vi toàn tỉnh hoặc ở một số địa bàn cụ th, đảm bảo phù hợp với nhu cu thực tế và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện.

Định hướng đến năm 2025 triển khai đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

2. Mục tiêu

Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái nhm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đo điều hành của chính quyền các cấp; cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sng của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung, lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 2019 - 2021

Triển khai các hạng mục, dự án thành phần gồm:

- Xây dựng kiến trúc Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh Yên Bái;

- Tòa nhà điều hành đô thị thông minh;

- Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh;

- Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm;

- Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh;

- Hệ thống quản lý, điều hành thông tin kế hoạch - tài chính;

- Hệ thống giáo dục thông minh;

- Hệ thống y tế thông minh;

- Hệ thống du lịch thông minh;

- Xây dựng mô hình thí điểm đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm, thành phYên Bái, tỉnh Yên Bái;

- Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC).

b) Định hưng đến năm 2025

Tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng các kết quả dự án đã triển khai trong giai đoạn 2019 - 2021; đng thời trin khai mới các hạng mục, dự án thành phn gm:

- Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái;

- Hệ thống giao thông thông minh;

- Hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh;

- Dịch vụ thông minh trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội;

- Hệ thống nông nghiệp thông minh;

- Dịch vụ thông minh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

- Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ;

- Hệ thống điều hành trong lĩnh vực tư pháp.

4. Giải pháp chủ yếu

a) Về thông tin, tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia phát trin và sử dụng các dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

- Tổ chức các sự kiện nhằm cung cấp thông tin, thu hút sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cp, các ngành và cộng đồng xã hội về phát triển mô hình đô thị thông minh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích và dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

b) Về cơ chế chính sách

- Rà soát các quy định, quy chế có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng mô hình đô thị thông minh, chính quyền điện tử, hệ thống thông tin.

- Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ, thng nht, tạo thuận lợi cho việc triển khai mô hình đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp khai thác sử dụng các tiện ích và dịch vụ của mô hình đô thị thông minh; thu hút các nhà đu tư cung cấp các giải pháp và tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh; thu hút, lồng ghép đa dạng các nguồn lực để triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

c) Về khoa học công nghệ

Trin khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại có khả năng ứng dụng hiệu quả trong dài hạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây nhm khai thác có hiệu quả các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyn các cấp cũng như phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

d) Về tài chính

- Cân đi b trí ngun kinh phí hàng năm đảm bảo cho việc triển khai mô hình đô thị thông minh.

- Đy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phn kinh tế tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp phù hợp để tham gia xây dựng mô hình đô thị thông minh.

- Kết hợp hài hòa giữa phương thức đầu tư và phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong quá trình triển khai mô hình đô thị thông minh nhằm giảm thiểu kinh phí đầu tư ban đầu.

đ) Về nhân lực

- Rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin để bố trí quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm của tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên trách để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng và ứng dụng, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

5. Kinh phí thực hiện đề án

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2019 - 2021 dự ước là 1.200.000.000.000 đng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng); kinh phí thực tế được xác định trên cơ sở các hạng mục, dự án thành phần được đầu tư.

- Kinh phí triển khai những nội dung định hưng đến năm 2025 được xác định trên cơ sở các hạng mục, dự án thành phần được đầu tư.

- Nguồn kinh phí: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

(Có Đề án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)

Làm chủ đầu tư triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các ngành, địa phương có liên quan trin khai Đán đảm bảo hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện tt công tác thông tin, tuyên truyn vmục đích, vai trò, ý nghĩa và tình hình, kết quả trin khai mô hình đô thị thông minh của tỉnh.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưng nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng các tiện ích, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, quy chế và các cơ chế, chính sách liên quan; phối hợp thẩm định các Dự án thành phn đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật chuyên ngành theo quy định.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, ứng dụng các tiện ích, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh b trí các nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án.

d) Sở Tài chính

Phi hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án thành phần thuộc Đề án; chủ trì tham mưu, đề xuất việc bảo đảm và bố trí kinh phí cho các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mô hình đô thị thông minh sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Đề án được phê duyệt.

đ) Các sở, ban, ngành trong tỉnh

Phối hợp triển khai các nội dung có liên quan của Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện việc chia sẻ ứng dụng và cơ sở dữ liệu, tăng cường và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

e) Ủy ban nhân dân thành phYên Bái và các huyện, thị xã

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò và lợi ích của việc triển khai, ứng dụng mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử; tình hình, kết quả trin khai mô hình đô thị thông minh tại địa phương.

- Phi hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các ngành liên quan triển khai Đề án tại địa phương mình đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm và các phòng, ban chức năng phi hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trin khai mô hình thí điểm đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

g) Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành ph Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Phi hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các ngành liên quan trin khai mô hình thí điểm trên địa bàn phường; phối hợp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp có thẩm quyền để phát triển, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

h) Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng, lộ trình phát triển mô hình đô thị thông minh của tỉnh, vừa đảm bảo mục tiêu phát trin sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa góp phần thiết thực thúc đy sự nghiệp phát trin kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghệ thông tin - truyn thông nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân vả Ủy ban nhân dân tnh; Thtrưởng các s, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph trong tnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, XD, HCTC, CTTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1373/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1373/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1373/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1373/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1373/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1373/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái

            • 01/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực