Quyết định 1379/QĐ-TTg

Quyết định 1379/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kim sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: V
T, NC (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua Nghị quyết số 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 111/2015/QH13). Để triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc thuộc trách nhiệm của Chính phủ được quy định trong Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 111/2015/QH13. Tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; bảo đảm thực hiện tốt công tác điều tra và thi hành án; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trước hết là ở các thành phố lớn và khu kinh tế trọng điểm. Năm 2016 và những năm tiếp theo, tiếp tục duy trì và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu đã được đề ra trong Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 20131 (ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đu tranh phòng, chng tội phạm (ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ); các Nghị quyết số 52/2013/QH13, số 69/2013/QH13, số 75/2014/QH13 và số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13.

II. NHIỆM VỤ

1. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình hành động của Đảng, Chính phủ v công tác phòng chng vi phạm pháp luật và tội phạm, trọng tâm là: Chỉ thị s 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị s21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình hành động phòng, chng tội phạm mua bán người, Chương trình hành động phòng, chng tham nhũng lãng phí và Chiến lược Quốc gia phòng, chng tham nhũng đến năm 2020. Trên cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng các giải pháp về phòng, chống tội phạm trong giai đoạn tiếp theo.

2. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng, chng các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở các lĩnh vực: Đầu tư công, giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, thuế, tài chính, ngân hàng, thương mại, các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, giết người, cướp tài sản, trộm cp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mà người phạm tội là lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn và tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Cơ quan điều tra tăng cường công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra án tham nhũng, phấn đấu nâng tng scác vụ án tham nhũng được phát hiện, khi tnăm sau cao hơn năm trước. Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. Tăng cường áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chng tu tán tài sản, bảo đảm việc thu hi; xem xét việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp tích cực khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án; nâng tỷ lệ thu hi tin, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60%. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vn, tài sản nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm 100% các vụ việc ngay khi thanh tra có dấu hiệu tội phạm đu được chuyn đến cơ quan điều tra xem xét việc khởi t, điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra phải kịp thời thông báo cho cơ quan thanh tra kết quả giải quyết vụ, việc.

4. Đi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy và công tác cai nghiện để phòng ngừa tội phạm phát sinh từ các đối tượng này.

5. Nâng cao chất lượng công tác nắm, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và đánh giá tình hình, chủ động dự báo những vn đphức tạp liên quan đến hoạt động của tội phạm. Mcác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát hiện, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm; truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giữ, bắt, tạm giữ, tạm giam; hạn chế đến mức thấp nhất số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyn xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm.

6. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các tố giác và tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; các vụ, việc có du hiệu tội phạm đu được khởi t, điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, chống bức cung, dùng nhục hình. Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo theo quy định của pháp luật, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, không đviệc khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn, phin hà cho công dân, cơ quan, tổ chức.

7. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ. Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong năm sau cao hơn năm trước về việc và về tiền trên tổng s án có điều kiện thi hành theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật thi hành án dân sự; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đi với các bn án hành chính có hiệu lực pháp luật.

8. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tập trung giải quyết tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Xây dựng các văn bản hướng dn, quy định chi tiết và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết khác để triển khai thi hành nghiêm túc có hiệu quả các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chng tham nhũng, Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá, Luật xử lý vi phạm hành chính; ban hành Luật đăng ký tài sản, Nghị quyết về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;..

9. Bố trí, dự toán ngân sách hợp trình Quốc hội xem xét, quyết định để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, nhất là các đơn vị mới thành lập hoặc còn phải thuê, mượn trụ sở. Xây dựng, nâng cấp các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng, cải tạo các trại tạm giam và nhà thi hành án đối với người bị kết án tử hình. Đầu tư xây dựng đủ kho vật chứng. Bố trí kinh phí, có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh và bảo đảm các phương tiện m việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

10. Tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao, bảo đảm chất lượng cán bộ có chức danh tư pháp, phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ; kịp thời phát hiện và xử nghiêm minh những cán bộ tiêu cực, vi phạm pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp trong sạch, vững mnh.

11. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm và trong lĩnh vực thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là tham gia TPP, FTA, cộng đồng ASEAN. Tổng kết việc thực thi, rà soát và xây dựng chương trình đàm phán, ký kết và thực thi các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dn độ, chuyn giao người đang chấp hành hình phạt tù phù hp với yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

III. GIẢI PHÁP

1. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đu chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội đã đề ra.

2. Triển khai, thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành; tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật và chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đxuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo thẩm quyền, khc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

3. Cải tiến, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố; nâng cao hiệu quả phối hợp các lực lượng Công an, Quân đội với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường, vai trò nn tảng của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mc các tệ nạn xã hội, nhất là đối với các trường hợp thanh, thiếu niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, đầu tư, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình; kịp thời phát hiện những sơ hở, bt cập của cơ chế, chính sách, pháp luật đ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan thanh tra phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối tượng thanh tra, kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; chịu trách nhiệm về các quyết định, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật các trường hợp rõ ràng dấu hiệu tội phạm, mà sau đó Cơ quan điều tra phát hiện bỏ lọt tội phạm và khởi tố, xử lý hình sự.

5. Chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm minh người mc sai phạm, tiêu cực; nâng cao chất lượng đội ngũ Điều tra viên, Thanh tra viên, Thi hành án viên. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang bị và kiện toàn các đơn vị chuyên trách đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chú trọng xây dựng lực lượng bán chuyên trách tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án ở cơ sở.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, trin khai thực hiện đng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án được đra tại Mục II, III Chương trình này; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trong lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý. Hằng năm, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này và các Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Trách nhiệm cụ thể:

a) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách tư pháp theo quy định; trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong đu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện, điều tra tội phạm, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thi hành án hình sự.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra tăng cường công tác nghiệp vụ, chủ động, tích cực điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm; bảo đảm chất lượng, tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra án tham nhũng, phấn đấu nâng tổng số các vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố năm sau cao hơn năm trước; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về giữ, bắt, tạm giữ, tạm giam; chấn chỉnh việc đình chỉ điều tra không đúng pháp luật để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp chng bức cung, dùng nhục hình; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các vụ án còn vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự tăng cường phi hp với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc: Thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự là phạm nhân và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng văn bản hướng dn, quy định chi tiết và chuẩn bị tốt các điều kiện cn thiết khác đ trin khai, thi hành có hiệu quả các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá... Tiếp tục rà soát, lập dự toán trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự và xây dựng, nâng cấp các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng, cải tạo các trại tạm giam và nhà thi hành án đối với người bị kết án tử hình, xây dựng kho vật chứng. Đra giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ. Xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án Thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Xây dựng Đề án thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh hoạt động điều tra và bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cơ quan điều tra các cấp theo quy định của pháp luật. Hằng năm, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình Điều tra viên, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam có vi phạm pháp luật bị xử lý. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ Điều tra viên, cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam; kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ; xem xét, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa phương xảy ra nhiu án, tránh áp lực quá nhiều công việc dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

b) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, triển khai các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định. Chủ trì, phi hp với các bộ, ngành chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn và chuẩn bị tốt các điều kiện đ trin khai, thi hành có hiệu quả các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đhủy bỏ, sửa đi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Bộ luật dân sự (sửa đổi) và phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật dân sự (sửa đổi). Bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, ban hành Luật đăng ký tài sản. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm. Chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về thi hành án dân sự. Hằng năm, chuẩn bị báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong toàn quốc gửi Bộ Công an để tổng hp xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

c) Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tới tham nhũng thông qua công tác thanh tra. Phi hợp với Mặt trận Tquốc Việt Nam và các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị có chất lượng, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét việc sửa đi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng, ban hành Nghị quyết về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. Hằng năm, chuẩn bị báo cáo Quốc hội việc xử lý, kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tới tham nhũng thông qua công tác thanh tra.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, giữ gìn an ninh, trật tự trong kế hoạch ngân sách hằng năm, trong đó ưu tiên nguồn vốn xây dựng, cải tạo các trại tạm giam, nhà thi hành án đối với người bị kết án tử hình, xây dựng đủ kho vật chứng, bố trí kinh phí, có lộ trình thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh và bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá. Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính.

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý các hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý. Trong giải quyết, xử lý người phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tích cực phi hp tăng cường áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chng tu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

e) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự và thực hiện các mục tiêu đra tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này theo chức năng, nhiệm vụ, nhất ở địa bàn biên giới, hải đảo, trên biển.

g) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; rà soát, siết chặt việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

h) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

i) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

k) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công, đấu thầu.

l) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, người nghiện ma túy và đổi mới công tác cai nghiện ma túy, phòng, chng tệ nạn xã hội; dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đng cho người đã chp hành xong hình phạt tù, người bị mua bán, người sau cai nghiện, đặc biệt là đi với người chưa thành niên. Chủ trì xây dựng văn bản hướng dn về dạy ngh, dịch vụ việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng trên.

m) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận s64-KL/TW ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, đảm bảo biên chế phù hợp cho các cơ quan chuyên trách về đấu tranh phòng, chống tội phạm và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng văn bản hướng dẫn về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng, công tác thi hành án; đề xuất quy định để xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy việc, chạy chức, chạy quyền trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

n) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; khẩn trương ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp, tổ chức lại thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi.

o) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng được giao quản lý.

p) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường.

q) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; chịu trách nhiệm quản lý theo đúng quy định của nhà nước đối với mạng internet (nhất là các mạng xã hội) và mạng viễn thông để đu tranh, ngăn chặn, đy lùi kịp thời và xử lý nghiêm việc cung cấp những thông tin không lành mạnh, văn hóa phẩm độc hại, ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, trật tự, an ninh, an toàn xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về báo chí, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này; kiểm tra, xử lý sim rác, tin nhắn rác, quảng cáo rác, trò chơi điện tử không lành mạnh, blog cá nhân có nội dung độc hại. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn, phbiến pháp luật đến nhân dân, vn động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, khích lệ tinh thần đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong nhân dân.

r) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.

s) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này ở địa phương, trong đó trọng tâm là: Mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nguy hiểm, svụ phát hiện, khám phá các tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác thi hành án; có trách nhiệm b trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này ở địa phương; chủ động phi hp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình này.

t) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia triển khai thực hiện Chương trình này theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh công tác báo cáo, thống kê việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và phát hiện, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc đánh giá, hoạch định chính sách, pháp luật về các nội dung công tác này; định kỳ hng năm hoặc đột xuất báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình này gửi Bộ Công an (qua Văn phòng Bộ) đtập hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thời gian thng kê sliệu trong báo cáo hng năm của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo; trình Quốc hội tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hng năm đ trin khai, thực hiện. Bộ Kế hoạchĐầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan tạo điều kiện về ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, lực lượng thi hành án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

4. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình này./.1 Trừ các chỉ tiêu về tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và về tiền, về tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, về tỷ lệ số người tạm giữ hình sự sau đó chuyn xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm được quy định tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1379/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1379/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2016
Ngày hiệu lực12/07/2016
Ngày công báo26/07/2016
Số công báoTừ số 775 đến số 776
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1379/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1379/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành12/07/2016
        Ngày hiệu lực12/07/2016
        Ngày công báo26/07/2016
        Số công báoTừ số 775 đến số 776
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1379/QĐ-TTg thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm thi hành án 2016

           • 12/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực