Quyết định 138/QĐ-UBND

Quyết định 138/QĐ-UBND năm 2007 về Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2000 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (dưới đây gọi chung là hệ thống quản lý chất lượng) được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước sau đây

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác của nhà nước (các bệnh viện, trường học…) xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch này.

2. Thời gian thực hiện

Đến năm 2010 tất cả các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đều được chứng nhận hệ thống quản lý lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2007

- Quý I/2007: Sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng việc thí điểm thực hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và tập huấn hướng dẫn triển khai.

- Triển khai mở rộng tại 05 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn.

2. Năm 2008

Triển khai 15 đơn vị: Sở Công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thủy sản, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, UBND các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn.

3. Năm 2009

Triển khai 13 đơn vị: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Thể dục - Thể thao, Sở Thương mại, Sở Bưu chính - Viễn thông, Thanh tra tỉnh, Ban Thi đua và Khen thưởng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện: Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

4. Năm 2010

Triển khai tại các sở, ngành và UBND huyện, thị xã còn lại; triển khai thí điểm một số xã, phường, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí. Riêng kinh phí thực hiện của năm 2007 giao Sở Tài chính đề xuất.

Các cơ quan hành chính nhà nước lập dự toán cho hoạt động này theo Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

a. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức tư vấn tổ chức việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị mình theo lộ trình của Kế hoạch này.

b. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và các tổ chức liên quan khác tư vấn, hướng dẫn xây dựng, giám sát và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các đơn vị trong tỉnh theo kế hoạch hàng năm. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng chính phủ, kèm theo đề nghị khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động này theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đề xuất kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết để UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chủ trì và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ định kỳ xem xét, đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

c. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định và các phương tiện thông tin đại chúng khác tổ chức công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, đưa tin về tình hình triển khai thực hiện và kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

d. Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện.

đ. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch này.

e. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu138/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2007
Ngày hiệu lực28/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2011
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu138/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành28/02/2007
        Ngày hiệu lực28/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2011
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 138/QĐ-UBND 2007 quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 cơ quan hành chính nhà nước Bình Định