Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2014 áp dụng quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007, Ban hành Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành, cơ quan, đơn vị cơ liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (dưới đây gọi là hệ thống quản lý chất lượng) được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước sau đây:

- Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt cơ quan chuyên môn cấp tỉnh).

- Các Chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt cơ quan chuyên môn cấp huyện).

- Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch này.

Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả và gắn kết với việc giải quyết thủ tục hành chính

(Đề án 30), các Chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện không có các thủ tục hành chính trực tiếp giải quyết hoặc chỉ thực hiện một phần thủ tục hành chính để trình cấp thẩm quyền phê duyệt thì không nhất thiết phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng độc lập, nhưng phần thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện phải được vận hành trong hệ thống của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng các cơ quan thuộc diện không nhất thiết phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nêu trên, nếu muốn không xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phải làm báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/8/2011 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Thời gian thực hiện

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước thuộc đối tượng phải áp dụng trong tỉnh đều phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên cơ sở Đề án 30 và mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2011

a. Xây dựng mới :

Các cơ quan phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2001 quy định tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đến nay chưa hoàn thành việc xây dựng và áp dụng (cấp giấy chứng nhận của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

b. Đối với các cơ quan đã được chứng nhận:

Đối với các cơ quan đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000/2008 thì phải rà soát và sửa đổi theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố và đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính theo kết luận của Đề án 30 thuộc phạm vi giải quyết phải được chứng nhận trong hệ thống, gồm các cơ quan sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh,

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Ban Quản lý các khu kinh tế, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ban Dân tộc.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn và Quy Nhơn.

- Các chi cục và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Năm 2012

a. Xây dựng mới :

Các chi cục hoặc tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Ban Tôn giáo, Ban Thi đua Khen thưởng, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục thú y, Chi cục kiểm lâm, Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông- Lâm sản và Thủy Sản, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản, Chi cục Bảo vệ Thực vật.

- Các cơ quan chuyên môn cấp huyện thuộc các huyện, thành phố: Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, An Nhơn, Hoài Nhơn,

b. Đối với các cơ quan đã được chứng nhận:

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Hoài Nhơn;

c. Xây dựng 04 mô hình thí điểm

- Phường: chọn 01 phường thuộc thành phố Quy Nhơn;

- Thị trấn: chọn 01 thị trấn thuộc huyện Tuy phước;

- Xã: chọn 02 xã thuộc huyện An Nhơn và huyện Vân Canh.

3. Năm 2013

a. Xây dựng mới:

- Các chi cục hoặc tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát triển Nông thôn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều.

- Các cơ quan chuyên môn cấp huyện thuộc các huyện, thành phố: An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

b. Các nhiệm vụ khác:

- Tiếp tục triển khai ở các đơn vị có sự điều chỉnh về kế hoạch thực hiện nêu trên (có sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh) và xây dựng mô hình thí điểm tại 04 phường, xã, thị trấn.

- Tổ chức đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện:

a. Kinh phí thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các Chi cục và tương đương lập dự toán hằng năm theo định mức của thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện lập dự toán hằng năm theo định mức của Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 báo cáo về phòng Tài chính huyện để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nguồn kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách của huyện

b. Kinh phí xây dựng 04 mô hình thí điểm cấp xã, phường, thị trấn được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh. Mức kinh phí được bố trí theo Thông tư 159/2010/TT-BTC là:

- Tư vấn và xây dựng : 176.000.000 đồng;

- Đánh giá chứng nhận : 60.000.000 đồng; Tổng cộng : 236.000.000 đồng.

2. Nhiệm vụ của các cơ quan liên quan

a. Nhiệm vụ của Thủ trưởng các quan, đơn vị là đối tượng thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Xác định việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là một nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính và đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch này. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; triển khai áp dụng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan, đơn vị nếu xét thấy cần thiết.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Trên cơ sở Thông tư số 159/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, dự trù kinh phí đối với hoạt động xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho đội ngũ cán bộ công chức.

b. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Căn cứ tình hình thực tế xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, căn cứ mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, căn cứ kế hoạch này để hướng dẫn, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trình.

- Dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đối với cơ quan thường trực, các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình thí điểm cấp xã, phường thị trấn để đảm bảo thực hiện kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

c. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

- Căn cứ mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng, phổ biến, hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo cơ quan cấp trên và Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng 04 mô hình thí điểm cấp xã, phường thị trấn.

- Định kỳ tháng 6, tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

d. Sở Tài chính

Căn cứ Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ quan, đơn vị dự trù kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

đ. Sở Thông tin, Truyền thông

Triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định và nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2011
Ngày hiệu lực03/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu387/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Thị Thu Hà
       Ngày ban hành03/08/2011
       Ngày hiệu lực03/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 387/QĐ-UBND 2011 quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Bình Định