Thông tư 159/2010/TT-BTC

Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 159/2010/TT-BTC công tác quản lý tài chính đã được thay thế bởi Thông tư 116/2015/TT-BTC quản lý tài chính cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hành chính nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 159/2010/TT-BTC công tác quản lý tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 159/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.
Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như­ sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được cân đối trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của các Bộ, ngành, địa phương.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung chi

Nội dung chi để thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước bao gồm:

1. Nội dung chi do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện:

a) Chi cho việc xây dựng các mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng (dưới đây viết tắt là mô hình khung);

b) Chi cho việc tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm, khảo sát, thống kê về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước;

c) Chi văn phòng phẩm, vật tư, thuê tài sản (nếu có);

d) Chi cho việc đào tạo, tập huấn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

đ) Chi cho việc biên soạn tài liệu hướng dẫn, các quy trình xử lý công việc;

e) Chi cho hoạt động đánh giá nội bộ;

g) Chi cho việc duy trì, mở rộng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng;

h) Chi cho các hoạt động trực tiếp triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

i) Chi cho các hoạt động trực tiếp triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Bộ Khoa học và Công nghệ.

k) Các khoản chi trực tiếp khác có liên quan để thực hiện nội dung về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2. Nội dung chi cho hoạt động thuê tư vấn:

a) Chi tổ chức đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính trước khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;

b) Chi hoạt động đào tạo:

- Đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp;

- Đào tạo đánh giá nội bộ;

c) Chi hướng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp để áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây viết tắt là Đề án 30);

d) Chi hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

3. Nội dung chi cho hoạt động thuê đánh giá chứng nhận:

a) Đánh giá chứng nhận;

b) Đánh giá giám sát;

c) Đánh giá mở rộng, thu hẹp;

d) Đánh giá chứng nhận lại.

Điều 4. Khung mức chi

Các nội dung chi để thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế độ công tác phí, hội nghị phí, chi đào tạo bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, mua sắm hàng hoá, trang thiết bị…) và một số mức chi đặc thù được quy định tại Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Mức chi đối với các cơ quan hành chính không có mô hình khung:

a) Đối với cơ quan cấp Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 80 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Đối với cơ quan xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 50 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan hành chính thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 100 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 80 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 02 triệu đồng/1 quy trình.

b) Đối với cơ quan cấp Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và tương đương:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 60 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan hành chính thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 60 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 02 triệu đồng/1 quy trình.

2. Mức chi đối với các cơ quan hành chính đã có mô hình khung:

a) Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 45 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 25 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 50 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.

b) Đối với Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan ngành dọc cấp Cục đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 35 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 20 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 30 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.

c) Đối với cơ quan cấp Chi cục hoặc tương đương trực thuộc cơ quan cấp Cục, Sở; cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 25 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 15 triệu đồng/1 cơ quan.

- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 30 triệu đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 20 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.

d) Trường hợp Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thì áp dụng mức chi bằng 80% mức chi nêu tại tiết c trên đây.

Trường hợp phải thuê chuyên gia theo tháng, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 2.200.000 đồng đến 5.700.000 đồng/1 người/tháng, tuỳ theo trình độ của chuyên gia và nhiệm vụ tư vấn, với điều kiện chuyên gia đảm bảo thời gian làm việc liên tục trong tháng theo quy định.

Chuyên gia phải có năng lực và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25/2/2010 quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

3. Mức chi cho cơ quan hành chính tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng không thuê tư vấn:

Đối với cơ quan hành chính có cán bộ đủ năng lực tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mà không cần thuê tư vấn đối với một phần hoặc toàn bộ hoạt động tư vấn, thì Thủ trưởng cơ quan hành chính sẽ ký hợp đồng với người thực hiện theo phương thức giao khoán, mức giao khoán tối đa không quá 85% mức thuê tư vấn theo quy định tại khoản 1,2 nêu trên theo khối lượng công việc được giao trong tổng thể hoạt động tư vấn.

4. Mức chi cho hoạt động đánh giá chứng nhận:

a) Đánh giá chứng nhận: mức chi tối đa 15 triệu đồng/1 cơ quan.

b) Đánh giá giám sát (12 tháng/lần): mức chi tối đa 05 triệu đồng/1 lần.

c) Đánh giá mở rộng, thu hẹp: mức chi tối đa 07 triệu đồng/1 lần.

d) Đánh giá chứng nhận lại: mức chi tối đa 10 triệu đồng/1 cơ quan.

5. Mức chi cho hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hành chính: mức chi tối đa 12 triệu đồng/1 năm

6. Chi cho hoạt động xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 10 triệu đồng/1 mô hình khung.

Quy định mức chi nêu trên là quy định mức chi tối đa, căn cứ vào tình hình kinh phí của từng đơn vị, thủ trưởng các đơn vị quyết định mức chi cho phù hợp và thống nhất trong toàn đơn vị.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo các nội dung chi nêu trên và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Kinh phí hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm.

3. Việc giao, phân bổ dự toán; sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định quản lý và phân cấp quản lý tài chính hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính.

2. Các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg có thể nghiên cứu áp dụng mức kinh phí ở cấp tương đương khi thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để xử lý ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng TW, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Viện kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán nhà nước
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2010/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu159/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực29/11/2010
Ngày công báo31/10/2010
Số công báoSố 611
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 159/2010/TT-BTC công tác quản lý tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản gốc Thông tư 159/2010/TT-BTC công tác quản lý tài chính

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 159/2010/TT-BTC công tác quản lý tài chính