Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19

Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế năm 2014 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Ban dân vận Trung ương;
- Cng thông tin điện tử của Bộ Công an;
-Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

THƯC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1390/QĐ-BCA-V19 ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, chân thành lng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống quan liêu, phin hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đcấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đi mới sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v...

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2014.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các trụ sở tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực để tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sở tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

5. Tiếp tục tập huấn, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định thực hiện dân chủ, quy trình công tác, quy chế làm việc để nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

6. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các thông tư: “Quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân”, “Quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an” cho phù hợp với tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục VI, Tổng cục VIII và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2014.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đánh giá kết quả thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ, vi phạm quy chế, quy trình công tác.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoch, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp chế hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ th riêng); tổng hợp tình hình, định kỳ xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1390/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1390/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1390/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1390/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1390/QĐ-BCA-V19 thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

          • 21/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực