Quyết định 1390/QĐ-UBND

Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1646/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Hà Nam 2015 và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí công ích đô thị;

Căn cứ Công văn số 2272/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam kể từ ngày ký. Thay thế Văn bản số 989/UBND-GTXD ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố định mức, đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Hà Nam.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

I. THUYẾT MINH

1. Căn cứ xây dựng đơn giá:

- Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị Công bố kèm theo Văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 cửa Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí công ích đô thị;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam;

- Căn cứ suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt công bố theo Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Nội dung đơn giá:

- Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác vệ sinh môi trường đô thị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng quy trình, quy phạm đảm bảo chất lượng đề ra.

- Đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải gồm các chi phí sau:

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác. Chi phí vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này.

Giá vật liệu tính trong đơn giá lấy theo báo giá của nhà sản xuất và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại thời điểm tháng 01 năm 2013 chưa có thuế giá trị gia tăng.

b) Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính một ngày công định mức.

Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính mới mức lương tối thiểu là 1.800.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương AI.5 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% lương tối thiểu vùng, phụ cấp độc hại tính bằng 2% và phụ cấp trách nhiệm tính bằng 2% lương tối thiểu vùng. Số ngày công trong tháng được tính là 26 ngày/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.650.000đ/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh hệ số bằng K=0,917.

Chi phí nhân công trong đơn giá đã tính theo Bảng lương A.1.5 nhóm II (đối với công tác thu gom, vận chuyển rác) và nhóm III (đối với công tác xử lý rác).

c) Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác vệ sinh môi trường đô thị. Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam.

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được tính với mức lương tối thiểu vùng là 1.800.000đ/tháng.

Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.650.000đ/tháng thì chi phí máy thi công trong đơn giá được điều chỉnh hệ số bằng K=0,98.

3. Kết cấu bảng đơn giá dịch vụ gồm:

a) Phần 1: Công tác xúc rác sinh hoạt lên ô tô.

b) Phần 2: Công tác vận chuyển rác đến trạm xử lý.

c) Phần 3: Công tác xử lý rác sinh hoạt.

II. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Bảng đơn giá dịch vụ bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt này là cơ sở xác định giá trị dự toán phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý và xác định giá xét thầu, giá giao thầu các khối lượng công tác bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Khi lập dự toán phải căn cứ điều kiện cụ thể từng địa bàn, cự ly vận chuyển để xác định chi phí cho phù hợp.

3. Việc xác định chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt căn cứ khối lượng xử lý cần loại trừ khối lượng rác đã được phân loại cho mục đích tái chế hoặc chôn lấp để tránh trùng lắp chi phí.

Phần 1

CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT LÊN XE Ô TÔ

MT1.06.00: Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ô tô bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: 01 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.06.00

Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ô tô bằng thủ công

 

142.962

 

142.962

MT2.09.00: Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

Đơn vị tính: 01 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.09.00

Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới

 

1.818

11.661

13.479

Phần 2

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC ĐẾN TRẠM XỬ LÝ

MT2.02.00: Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: 01 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.02.02

Loại xe ép rác 7 tấn

 

46.360

154.200

200.561

Ghi chú:

Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

5 km

10 km

15 km

25 km

30 km

35 km

40 km

45 km

50 km

0,83

0,92

0,97

1,11

1,22

1,30

1,38

1,45

1,51

Phần 3

CÔNG TÁC XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT

1. Định mức áp dụng:

a) Mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt là khoản kinh phí tính cho một đơn vị công suất xử lý (01 tấn/ngày) nhằm đảm bảo bù đắp các khoản chi phí có liên quan đến quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt với mức lợi nhuận hợp lý.

b) Định mức chi phí áp dụng mức chi phí công bố theo Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.

2. Mức chi phí xử lý: 250.000,0 đồng/tấn (mức chi phí tính bình quân cho cả công nghệ chế biến thành phân vi sinh và công nghệ đốt).

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Đơn vị tính: 01 tấn rác

TT

Công nghệ xử lý rác

Khối lượng

(tấn)

Đơn giá

(đ/tấn)

Thành tiền

(đồng)

1

Chế biến thành phân vi sinh (công suất trạm > 300 tấn/ngày).

0,6

190.000

114.000

2

Xử lý bằng công nghệ đốt (công suất 50-300 tấn/ngày).

0.4

340.000

136.000

 

Cộng

1,0

 

250.000

Ghi chú:

Mức chi phí xử lý rác thải tùy thuộc công nghệ và công suất xử lý (mức chi phí tham khảo công bố theo Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng):

a) Công nghệ chế biến thành phân vi sinh: Tỷ lệ 60%.

- Công suất trạm 100-300 tấn/ngày: 270.000 ÷ 220.000 đ/tấn

- Công suất trạm 300-500 tấn/ngày: 220.000 ÷ 160.000 đ/tấn

b) Công nghệ đốt: Tỷ lệ 40%.

- Công suất trạm 50-300 tấn/ngày: 410.000 ÷ 320.000 đ/tấn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2013
Ngày hiệu lực29/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1390/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành29/11/2013
        Ngày hiệu lực29/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2013 Đơn giá dịch vụ bốc xúc vận chuyển xử lý rác thải Hà Nam