Quyết định 1623/QĐ-UBND

Quyết định 1623/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 công bố định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng; Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 công bố định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng (bổ sung); Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 công bố định mức dự toán xây dựng công trình- phần sửa chữa; Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 công bố định mức dự toán xây dựng công trình- phần lắp đặt; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 công bố định mức dự toán xây dựng công trình- phần khảo sát xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 975/TTr-SXD ngày 22 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm:

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

- Đơn giá xây dựng công trình- phần xây dựng.

- Đơn giá xây dựng công trình- phần sửa chữa.

- Đơn giá xây dựng công trình- phần lắp đặt.

- Đơn giá xây dựng công trình- phần khảo sát.

Điều 2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam công bố tại các Công văn: Công văn số 72/UBND-GTXD Công văn số 73/UBND-GTXD Công văn số 74/UBND-GTXD Công văn số 75/UBND-GTXD và Công văn số 76/UBND-GTXD ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;
- VPUB: CPVP (4), GTXD, NN, TNMT;
- Lưu VT, XD.
QH. - D\QĐ\2012\090

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1623/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1623/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1623/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1623/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
     Người kýMai Tiến Dũng
     Ngày ban hành06/12/2012
     Ngày hiệu lực01/01/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1623/QĐ-UBND 2012 công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam