Quyết định 1392/QĐ-UBND

Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2016 Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1392/QĐ-UBND chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1392/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nước;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020;

Điều 2. Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016- 2020.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CTTN Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng thế hệ thanh niên Lâm Đồng giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên; có đạo đức cách mạng, có trí thức, có sức khỏe, có nghnghiệp và việc làm; có ý thức chp hành pháp luật và tác phong lao động công nghiệp, góp phn quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong học tập, hoạt động khoa học, công nghệ; trong lao động việc làm; trong bảo vệ tổ quốc; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; trong bảo vệ sức khỏe và hoạt động thể dục thể thao.

- Hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao ở tất cả các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp.

2. Mc tiêu cthể:

- Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đng.

- Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát trin của đt nước.

- Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học,

- Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tăng cường khả năng chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, nếp sống, ý thức pháp luật cho thanh niên

a) Mục tiêu: Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và kỹ năng sống cho thanh niên để thanh niên hiểu biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

b) Chỉ tiêu:

- Hàng năm có ít nhất: 90% thanh niên trong lực lượng vũ trang, 80% thanh niên học sinh và sinh viên, 90% thanh niên là công chức và viên chức, 60% thanh niên ở nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Thành lập các câu lạc bộ kỹ năng sống và tổ chức các hội thi tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng sống trong thanh niên.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 80% thanh niên trở lên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tư vấn pháp luật cho ít nhất 80% thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số.

2. Chương trình định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên

a) Mục tiêu: Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp.

b) Chỉ tiêu:

- 70% thanh niên trở lên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương.

- 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

- Trên 60% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề.

- Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn.

- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tư vấn về nghề nghiệp và việc làm cho 80% thanh niên trở lên;

3. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên

a) Mục tiêu: Phát triển các thiết chế văn hóa để đảm bảo quyền thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; phấn đấu các huyện, thành phố trong tỉnh có nhà văn hóa đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định đáp ứng nhu cầu tối thiểu của thanh niên.

b) Chỉ tiêu:

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thanh niên.

- Ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn.

- Phấn đấu đến năm 2020 chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi là 1,67m, chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi là 1,56m.

4. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển tỉnh Lâm Đồng

a) Mục tiêu: Nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

b) Chỉ tiêu:

Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, nghiệp vụ cho ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức trẻ, trong đó ưu tiên cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã.

Phần II

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Sở, ngành, địa phương; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương; giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn thanh niên nhằm thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên. Định kỳ lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương có trách nhiệm gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

- Gia đình, Nhà nước và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của bản thân nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

2. Tăng cường giáo dục chính tr, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; xây dựng quy hoạch các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

- Các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

- Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên:

- Các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản báo chí tổ chức sáng tác, sản xuất và phổ biến những tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển rõ rệt trong phòng, chng tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.

- Tăng cường đầu tư, đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội, giải thể thao khu vực và thế giới.

- Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên.

- Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm phản văn hóa, tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

- Nhà nước đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên.

- Ưu tiên nguồn lực để đào tạo phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành ngun nhân lực trẻ cht lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công; các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nữ thanh niên.

- Tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên, nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, cơ sở đào tạo, bệnh viện phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên.

7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường công tác nghiên cứu về thanh niên trên các lĩnh vực. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách; xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Thanh niên.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên:

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình phát trin thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên.

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị cùng cấp nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, dòng họ, gia đình trong việc lập các quỹ khuyến học, khuyến tài cho thanh niên.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng:

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 trong cơ quan, đơn vị mình tạo sự thống nhất cả về ý chí và hành động trong việc triển khai thực hiện chương trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng lồng ghép các chỉ tiêu, mục đích, yêu cầu và các giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 vào các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển chuyên ngành giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 và hàng năm của ngành, lĩnh vực, địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh.

- Lập kế hoạch, lộ trình từng năm và điều kiện cụ thể để thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành, địa phương, đơn vị, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh.

3. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình. Tham mưu giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh việc hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các Sở, ngành, địa phương việc thực hiện chương trình, sơ kết và tổng kết thực hiện chương trình. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho thanh niên là công chức, viên chức Nhà nước.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện, thành phố để huy động và đảm bảo các nguồn lực để phát triển thanh niên, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện công tác dạy nghề, dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp và giải quyết việc làm cho thanh niên; thực hiện quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, đối tượng mại dâm và công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các ngành liên quan trin khai ph biến, hướng dn vnghề nông, tuyên truyền, tập hun, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xut; khuyến khích phát trin kinh tế hộ gia đình, chuyn dịch cơ cu cây trng, trang trại, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tổ chức cai nghiện cho thanh niên.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực trong học đường, chỉ đạo và tạo điu kiện cho tchức Đoàn - Hội - Đội trong trường học hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 1501 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên trong rèn luyện sức khỏe, tinh thần; xây dựng kế hoạch lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong việc thực hiện các chương trình, đề án về văn hóa - thể thao của ngành.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc nâng cao trình độ tin học cho thanh niên và phối hp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên.

12. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên về công tác hội nhập quốc tế, ngoại ngữ; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới; tăng cường thu hút vận động hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức nước ngoài cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước; dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự; giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng thanh niên.

14. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên.

15. Đề nghị Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch liên tịch trong từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; trin khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên, phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia phát trin kinh tế xã hội ở địa phương, các đơn vị trin khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình phát triển thanh niên, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

16. UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện chương trình phát triển thanh niên (giao Phòng Nội vụ cấp huyện là cơ quan thường trực), bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trên địa bàn mình quản lý, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện chương trình.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội tham gia tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1392/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1392/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1392/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1392/QĐ-UBND chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1392/QĐ-UBND chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1392/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành29/06/2016
       Ngày hiệu lực29/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1392/QĐ-UBND chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1392/QĐ-UBND chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2016 2020