Quyết định 25/QĐ-UBND

Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chương trình, chỉ tiêu trong mục II, phần I Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Chương trình: Giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, nếp sống, ý thức pháp luật cho thanh niên

Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% thanh niên là công chức, viên chức và thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 80-90% thanh niên là học sinh, sinh viên được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 60% thanh niên nông thôn, đô thị và thanh niên công nhân được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Chương trình: Nâng cao trình độ, định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên

Phấn đấu đến năm 2020:

- 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương.

- 80% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ học vấn trung học cơ sở.

Trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp.

- 80-90% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở đô thị và giảm tỷ lệ thiếu việc làm trong thanh niên ở nông thôn.

- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tư vấn về nghề nghiệp và việc làm cho 80% thanh niên trở lên.

- Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 8.000 thanh niên.

- 70% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

3. Chương trình: Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên

Phấn đấu đến năm 2020:

- 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp; 60% thanh niên ở miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú.

- 80% thanh niên, vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

- Chiều cao bình quân của thanh niên 18 tuổi: nam là 1,67m, nữ là 1,56m.

- Giảm tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên.

- Trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

- 70% các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội như: người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS, người sử dụng ma túy, người hoạt động mại dâm, nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, thanh niên chậm tiến... được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng.

- Trên 90% thanh niên được tuyên truyền thay đổi hành vi, thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương, người đồng tính, song tính, chuyển giới.

4. Chương trình: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ hình thành đội ngũ CB KHKT, CBCCVC lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức kinh tế

Phấn đấu đến năm 2020:

- 20% số thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương.

- 15% các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước các cấp do thanh niên đảm nhiệm.

- 15% các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị- xã hội do thanh niên đảm nhiệm.

- 20% thanh niên là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại.

- 20% thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật.

- Tăng 15% số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống.

- Tăng 15% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Tăng 20% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì.

Điều 2. Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2016- 2020.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CTTN Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND t
ỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn t
hể;
- Các sở, ban, ngành;
- BCHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng; Đài PTTH tỉnh;

- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành08/01/2018
       Ngày hiệu lực08/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực