Quyết định 1396/QĐ-UBND

Quyết định 1396/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1396/QĐ-UBND Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1396/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án Tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Công Thương tại Tờ trình số 709/TTr-SCT ngày 14 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 với các nội dung sau:

1. Mục đích:

a) Phát triển thương mại điện tử nhằm mục đích hiện đại hóa ngành thương mại, mở rộng thị trường giao dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế;

b) Khuyến khích hoạt động thương mại điện tử theo hướng tập trung, quy mô lớn và phát triển bền vững;

c) Nâng cao nhận thức xã hội về ứng dụng thương mại điện tử;

d) Bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho các cấp quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Đối tượng tham gia:

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

3. Nội dung cụ thể:

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử:

Tuyên truyền ứng dụng thương mại điện tử và quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Tuyên truyền ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và các biện pháp an toàn thông tin.

Quảng bá các website thương mại điện tử tiêu biểu.

b) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử:

Xây dựng các chương trình tập huấn cán bộ quản lý kinh tế ở địa phương và các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử trên cơ sở các quy định của pháp luật: Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

c) Nâng cao năng lực các thiết chế thực thi pháp luật thương mại điện tử:

Ưu tiên thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử trên môi trường mạng. Quản lý hoạt động thương mại điện tử trên cơ sở các quy định của pháp luật về: thương mại, công nghệ thông tin, viễn thông, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội; đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật thương mại điện tử.

d) Điều tra cơ bản, thống kê trong lĩnh vực thương mại điện tử phục vụ công tác quản lý:

Thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-BCT Thông tư số 19/2012/TT-BCT Quyết định số 7637/QĐ-BCT tiến hành điều tra cơ bản, thống kê theo các chỉ tiêu: Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử ở mức độ hoàn chỉnh, số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử, số thương nhân có kết nối Internet, số thương nhân triển khai ứng dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử, số thương nhân áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ thông tin và thương mại điện tử, số thương nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, chi ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, số thương nhân sử dụng email thường xuyên trong hoạt động kinh doanh, số thương nhân có website, số thương nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, số thương nhân đặt hàng trực tuyến, số thương nhân nhận đơn đặt hàng trực tuyến, giá trị mua hàng trực tuyến, giá trị bán hàng trực tuyến.

đ) Tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (hội, hiệp hội) trong quản lý và phát triển thương mại điện tử:

Năm 2014, tiến hành khảo sát, học tập, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, phát triển thương mại điện tử tại một số tỉnh/thành như: thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh; qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ theo hướng hiện đại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin số.

e) Một số nội dung khác nằm triển khai Đề án “Tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội” được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội.

4. Kinh phí thực hiện Chương trình:

Dự toán kinh phí thực hiện các nội dung Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 là 200.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi nghiệp vụ năm 2014 giao sở Công Thương tại Quyết định số 7499/QĐ-UBND 9/12/2013 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố:

Chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa phối hợp các cấp, các ngành thuộc, trực thuộc Thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Sở Công Thương:

Chủ trì, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng Văn hóa - Thông tin, đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và các cơ quan báo đài Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử, quảng bá các doanh nghiệp tiêu biểu trong ứng dụng, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các website thương mại điện tử điển hình.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu trình UBND thành phố Hà Nội cân đối, bố trí kinh phí phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

5. Các sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND quận, huyện, thị xã:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với sở Công Thương thực hiện công tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TT TU, TT HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, CT, KT;
- Lưu: VT, CTt, SCT (ltn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1396/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1396/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1396/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1396/QĐ-UBND Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1396/QĐ-UBND Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1396/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1396/QĐ-UBND Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1396/QĐ-UBND Chương trình phát triển thương mại điện tử Hà Nội

         • 11/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực