Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP

Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP Quy chế tuyển chọn cán bộ công chức


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2000/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 50/CP, ngày 06/8/1993 của Chính phủ về công nghiệp, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tuyển chọn cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2000/QĐ-VPCP, ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tuyển chọn cán bộ, công chức làm việc chính thức hay hợp đồng tại Văn phòng Chính phủ đều phải xuất phát từ yêu cầu công tác, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm của Văn phòng Chính phủ và theo kế hoạch bổ sung cán bộ, công chức của các đơn vị đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Mọi trường hợp tuyển chọn vào làm việc tại Việt Nam Chính phủ đều phải bảo đảm có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc và được tiến hành theo đúng các quy định của Quy chế này, trừ trường hợp cán bộ, công chức được điều động công tác, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Đối tượng tuyển chọn vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ gồm:

1. Cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội và Doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là các cơ quan nhà nước).

2. Sinh viên, nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp các trường đại học, các cơ sở đào tạo sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên);

3. Công chức (kể cả những người chư có việc làm) xin vào làm công tác tạp vụ, bảo vệ, lái xe (sau đây gọi chung là nhân viên phục vụ).

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ CỦA NGƯỜI XIN LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Điều 4. Các đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

2. Có đủ sức khoẻ để bảo đảm công tác;

3. Trong độ tuổi: nam không quá 55, nữ không quá 50;

4. Có lý lịch rõ ràng, trong sạch; trường hợp tuyển vào làm những công việc trọng yếu, cơ mật phải bảo đảm đúng theo Quy định số 75/QĐ/TW, ngày 25/4/2000 của Bộ Tài chính;

5. Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu về chuyên môn và trình độ đối với từng vị trí công việc cụ thể;

6. Không có tiền án, tiền sự; không thuộc diện truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị quản chế, cưỡng chế giáo dục tại địa phương, cơ sở chữa bệnh, giáo dục.

Điều 5. Các đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a. Đối với cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

2. Tốt nghiệp đại học trở lên; có ngành, nghề chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc sẽ đảm nhận;

3. Có trình độ chuyên môn vững vàng; nắm vững luật pháp trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề về quản lý nhà nước, chính sách vĩ mô thuộc lĩnh vực chuyên môn; có khả năng tổng hợp, soạn thảo văn bản;

4. Đã kinh qua thực tế công tác quản lý, nghiên cứu, tham mưu tại cơ quan nhà nước từ 5 năm trở lên; có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp;

5. Có trình độ lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước ở bậc trung cấp trở lên; có trình độ ngoại ngữ, tin học nhất định phù hợp với yêu cầu công việc.

b. Đối với Sinh viên:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

2. Có bằng đại học chính quy; có ngành, nghề chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc sẽ đảm nhận;

3. Kết quả học tập đạt loại khá trở lên;

4. ít nhất có một ngoại ngữ, trình độ từ chứng chỉ loại C trở lên; có trình độ cơ bản về tin học văn phòng;

5. Phải qua kỳ thi tuyển công chức do Văn phòng Chính phủ tổ chức, nếu đạt yêu cầu thì được xét, tuyển vào làm tập sự;

6. Sau thời gian tập sự, nếu đạt các yêu cầu về đạo đức, chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì được xét, bổ nhiệm vào ngạch công chức.

c. Đối với Nhân viên phục vụ:

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

2. Có khả năng hoàn thành công việc được giao;

3. Đối với lái xe phải có giấy phép lái xe chuyên nghiệp, có thực tế lái xe ít nhất là 5 năm, không bị tai nạn (kể cả va quệt) và đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra do Đoàn xe Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Điều 6. Các đối tượng xin làm việc tại Việt Nam Chính phủ phải có 2 bộ hồ sơ cá nhân, mỗi bộ đựng trong một túi hồ sơ, bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, khai theo mẫu quy định và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như sau: Đối với cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước, khai theo mẫu lý lịch do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ quy định, có xác nhận của cơ quan đang công tác; đối với sinh viên, khai theo mẫu lý lịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơ thường trú; đối với nhân viên phục vụ, khai theo mẫu lý lịch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc UBND (phường, thị trấn) nơi thường trú;

2. Đơn xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ, do người xin làm việc tự viết, ký tên;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền;

4. Bản sao (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo;

5. Giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác hoặc của cá nhân, đơn vị đứng ra giới thiệu đối với các đối tượng là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc nhân viên phục vụ;

6. Hai phong bì có dán tem.

Điều 7. Những người xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm khai báo lý lịch, hồ sơ, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, chính xác, trung thực. Nếu phát hiện có điều giấu giếm hoặc không đúng sự thật thì người khai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị huỷ bỏ việc tuyển dụng, kể cả trường hợp đã được tuyển chọn và đang làm việc tại cơ quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Điều 8. Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Chính phủ và nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt và phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan tổ chức việc thực hiện kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức.

2. Nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch, thẩm tra và có ý kiến đánh giá về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, quan hệ xã hội, kinh nghiệm công tác, năng lực và trình độ chuyên môn của từng trường hợp xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ, bảo đảm trung thực, đầy đủ, chính xác.

3. Thường trực, giúp Hội đồng thi tuyển công chức trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, theo các quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

4. Thường trực, giúp Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ tổ chức việc xét, tuyển cán bộ, công chức vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ; tổng hợp các ý kiến đánh giá của cá nhân, đơn vị, kết quả thi tuyển công chức (đối với sinh viên) và kết quả xác minh, thẩm tra đối với từng trường hợp xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ, trình Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ xem xét, kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Điều 9. Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi chung là đơn vị) có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định các tiêu chuẩn về nghiệp vụ, chuyên môn đối với từng vị trí công việc cụ thể, biên chế của đơn vị để đề xuất nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức của đơn vị mình.

2. Xem xét, kiểm tra, đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng xin làm việc tại đơn vị để khẳng định đối tượng đó có phù hợp với chức danh và vị trí công việc hay không; có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao hay không và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ nào.

3. Trong trường hợp người mới được tuyển vào làm việc tại đơn vị là sinh viên đang trong thời gian tập sự, đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, uy tín của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn đối với từng đối tượng tập sự, theo các quy định tại Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 10. Hội đồng thi tuyển công chức của Văn phòng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức kỳ thi tuyển công chức, trên cơ sở kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt, theo các quy định tại Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Quyết định 466/1998/QĐ-TCCB-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. Hội đồng thi tuyển công chức sẽ tự giải thể sau khi kỳ thi kết thúc.

Điều 11. Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập, có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ cá nhân; kết quả thi tuyển (nếu đối tượng là sinh viên); kết quả xác minh, thẩm tra; ý kiến nhận xét và những vấn đề liên quan đến từng đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ để kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định các trường hợp tuyển vào làm chính thức, hợp đồng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau thời gian tập sự. Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức do một đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, làm Chủ tịch; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Uỷ viên thường trực và một số Uỷ viên gồm đại diện thường vụ Đảng uỷ cơ quan, đại diện thường vụ Công đoàn cơ quan, đại diện Lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và một chuyên viên vụ Tổ chức cán bộ làm thư ký Hội đồng.

Chương IV

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ.

Điều 12. Căn cứ kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức hàng năm của Văn phòng Chính phủ đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai về nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức của cơ quan, theo hình thức và giới hạn được quy định tại Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Điều 13. Cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm và được quyền giới thiệu những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức vào làm việc tại đơn vị mình hoặc đơn vị khác của Văn phòng Chính phủ. Đối với các vị trí công tác đặc biệt, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương hữu quan lựa chọn, giới thiệu các đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Điều 14. Vụ Tổ chức cán bộ xem xét, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách các loại đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ. Hồ sơ được tiếp nhận phải bảo đảm có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại các điều 5, 6, 7 của Quy chế này và phù hợp với nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức trong kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.

Điều 15. Hội đồng thi tuyển công chức của Văn phòng Chính phủ tổ chức kỳ thi tuyển công chức cho các đối tượng là sinh viên có đủ hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi, theo các quy định tại Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. Nếu đối tượng là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc nhân viên phục vụ thì Vụ Tổ chức cán bộ, căn cứ kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức hàng năm, chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho đơn vị có nhu cầu để Lãnh đạo, cấp uỷ Đảng của đơn vị xem xét, kiểm tra, đánh giá và có văn bản nhận xét về từng trường hợp xin làm việc tại đơn vị, theo các nội dung quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 16. Căn cứ kết quả thi tuyển công chức (đối với sinh viên), ý kiến nhận xét của đơn vị tiếp nhận, Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành việc xác minh, thẩm tra; đề nghị A25, Bộ Công an phối hợp xác minh, thẩm tra về từng đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ; đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác có văn bản nhận xét (đối với cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước), theo nội dung quy định tại mục 3, Điều 8 của Quy chế này. Cán bộ được cử đi xác minh, thẩm tra phải lập biên bản, báo cáo kết quả xác minh, thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về các nội dung, kết luận trong các văn bản đó.

Điều 17. Căn cứ hồ sơ cá nhân; kết quả thi tuyển (nếu đối tượng là sinh viên); kết quả xác minh, thẩm tra của Vụ Tổ chức cán bộ và của A25, Bộ Công an; ý kiến nhận xét của đơn vị tiếp nhận và của các cá nhân, đơn vị có liên quan, Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ tiến hành việc xem xét và kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định đối với từng trường hợp xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn phải ghi đầy đủ ý kiến phát biểu của từng thành viên và ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng về từng trường hợp cụ thể, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 18. Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp hồ sơ từng đối tượng cán bộ, công chức xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định. Hồ sơ trình bao gồm: Hồ sơ cá nhân của cán bộ, công chức xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ; bản nhận xét của đơn vị tiếp nhận; bản nhận xét quá trình công tác của cơ quan đang công tác (đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước); kết quả thi tuyển công chức (đối với sinh viên); bản xác minh của A25, Bộ Công an; biên bản thẩm tra và ý kiến đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Điều 19. Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục để tiếp nhận các đối tượng cán bộ, công chức vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ, theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2000/QĐ-VPCP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2000/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2000
Ngày hiệu lực 27/09/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2000/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP Quy chế tuyển chọn cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP Quy chế tuyển chọn cán bộ công chức
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2000/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành 12/09/2000
Ngày hiệu lực 27/09/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP Quy chế tuyển chọn cán bộ công chức

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2000/QĐ-VPCP Quy chế tuyển chọn cán bộ công chức

  • 12/09/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/09/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực