Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL về Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR phim nói tiếng nước ngoài


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 14/2007/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN PHIM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG OSCAR DÀNH CHO PHIM NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 366/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR và các cơ sở điện ảnh trong cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN PHIM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG OSCAR DÀNH CHO PHIM NÓI TIẾNG NƯỚC NGOÀI
(ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho tất cả những bộ phim Việt Nam đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia của Việt Nam để gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 2. Khái niệm về phim Việt Nam tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

Phim Việt Nam gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài trong quy chế này được hiểu là: phim do các cơ sở điện ảnh của Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với nước ngoài sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ, do đạo diễn là người Việt Nam hoặc kiều dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài thực hiện và có lời thoại gốc chủ yếu không phải bằng tiếng Anh.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với phim tham dự vòng tuyển chọn quốc gia của Việt Nam

1. Về nội dung:

- Pham tham dự tuyển chọn quốc gia phải được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thẩm định và cho phép phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước;

- Phim thể hiện tính nhân văn sâu sắc và có những tìm tòi, sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật thể hiện;

- Ưu tiên cho những bộ phim đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và sử dụng lời thoại gốc chủ yếu bằng tiếng Việt.

2. Về kỹ thuật:

- Phim nhựa 35 mm hoặc 70 mm;

- Không chấp nhận phim sử dụng hệ thống âm thanh mono hoặc stereo;

- Hình ảnh và âm thanh phải đạt chất lượng kỹ thuật tốt, có thể chiếu được tại phòng chiếu kỹ thuật số (D- cinema);

- Lời thoại gốc của phim có thể bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải phần lớn bằng tiếng Anh;

- Phim phải có phụ đề tiếng Anh.

3. Về thời gian và phương thức phát hành:

- Phim phải được chiếu thương mại ít nhất 7 ngày liền tại Việt Nam, trong khoảng thời gian từ 01/10 của năm trước đến 30/9 của năm tiếp theo;

- Trong thời gian đăng ký tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài, phim không được chiếu trên truyền hình hoặc internet.

4. Điều kiện đối với những phim do các cơ sở điện ảnh Việt Nam hợp tác sản xuất với nước ngoài:

- Thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản (1), (2) và (3) Điều này;

- Phim phải được các bên hợp tác thỏa thuận bằng văn bản về việc đăng ký tham gia tuyển chọn tại Hội đồng quốc gia của Việt Nam để được gửi đi dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia

1. Mỗi hãng sản xuất chỉ được đăng ký 01 phim xuất sắc nhất thỏa mãn những tiêu chuẩn và điều kiện ghi tại Điều 3 Quy chế này.

2. Những tài liệu cần thiết phải gửi cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài:

- Công văn xin đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia;

- Văn bản thỏa thuận của các bên hợp tác về việc đăng ký phim tham gia tuyển chọn tại Hội đồng quốc gia của Việt Nam để được gửi đi dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài (nếu là phim hợp tác sản xuất);

- 01 bản phim nhựa 35mm hoặc 70mm có phụ đề tiếng Anh;

- 02 đĩa DVD của bản phim nói trên;

- Genrric của phim, bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Tóm tắt phim bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- 02 bộ ảnh của phim, mỗi bộ 10 chiếc khác nhau;

- 10 posters của phim;

- Tiểu sử đạo diễn, diễn viên chính bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Ảnh đạo diễn, diễn viên chính (mỗi người 10 chiếc);

- Tên và địa chỉ của đại lý phát hành trong và ngoài nước (nếu có);

- Những tài liệu quảng cáo khác, những bài báo viết về phim…

3. Thời hạn đăng ký và gửi phim/tài liệu cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nước ngoài:

- Bản phim và tài liệu, văn bản quy định tại khoản (2) Điều này phải gửi về Thường trực của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nước ngoài trước ngày 10 tháng 8 hàng năm;

- Địa chỉ gửi phim và tài liệu cho Hội đồng:

Phòng Hợp tác Quốc tế

Cục Điện ảnh

147-Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội.

Điện thoại: 04-845 7498;

Fax: 04-823 4997.

4. Trách nhiệm của các hãng sản xuất có phim tham dự vòng tuyển chọn quốc gia:

- Điền đầy đủ vào các tờ khai theo quy định của Ban tổ chức trao Giải thưởng OSCAR, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.

- Chịu mọi chi phí về làm bản phim mới có phụ đề tiếng Anh, cước phí gửi phim và tài liệu cho Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim của Việt Nam cũng như cho Ban tổ chức trao giải thưởng OSCAR của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, theo phương thức trả trước.

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

1. Tổ chức:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài hàng năm;

- Thành phần của Hội đồng bao gồm những nhà quản lý, những nghệ sỹ điện ảnh, nhà văn, nhà phê bình phim có uy tín và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực điện ảnh;

- Số lượng thành viên của Hội đồng là 11 người, trong đó bao gồm Chủ tịch và một phó Chủ tịch;

- Nhiệm kỳ của Hội đồng là 04 năm.

2. Hoạt động và cách thức bầu chọn của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài:

- Khi có nhu cầu, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch Ủy quyền sẽ triệu tập họp Hội đồng (phù hợp với thời gian và thể lệ tham dự giải OSCAR hàng năm) để xem và bầu chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR;

- Các thành viên của Hội đồng sẽ trực tiếp xem bản phim nhựa của những bộ phim do các hãng đăng ký tham dự vòng tuyển chọn;

- Sau khi xem, các thành viên sẽ cho điểm và bỏ phiếu kín chọn ra duy nhất một phim để tham dự giải thưởng OSCAR;

- Phiếu bầu chọn sẽ cho theo thang điểm 10, điểm lẻ là 0,5. Phim có số điểm chia trung bình cao nhát của các phiếu bầu hợp lệ và phải đạt từ 09 điểm trở lên sẽ được chọn để gửi đi tham dự giải thưởng OSCAR;

- Phiếu bầu nào có điểm chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn 02 điểm so với điểm chia trung bình của tổng số phiếu bầu sẽ không có giá trị;

- Số thành viên tham dự cho điểm bầu chọn phải có ít nhất 07 người thì kết quả mới được chấp nhận;

- Thành viên của Hội đồng có phim đăng ký tham dự vòng tuyển chọn sẽ không được quyền bỏ phiếu và cho điểm bình chọn;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng sẽ công bố công khai số điểm của từng phim đăng ký tham dự vòng tuyển chọn ngay sau khi kiểm phiếu và chia điểm trung bình tại phiên cuối cùng của kỳ họp Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR;

- Các phiếu cho điểm bình chọn được bảo vệ như bí mật công tác của cơ quan theo quy định của nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Điện ảnh

Cục Điện ảnh có trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài và căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng để làm văn bản trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

Điều 7. Quyết định gửi phim tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ kết quả của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải OSCAR và tờ trình của Cục Điện ảnh sẽ quyết định gửi phim tham dự giải OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2007/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2007
Ngày hiệu lực24/11/2007
Ngày công báo09/11/2007
Số công báoTừ số 766 đến số 767
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR phim nói tiếng nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR phim nói tiếng nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2007/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành25/10/2007
        Ngày hiệu lực24/11/2007
        Ngày công báo09/11/2007
        Số công báoTừ số 766 đến số 767
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR phim nói tiếng nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR phim nói tiếng nước ngoài

            • 25/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực