Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở ban


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC SỐ V BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc giải quyết hồ sơ có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi phụ lục V ban hành kèm theo quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc giải quyết hồ sơ công việc có liên quan, với những nội dung sau:

1. Điểm b Khoản 3 Mục I Phụ lục V được sửa đổi như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a. Tiếp nhận hồ sơ liệt sĩ do các cơ quan chuyển đến.

b. Ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất; lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sỹ và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

c. Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất về Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã để phối hợp với UBND cấp xã có liên quan tổ chức báo tử và thực hiện chế độ ưu đãi.

2. Điểm b Khoản 4 Mục I Phụ lục V được sửa đổi như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, viết Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm Tờ trình gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/04/2008
Ngày hiệu lực 12/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở ban


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở ban
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 02/04/2008
Ngày hiệu lực 12/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở ban

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V Quy chế phối hợp giữa các sở ban

  • 02/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực