Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang:

- Điểm b khoản 1 Điều 6: Sửa đổi như sau:

b) Mức chi:

- 75% chi thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm.

- 20% đơn vị tự sắp xếp, bố trí bổ sung kinh phí hoạt động giảng dạy, học tập, chi tiền điện nước, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy thêm, học thêm và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- 5% chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm”.

- Điểm c khoản 1 Điều 6: Bỏ nội dung “Nộp các khoản thuế theo quy định (nếu có)”.

- Điểm b khoản 2 Điều 6: Bỏ nội dung “Nộp 2% trên tổng số thu về đơn vị trực tiếp cấp phép dạy thêm, học thêm”.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực17/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành07/05/2014
       Ngày hiệu lực17/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2014/QĐ-UBND sửa đổi 10/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm học thêmTiền Giang