Quyết định 14/QĐ-KTNN

Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 1815/QĐ-KTNN 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Tin học và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-KTNN

 Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-KTNN ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khoa học – công nghệ và hoạt động công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

2. Trung tâm Tin học là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

3. Trung tâm Tin học có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội;

4. Tên giao dịch Quốc tế: Information and Communication Technology Centre of State Audit of Vietnam. Viết tắt là ITC_SAV.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng các chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch về công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

2. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Kiểm toán Nhà nước;

3. Nghiên cứu, tổ chức xây dựng, triển khai và duy trì đảm bảo hoạt động các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;

4. Quản lý, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin;

5. Chỉ đạo chuyên môn về công nghệ thông tin đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; được đề nghị các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước cung cấp các thông tin, văn bản, tài liệu liên quan phục vụ phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước;

6. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và đề xuất các cơ chế, chính sách về tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

7. Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

8. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong Kiểm toán Nhà nước thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, ấn phẩm và các hoạt động hỗ trợ khác;

9. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về công nghệ thông tin như: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phần mềm, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, tích hợp hệ thống và các dịch vụ công nghệ thông tin khác cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành;

10. Quản lý, tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua – khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước;

11. Tổ chức công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước; được quyền chủ động thực hiện các khoản thu – chi tài chính từ hoạt động dịch vụ theo quy định của Pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước;

12. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Trung tâm Tin học gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, viên chức và người lao động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định.

2. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Công nghệ phần mềm;

c) Phòng Kỹ thuật và Quản lý hệ thống;

d) Phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ.

- Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, viên chức và người lao động giúp việc Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị phòng thuộc Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng do Giám đốc quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3. Chế độ làm việc

a. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả hoạt động của Trung tâm Tin học. Giám đốc do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức.

Giám đốc có nhiệm vụ quyền hạn sau:

- Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng; quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Trung tâm Tin học;

- Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Trung tâm Tin học; chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Tin học;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Kiểm toán Nhà nước và trước khách hàng về chất lượng và tính hợp pháp của các dịch vụ do Trung tâm Tin học thực hiện;

- Đại diện Trung tâm Tin học trong quan hệ với các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Xây dựng Quy chế làm việc trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật và các quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm Tin học; đề xuất tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết các nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền;

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Nhà nước và theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thông tin đến cán bộ, công chức về những vấn đề chuyên môn có liên quan đến hoạt động của Trung tâm tin học; các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Tin học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

b. Các phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Các Phó Giám đốc do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

c. Chánh văn phòng, trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác của Văn phòng, phòng được Giám đốc giao; các phó Giám đốc về nhiệm vụ được giao; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

d. Viên chức và người lao động thuộc Trung tâm tin học thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm Tin học phù hợp với ngạch viên chức và năng lực từng người; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm tin học về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 611/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2014
Ngày hiệu lực09/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhTổng Kiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành09/01/2014
        Ngày hiệu lực09/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-KTNN năm 2014 Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước