Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-UBND 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban ban hành Đắk Lắk


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ng�y 04 th�ng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

B�I BỎ C�C VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO UBND TỈNH BAN H�NH

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 117/TTr-STP ng�y 30/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B�i bỏ c�c văn bản quy phạm ph�p luật do UBND tỉnh ban h�nh, do kh�ng c�n ph� hợp với quy định hiện h�nh v� t�nh h�nh thực tế tại địa phương (c� Phụ lục cụ thể k�m theo).

Điều 2. Văn ph�ng UBND tỉnh c� tr�ch nhiệm phối hợp với c�c đơn vị li�n quan thực hiện việc đăng tải quyết định n�y tr�n Cổng th�ng tin điện tử của UBND tỉnh v� C�ng b�o tỉnh; Sở Tư ph�p c� tr�ch nhiệm đăng tải quyết định n�y tr�n Cơ sở dữ liệu văn bản ph�p luật tỉnh Đắk Lắk theo quy định.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố; Chủ tịch HĐND, UBND c�c x�, phường, thị trấn c� tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư ph�p (thay b�o c�o);
- TT. HĐND tỉnh (thay b�o c�o);
- Chủ tịch, c�c Ph� Chủ tịch UBND tỉnh;
- C�c sở, ban, ng�nh của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND c�c huyện, th�nh phố;
- B�o Đắk Lắk (để đăng b�o);
- Đ�i PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn ph�ng UBND tỉnh;
- L�nh đạo VP, TT & CB, TM, CN, NL, VX, TH;
- Lưu VT, NCm90.

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/01/2016
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-UBND 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban ban hành Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/QĐ-UBND 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban ban hành Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành 04/01/2016
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-UBND 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban ban hành Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-UBND 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban ban hành Đắk Lắk

  • 04/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực