Quyết định 140/2007/QĐ-UBND

Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định về thu, nộp và quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định thu nộp quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 140/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN QUAY VÒNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2003;
Căn cứ Thông tư số 70/2005/TT-BTC ngày 30/8/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 08/04/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn quay vòng cho vay đầu tư các Dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Ngành: Tài chính - Kế hoạch & Đầu tư - Tài nguyên Môi trường & Nhà đất - Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố tại Tờ trình số: 3859/TTr-LN ngày 11 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về thu, nộp và quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP;              (để
- Bộ TC, TP (cục KTVB);         (báo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;          (cáo
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- CPVP, các phòng CV;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

QUY ĐỊNH

VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN QUAY VÒNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; các chủ đầu tư; các tổ chức, cá nhân; các cơ quan, đơn vị của Thành phố liên quan đến quy trình thu, nộp và quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nội dung nguồn thu bao gồm:

1. Nguồn thu từ bán nhà tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn quay vòng của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo Quyết định bán nhà tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án tái định cư sử dụng nguồn vốn quay vòng của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo Quyết định giao đất ở tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguồn thu từ thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn quay vòng của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo Quyết định cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Nguồn thu hoàn trả suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu chung cư được đầu tư từ nguồn vốn quay vòng tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật phải nộp cho giá phê duyệt của cấp có thẩm quyền quy định.

5. Nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu hoặc giao quyền sử dụng, thuê tầng 1 hoặc tầng hầm (nếu có) để kinh doanh dịch vụ tại các khu đô thị, chung cư theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Sau đây gọi tắt các nguồn trên là nguồn thu từ các dự án nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội.

Số thu từ các dự án nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn Ngân sách Thành phố trước đây nay thực hiện bàn giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội quản lý theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND thành phố Hà Nội được coi là nguồn vốn quay vòng của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Điều 3. Đối tượng trực tiếp được thu tiền nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội từ các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bao gồm:

1. Chủ đầu tư được UBND Thành phố giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu di dân phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy hoạch của Thành phố.

2. Chủ đầu tư được UBND Thành phố giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng theo quy hoạch của Thành phố.

3. Chủ đầu tư đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ đặt hàng mua nhà và thực hiện đặt hàng mua nhà trước 31/12/2006 phục vụ di dân giải phóng mặt bằng theo quy định tại Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/01/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư.

4. Chủ đầu tư các dự án đầu tư nhà ở xã hội theo quy định của UBND Thành phố.

5. Công ty quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (hoặc các đơn vị khác được UBND Thành phố giao nhiệm vụ) thu các khoản thu về tiền bán nhà trả chậm, tiền cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Quyết định cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của UBND Thành phố; thu tiền cho thuê, thuê mua và khai thác các dịch vụ đối với phần diện tích tầng 1 hoặc tầng hầm (nếu có).

Điều 4. Tài khoản giao dịch về thu, nộp tiền nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội.

1. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được mở tài khoản: “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Toàn bộ số tiền nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội do các đối tượng trực tiếp thu theo quy định tại Điều 3 được nộp vào tài khoản để đảm bảo nguồn vốn quay vòng đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội theo quy định. Riêng nguồn thu từ đấu giá, đấu thầu hoặc giao quyền sử dụng, thuê tầng 1 hoặc tầng hầm để kinh doanh dịch vụ tại các khu đô thị, chung cư theo quy định của cấp có thẩm quyền được quản lý sử dụng riêng theo quy định tại điểm 7.2 khoản 7 Điều 5 Quyết định này.

2. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi nguồn vốn các Chủ đầu tư vay và trả Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư các Dự án theo các hợp đồng tín dụng ký kết tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

3. Căn cứ số tiền thu được từ các dự án tái định cư và nhà ở xã hội, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tổng hợp để chuyển nguồn thu vào tài khoản quỹ quay vòng đầu tư Dự án nhà tái định cư và nhà ở xã hội tại ngân hàng thương mại trong nước để thực hiện việc cho vay vốn và thực hiện nghĩa vụ tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

GIAO NHẬN NHÀ Ở, ĐẤT Ở VÀ QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN NHÀ Ở, ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 5. Các bước thực hiện giao nhận nhà ở, đất ở tái định cư và thực hiện thu, nộp, quản lý tiền nhà ở đất ở tái định cư và nhà ở xã hội.

1. Sau khi hoàn thành công trình Chủ đầu tư phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu sử dụng nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội để bàn giao nhà ở, đất ở cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Chủ đầu tư phối hợp với Ban QLDA có nhu cầu nhà ở, đất ở tái định cư nhà ở xã hội để thu tiền bán nhà của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân theo giá bán nhà của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bàn giao nhà ở, đất ở đợt đầu tiên cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo số căn hộ còn lại chưa bán gửi các Sở: Tài nguyên Môi trường & Nhà đất, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố bố trí nhà ở, đất ở theo quy định.

4. Sau 03 tháng tiếp theo, kể từ ngày Chủ đầu tư xin ý kiến chỉ đạo về việc bố trí nhà ở, quỹ đất ở còn lại sau khi đã bàn giao, bán đợt 1, nhưng vẫn chưa bán hết quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tái định cư, nhà ở xã hội, Chủ đầu tư phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội báo cáo UBND Thành phố phê duyệt phương án bán quyền sở hữu các căn hộ còn lại để kịp thời thu hồi vốn đầu tư công trình.

5. Trường hợp đơn vị, cá nhân phải hoàn trả suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu chung cư được Chủ đầu tư đầu tư từ nguồn vốn quay vòng tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu chung cư đôn đốc, thu số tiền hoàn trả suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo giá phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

6. Sau khi hoàn tất việc bàn giao nhà ở, đất ở, thu tiền bán quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, bàn giao và thu tiền suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của UBND Thành phố, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

6.1/ Toàn bộ số tiền thu được từ các dự án tái định cư và nhà ở xã hội (không kể số thu từ diện tích tầng 1 và tầng hầm), Chủ đầu tư nộp vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thanh toán tiền vay đầu tư từ nguồn vốn quay vòng theo Hợp đồng tín dụng đã ký với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

6.2/ Thanh lý hợp đồng tín dụng về việc vay vốn để đầu tư công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo đúng thời hạn của hợp đồng tín dụng. Số tiền chênh lệch giữa tổng chi phí đầu tư và tiền thu được từ các dự án tái định cư và nhà ở xã hội được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này.

6.3/ Bàn giao hồ sơ công trình nhà ở, đất ở cho Công ty quản lý & Phát triển nhà Hà Nội (hoặc các đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ) để tổ chức dịch vụ, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định.

6.4/ Đối với các trường hợp được phép bán trả chậm tiền mua nhà của khu nhà ở tái định cư theo quy định của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ thu tiền trả chậm cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội nhà ở để quản lý, thu hồi theo quy định. Số tiền trả chậm được Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tính bù trừ vào số nợ của Chủ đầu tư vay vốn đầu tư dự án.

6.5/ Đối với phần diện tích sử dụng để cho thuê, thuê mua của khu nhà ở xã hội, Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và thực hiện thanh toán bù trừ phần vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo giá được UBND Thành phố quyết định.

6.6/ Việc quản lý số thu bán nhà trả chậm và tiền cho thuê, thuê mua nêu tại khoản 6.4 và 6.5 Điều này được thực hiện theo quy định tại điểm 7.1 khoản 7 Điều này.

7. Công trình hoàn thành được bàn giao cho Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội hoặc đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là đơn vị) quản lý như sau:

7.1/ Đối với số tiền trả chậm nhà ở tái định cư, tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đơn vị tổ chức thu và tạm giữ tại tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Hàng tháng, đơn vị tổng hợp số thu theo từng dự án và thực hiện nộp tiền vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Hàng năm, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán chi phí phục vụ tổ chức thu tiền gửi Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND Thành phố quyết định mức trích chi phí phục vụ công tác thu tiền trả chậm nhà ở tái định cư, tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

7.2/ Riêng đối với các khoản tiền thu từ cho thuê, thuê mua và khai thác các dịch vụ đối với phần diện tích nhà, đất tầng 1 và tầng hầm (nếu có), đơn vị có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác theo quy định tại Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND thành phố Hà Nội về quy định tổ chức dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị mới; nhà chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các quy định hiện hành của Thành phố.

Điều 6. Số tiền thu được nộp vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ Đầu tư phát triển tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội được sử dụng để đầu tư Dự án nhà tái định cư và nhà ở xã hội theo Kế hoạch cho vay hàng năm được duyệt. Số thu được hạch toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết 31/12 hàng năm theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn.

1. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, quản lý và hạch toán nguồn thu theo quy định; hạch toán các khoản nợ vay (bao gồm cả lãi vay và gốc vay) của các Chủ đầu tư theo quy định tại các hợp đồng tín dụng.

2. Số tiền chênh lệch giữa tổng chi phí đầu tư và tiền thu được từ các dự án tái định cư và nhà ở xã hội được tổng hợp và theo dõi riêng cho từng dự án, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất để báo cáo UBND Thành phố giải quyết theo quy định.

Điều 7. Trường hợp phải thoái trả tiền nhà ở, đất ở theo quy định của Pháp luật; căn cứ vào các Quyết định của UBND Thành phố, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện thoái trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Số tiền để thoái trả được trích từ tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Điều 8. Xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển đổi cơ chế từ cấp phát trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước sang cơ chế cho vay ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND Thành phố như sau:

1. Cơ chế thu, nộp và quản lý nguồn thu từ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội Thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này được áp dụng cho các dự án mới; dự án đầu tư đang triển khai ở giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, công trình, hạng mục công trình tới thời điểm Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND có hiệu lực chưa triển khai đầu tư.

2. Tiếp tục thực hiện quy chế cấp phát vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố theo quy định tại Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư đối với các dự án công trình sau:

2.1/ Các dự án, công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao cho Thành phố trước thời điểm Quyết định 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 có hiệu lực, đang trong giai đoạn lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành.

2.2/ Các dự án, công trình, hạng mục công trình khi Thành phố ban hành Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 nhưng đang trong giai đoạn thực hiện dự án, đang xây dựng dở dang, sẽ hoàn thành và bàn giao cho Thành phố trước ngày 31/12/2007.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành

1. Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và UBND các quận, huyện theo dõi việc thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quản lý nhà ở; Nguồn thu và số tiền đầu tư nhà ở và đề xuất tháo gỡ các phát sinh trong quá trình thực hiện trình UBND Thành phố.

2. Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất:

2.1/ Lập quy trình quản lý, vận hành các khu tái định cư; Là cơ quan chủ trì trong việc lập kế hoạch, phân bổ, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư và quỹ nhà ở xã hội; Hướng dẫn các Chủ đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Công ty quản lý & phát triển nhà Hà Nội phối hợp triển khai theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và theo quy định tại Quyết định này.

2.2/ Phối hợp với các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, bàn giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội hiện trạng quản lý nguồn thu bán nhà có nguồn gốc từ ngân sách Thành phố từ năm 2006 trở về trước để Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tiếp tục theo dõi, thu hồi.

3. Sở Tài chính chủ trì việc tổ chức hạch toán kế toán thu, chi các khoản tiền nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội có liên quan đến các dự án nhà ở, đất ở và nhà ở xã hội qua Ngân sách Thành phố để hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 10. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

1. Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện Dự án, giải ngân theo tiến độ của Dự án và hoàn thành công trình nhà ở để đưa vào sử dụng; Kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư thu, nộp tiền từ các dự án tái định cư và nhà ở xã hội nộp vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ Đầu tư phát triển tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để đảm bảo nguồn vốn quay vòng đầu tư xây dựng các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội của Thành phố.

2. Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi vay đúng hạn theo lịch trình trả nợ vay đã được chủ đầu tư cam kết; Theo dõi đôn đốc Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội nộp kịp thời khoản thu tiền nhà trả chậm, tiền thuê, thuê mua nhà vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” theo quy định của Thành phố.

3. Báo cáo tình hình thực hiện quản lý, cho vay vốn, thu hồi vốn, thu tiền bán nhà tái định cư có nguồn gốc từ ngân sách thành phố từ năm 2006 trở về trước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của quy định này trên cơ sở số liệu bàn giao; Lập kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn quay vòng hàng năm báo cáo Sở Tài chính theo quy định.

4. Tổng hợp, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan theo dõi quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất để báo cáo UBND Thành phố xử lý kịp thời.

Điều 11. Công ty quản lý & Phát triển nhà Hà Nội (hoặc các đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ thu) có trách nhiệm quản lý, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức trả chậm nhà ở tái định cư, tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội, quản lý khai thác các dịch vụ đối với diện tích nhà, đất tầng 1 và tầng hầm (nếu có) theo quy định tại Điều 5 của quy định này.

Điều 12. Chủ đầu tư

1. Trong quá trình bàn giao nhà ở, đất ở, Chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục và hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khi các hộ dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện đầy đủ thủ tục vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo quy trình vay vốn và nghĩa vụ của bên vay vốn tại Hợp đồng tín dụng ký kết; Phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án để đưa vào sử dụng nhằm giảm thời gian vay vốn và hoàn trả vốn vay; thu tiền bán nhà ở, đất ở, nộp vào tài khoản “Tài khoản quay vòng xây dựng dự án tái định cư và nhà ở xã hội” của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo quy định tại Điều 5 của quy định này.

3. Lập thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành của Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ thanh lý hợp đồng, cân đối nguồn thu từ các dự án nhà ở, đất ở tái định cư và nhà ở xã hội; hạch toán sản xuất kinh doanh nhà ở theo quy định của pháp luật./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định thu nộp quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định thu nộp quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu140/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Mạnh Hiển
       Ngày ban hành10/12/2007
       Ngày hiệu lực20/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định thu nộp quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư thành phố Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/2007/QĐ-UBND quy định thu nộp quản lý nguồn vốn quay vòng đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư thành phố Hà Nội