Quyết định 53/2007/QĐ-UBND

Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao cho quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn vay vòng cho vay đầu tư các dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 53/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAO CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ HÌNH THÀNH NGUỒN VỐN QUAY VÒNG CHO VAY ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư số 70/2005/TT-BTC ngày 30/08/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 08/04/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;
Căn cứ công văn số 03/HĐND-KTNS ngày 18/01/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc tham gia ý kiến dự thảo quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 53/TTr-LN ngày 04/01/2007 và Báo cáo thẩm định của sở Tư pháp tại công văn số 122/STP-VBPQ ngày 06/02/2007;
Công văn giải trình bổ sung số 796/STC-QLNS ngày 08/3/2007 của Sở Tài chính Hà Nội và công văn số 1649/STC-QLNS ngày 15/5/2007 của Liên Ngành: sở Tài chính - Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn quay vòng cho vay đầu tư các Dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các Dự án nhà ở xã hội được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất; Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND TP;              (để
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;          báo
- Bộ Tài chính;                         cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- VKSND TP;
- TAND TP;
- UBND các quận, huyện;
- Như điều 3;
- CPVP, các phòng CV, TH, TT Công báo, TT Tin học;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, Báo KTĐT; (để đưa tin)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển   

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAO CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ HÌNH THÀNH NGUỒN VỐN QUAY VÒNG CHO VAY ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu quản lý

1. Tập trung một đầu mối quản lý nguồn vốn đồng thời theo dõi hiệu quả đầu tư xây dựng dự án nhà ở của Thành phố với chất lượng cao phục vụ nhu cầu tái định cư và phát triển quỹ nhà ở xã hội.

2. Thực hiện chủ động trong việc quay vòng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở; tận thu nguồn vốn đã ứng để đầu tư; hình thành tích lũy để hoàn trả phần ngân sách Thành phố đã tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước đầu tư vào nhà tái định cư.

3. Hướng tới việc giải phóng mặt bằng và tái định cư theo cơ chế tiếp cận với thị trường, trong đó:

a) Các Chủ đầu tư chủ động trong quản lý đầu tư và có trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả; Nâng cao chất lượng xây dựng nhà ở tái định cư và quỹ nhà ở xã hội.

b) Người dân thuộc diện di dời có quyền chọn chất lượng nhà tái định cư phù hợp với điều kiện kinh tế theo nguyên tắc: lựa chọn nhà chất lượng cao hơn thì chịu chi phí cao hơn hoặc tự lựa chọn nơi tái định cư không phụ thuộc quỹ nhà bố trí tái định cư của Thành phố.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Quỹ ĐTPT) để hình thành nguồn vốn quay vòng cho vay đầu tư các Dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các Dự án nhà ở xã hội được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Đối tượng và chủ thể vay vốn

1. Đối tượng vay vốn

a) Là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu di dân phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy hoạch của Thành phố, được UBND Thành phố cho phép đầu tư.

b) Là các dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng theo quy hoạch của Thành phố, được UBND Thành phố cho phép đầu tư.

c) Là các dự án đặt hàng mua nhà xây dựng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng theo quy định tại Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/01/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 04/05/2005 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư (Chỉ cho phép vay vốn đối với các Chủ đầu tư đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ đặt hàng mua nhà và thực hiện đặt hàng mua nhà trước ngày 31/12/2006).

d) Là các dự án đầu tư nhà ở xã hội theo quyết định của UBND Thành phố.

(Sau đây gọi tắt 04 đối tượng trên là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở)

2. Chủ thể vay vốn

a) Là các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

b) Là các Ban quản lý dự án trực thuộc các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện được các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện giao nhiệm vụ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở do các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện làm Chủ đầu tư.

c) Là các Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

3. Nguyên tắc ký hợp đồng tín dụng

a) Đối với các Ban QLDA trực thuộc UBND Thành phố, các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện; Chủ đầu tư có trách nhiệm ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện đầu tư dự án trong đó có việc vay vốn để đầu tư Dự án nhà ở theo quy định tại Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội và theo các quy định tại Quyết định này.

Căn cứ văn bản ủy quyền của Chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm ký hợp đồng tín dụng với Quỹ ĐTPT để vay vốn đầu tư Dự án theo quy định.

b) Chủ thể vay vốn là các Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng tín dụng với Quỹ ĐTPT để vay vốn đầu tư Dự án theo quy định.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành

Ngân sách Thành phố giao cho Quỹ ĐTPT từ nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Thành phố đã sử dụng để đầu tư nhà tái định cư) theo nguyên tắc bàn giao số thực có và số còn phải tiếp tục thu hồi từ các Dự án đã và đang triển khai, xây dựng nhà tái định cư (có số liệu bàn giao cụ thể) để hình thành nguồn vốn quay vòng đầu tư nhà tái định cư; Quỹ ĐTPT tiếp nhận nguồn vốn ngân sách Thành phố giao, thực hiện thu tiền bán nhà tái định cư, thu hồi vốn cho vay từ Quỹ ĐTPT vào các Dự án nhà và lập các thủ tục cho các Dự án vay theo kế hoạch và tiến độ thực hiện. Bảo toàn nguồn vốn ngân sách Thành phố giao để tiếp tục quay vòng cho vay và có kế hoạch hoàn trả Kho bạc Nhà nước theo thời hạn tạm ứng quy định.

Chủ đầu tư của các Dự án đầu tư nhà tái định cư và nhà ở xã hội theo đối tượng quy định tại Điều 3 quy định này được vay vốn tại Quỹ ĐTPT để thực hiện dự án theo kế hoạch của UBND Thành phố giao và chấp hành đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn vay tín dụng và thủ tục hướng dẫn của Quỹ ĐTPT; Chủ đầu tư có trách nhiệm hạch toán nguồn đầu tư, xác lập nguồn thu từ bán nhà và các nguồn vốn hợp pháp để hoàn trả vốn vay và lãi vay theo quy định.

Điều 5. Tài khoản giao dịch

Quỹ ĐTPT được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng thương mại trong nước để thực hiện việc thu hồi, cho vay vốn và thực hiện các nghĩa vụ tài chính - ngân sách theo quy định.

Chương 2:

NGUYÊN TẮC HÌNH THÀNH NGUỒN VỐN QUAY VÒNG

Điều 6. Nguồn vốn ngân sách Thành phố giao ban đầu

- Là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Thành phố đã cấp cho các dự án và nguồn vốn tạm ứng của Kho bạc Nhà nước chuyển ủy thác qua Quỹ ĐTPT để đầu tư nhà tái định cư.

- Bổ sung từ nguồn thu sử dụng đất các dự án tái định cư; nguồn tiền bán nhà thuộc ngân sách Thành phố.

- Xác lập nguồn vốn quay vòng bàn giao sang Quỹ ĐTPT quản lý đến thời điểm hiệu lực của Quyết định này. Giao sở Tài chính, sở Kế hoạch & Đầu tư và Quỹ ĐTPT xác lập làm căn cứ tổng hợp, quản lý.

Điều 7. Các khoản vốn thu hồi để quay vòng, bao gồm:

1. Gốc, lãi vay từ nguồn vốn ngân sách Thành phố giao ban đầu theo các kỳ hạn trong Hợp đồng tín dụng ký kết với các Chủ đầu tư vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

2. Các khoản thu phạt do vi phạm Hợp đồng tín dụng của các Chủ đầu tư vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

3. Lãi tiền gửi và các khoản thu khác theo quy định để bổ sung vào nguồn vốn quay vòng.

Điều 8. Sử dụng nguồn vốn được hình thành để quay vòng.

1. Cho vay đối với các Dự án theo quy định tại Điều 3 quy định này.

2. Lập quỹ tích lũy để hoàn trả số vốn ngân sách Thành phố đã tạm ứng vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở theo thời hạn quy định.

3. Đảm bảo chi phí hoạt động của Quỹ ĐTPT trong việc quản lý, thu hồi và cho vay nguồn vốn quay vòng.

Chương 3:

LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ NỢ VAY TỪ NGUỒN VỐN QUAY VÒNG

Điều 9. Lập kế hoạch

Vào tháng 01 hàng năm, căn cứ kết quả công nợ, thời hạn thu hồi vốn vay và nguồn vốn quay vòng hiện có trên cơ sở số dư đầu kỳ, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm lập kế hoạch thu, chi nguồn vốn quay vòng trình UBND Thành phố phê duyệt trên nguyên tắc nguồn thu đảm bảo nhiệm vụ chi; Cụ thể:

1. Kế hoạch thu để tạo nguồn vốn quay vòng

a) Lập kế hoạch thu tiền bán nhà tái định cư của các dự án đã hoàn thành, bàn giao và bố trí tái định cư.

b) Lập kế hoạch thu tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã vay vốn tại Quỹ ĐTPT để thực hiện Dự án; Trong đó:

- Lập kế hoạch thu tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với Chủ đầu tư là đơn vị quản lý vận hành trực tiếp khu nhà ở xã hội.

- Lập kế hoạch thu tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với Đơn vị được giao hoặc trúng thầu việc vận hành, quản lý khu nhà ở xã hội trên cơ sở Hợp đồng chuyển nợ giữa Chủ đầu tư vay vốn để xây dựng khu nhà ở xã hội và Đơn vị vận hành, quản lý khu nhà ở xã hội.

(Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu bán nhà tái định cư, tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội được UBND Thành phố quy định riêng để phù hợp với các quy định tại Quyết định này)

c) Lập kế hoạch thu hồi vốn vay và các khoản thu khác để tổng hợp nguồn vốn quay vòng gửi sở Tài chính và sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

d) Lập kế hoạch huy động các nguồn vốn khác để cân đối nguồn thu nhằm đảm bảo tiến độ cho vay thực hiện Dự án.

2. Kế hoạch chi nguồn vốn quay vòng

a) Lập kế hoạch cho vay đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 quy định này theo nhu cầu và tình hình thực hiện của Dự án gửi sở Kế hoạch và Đầu tư và sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt danh mục các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở vay vốn tại Quỹ ĐTPT để triển khai Dự án theo tiến độ thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên những dự án xây dựng nhà ở phục vụ các công trình trọng điểm của Thành phố, những dự án có khối lượng hoàn thành lớn và bàn giao nhà phù hợp với kế hoạch sử dụng trong năm kế hoạch. Trong đó lập riêng kế hoạch cho vay từ các nguồn vốn cho vay theo kế hoạch thu tại điểm 1 Điều này.

b) Lập kế hoạch tích lũy hoàn trả tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước gửi sở Tài chính và sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

c) Lập dự toán chi phí hoạt động cho việc quản lý, thu hồi và cho vay nguồn vốn quay vòng gửi sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

3. Trường hợp trong năm có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm lập kế hoạch thu, chi gửi sở Tài chính và sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

Điều 10. Giải ngân vốn vay theo Kế hoạch được duyệt

Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở vay vốn tại Quỹ ĐTPT của UBND Thành phố, Quỹ ĐTPT thẩm định phương án vay vốn, kiểm soát và giải ngân vốn cho Dự án theo tiến độ thực hiện và theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành; Cụ thể:

1. Sau khi thẩm định phương án vay vốn, Quỹ ĐTPT thực hiện ký Hợp đồng tín dụng với Chủ đầu tư của từng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới triển khai trong năm theo các quy định Nhà nước hiện hành.

2. Việc giải ngân vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo tiến độ triển khai dự án và Hợp đồng tín dụng đã ký kết với Chủ đầu tư theo các quy định Nhà nước hiện hành.

3. Trong quá trình giải ngân, Tổng giám đốc Quỹ ĐTPT có quyền quyết định ưu tiên giải ngân cho các Dự án nhà ở trọng điểm, bàn giao nhà phù hợp với kế hoạch sử dụng nhà ở trong năm theo tiến độ thực hiện của Dự án không phụ thuộc vào Kế hoạch cho vay đã giao cho Dự án nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư của Dự án và không vượt tổng mức Kế hoạch vốn cho vay trong năm. Đến hết 31/10, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm tổng hợp việc giải ngân cho các Dự án để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm theo quy định.

Điều 11. Thu hồi vốn vay

Căn cứ tình hình bàn giao và thu tiền nhà ở của các đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà, thời hạn thanh toán tiền gốc và tiền lãi theo Hợp đồng tín dụng, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả số vốn đã vay tại Quỹ ĐTPT theo quy định.

Quỹ ĐTPT có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp và thu hồi vốn vay và lãi vay của Chủ đầu tư để bổ sung nguồn vốn quay vòng theo nguyên tắc bảo toàn vốn.

Điều 12. Lãi vay

Lãi vay được tính trên nguyên tắc: ưu đãi cho các Chủ đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở; đảm bảo chi phí hoạt động cho việc quản lý, thu hồi và cho vay nguồn vốn quay vòng; Lãi suất được thanh toán theo định kỳ trong năm.

Hàng năm vào đầu tháng 01, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm lập mức lãi suất phù hợp (có sự tham khảo lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hà Nội), gửi sở Tài chính và sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố ban hành quyết định riêng về mức lãi suất cho vay theo nguyên tắc trên.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Sở Kế hoạch & Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với sở Tài chính, Quỹ ĐTPT xác định danh mục các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện vay vốn tại Quỹ ĐTPT trên cơ sở Danh mục và Kế hoạch do Quỹ ĐTPT xây dựng theo quy định tại Điều 3, Điều 9 quy định này trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Thực hiện việc thẩm định, trình, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng của Nhà nước và Thành phố.

3. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và Quỹ ĐTPT, cơ quan chủ quản đầu tư trong việc kiểm tra thực hiện dự án đúng quyết định được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 14. Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Quỹ ĐTPT Thành phố xác lập nguồn vốn bàn giao ban đầu cho Quỹ ĐTPT theo quy định tại Điều 6 của quy định này, báo cáo UBND Thành phố và hướng dẫn để chuyển nguồn thu bán nhà tái định cư tại tài khoản 920.90.001.1 - Tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách vào ngân sách Thành phố tạm ứng cho Quỹ ĐTPT để hình thành nguồn vốn quay vòng ban đầu theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ ĐTPT trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch thu, chi nguồn vốn quay vòng theo quy định tại Điều 9 của quy định này.

3. Thẩm định dự toán, quyết toán chi phí hoạt động của Quỹ ĐTPT trong việc quản lý, thu hồi và cho vay nguồn vốn quay vòng báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

4. Kiểm tra tình hình thực hiện quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn quay vòng Thành phố giao cho Quỹ ĐTPT; phối hợp với Quỹ ĐTPT kiểm tra thực hiện việc sử dụng vốn vay của các đơn vị vay vốn.

5. Chủ trì, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Quỹ ĐTPT hướng dẫn Chủ đầu tư thu tiền bán nhà tái định cư để có tiền thanh toán vốn vay tại Quỹ ĐTPT trình UBND Thành phố phê duyệt.

6. Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo dõi, hạch toán nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước khi Quỹ ĐTPT hoàn trả theo quy định.

7. Hết năm ngân sách, chủ trì, phối hợp với Quỹ ĐTPT quyết toán, xác định số dư nguồn vốn quay vòng, trong đó chi tiết số thu, số chi báo cáo UBND Thành phố.

Điều 15. Quỹ ĐTPT phát triển thành phố Hà Nội

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xây dựng quy trình cho vay vốn và hướng dẫn các Chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng khung lãi suất cho vay, lãi suất gia hạn nợ và lãi suất quá hạn theo quy định tại Điều 12 quy định này trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. Tổ chức quản lý, cho vay và giải ngân kịp thời theo đúng mục đích sử dụng, tiến độ của Dự án.

4. Thẩm định và kiểm tra chủ đầu tư sử dụng vốn phải đảm bảo đúng mục đích theo quyết định của UBND Thành phố.

5. Được phép tạm ngừng cho vay hoặc thu hồi vốn vay và báo cáo UBND thành phố trong các trường hợp sau:

a) Chủ đầu tư sử dụng vốn vay sai mục đích theo quyết định của UBND Thành phố.

b) Tình hình sử dụng vốn vay của đơn vị có dấu hiệu không lành mạnh, trái với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

6. Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thu hồi nợ gốc và lãi vay đúng hạn theo lịch trình trả nợ vay đã được chủ đầu tư cam kết.

7. Khi đến hạn trả nợ, chủ đầu tư không thực hiện đúng hạn việc trả nợ hoặc cố ý trì hoãn trả nợ, Quỹ ĐTPT phải thực hiện các chế tài đã được quy định trong Hợp đồng tín dụng theo các quy định về tín dụng do Nhà nước ban hành.

Trường hợp gặp khó khăn trong việc trả nợ, Chủ đầu tư và Quỹ ĐTPT có báo cáo gửi sở Tài chính và sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định. Việc gia hạn nợ cho vay do UBND Thành phố quyết định.

Trường hợp Chủ đầu tư không trả được nợ, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm kịp thời báo cáo và phối hợp với sở Tài chính, sở Kế hoạch & Đầu tư đề xuất biện pháp xử lý trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

8. Báo cáo tình hình thực hiện quản lý, cho vay vốn, thu hồi vốn, thu tiền bán nhà tái định cư (nguồn ngân sách thành phố) từ năm 2006 trở về trước; Hàng tháng, quý; lập kế hoạch, thực hiện quyết toán vốn quay vòng hàng năm báo cáo sở Tài chính theo quy định.

9. Chủ động, nghiên cứu đề xuất việc huy động vốn để cho vay theo quy định này. Quỹ ĐTPT được phép sử dụng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay của các Chủ đầu tư (đã dùng bảo đảm tiền vay với Quỹ ĐTPT) để bảo đảm tiền vay với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại khi thực hiện huy động vốn nhằm bổ sung vốn cho Quỹ quay vòng.

10. Tổng hợp, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan theo dõi quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 16. Chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện Dự án đầu tư và chất lượng công trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, thanh quyết toán Dự án, công trình hoàn thành.

2. Thực hiện đầy đủ thủ tục vay vốn tại Quỹ ĐTPT theo quy trình vay vốn và nghĩa vụ của bên vay vốn tại Hợp đồng tín dụng ký kết; Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án và thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng nhằm giảm thời gian vay vốn và hoàn trả vốn vay.

3. Được phép sử dụng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay để bảo đảm tiền vay với Quỹ ĐTPT theo quy định.

4. Sử dụng tiền vay tại Quỹ ĐTPT đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả.

5. Thực hiện thu tiền bán nhà tái định cư để hoàn trả vốn vay theo quy định.

6. Thực hiện hạch toán đầu tư, hạch toán sản xuất kinh doanh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường hợp Chủ đầu tư là các Ban QLDA trực thuộc UBND Thành phố, Sở, Ngành và UBND các Quận, Huyện; các Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi riêng nguồn vốn vay đầu tư nhà ở thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 của Quyết định này để hạch toán lãi vay vào chi phí đầu tư và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khi có phát sinh kinh phí phạt hợp đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất gửi sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất để báo cáo UBND Thành phố xử lý kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2007
Ngày hiệu lực28/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Mạnh Hiển
       Ngày ban hành18/05/2007
       Ngày hiệu lực28/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

        • 18/05/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/05/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực