Quyết định 198/2004/QĐ-UB

Quyết định 198/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư đã được thay thế bởi Quyết định 53/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố giao quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 198/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH UỶ THÁC CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶT HÀNG MUA NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2004 của UBND Thành phố về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/1/2002 về việc Ban hành quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân GPMB tái định cư và Quyết định số 142/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 về việc điều chỉnh quy chế 01/2002/QĐ-UB của UBND Thành phố;
- Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý, thực hiện đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng khu nhà ở và khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3301/STC-QLNS ngày 22 tháng 10 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các Sở; thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH UỶ THÁC CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶT HÀNG MUA NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (Viết tắt là Quỹ ĐTPT) để thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư phục vụ đền bù, di dân giải phóng mặt bằng theo chủ trương, kế hoạch của Thành phố.

Điều 2. Thành phố uỷ thác cho Quỹ từ nguồn thu bán nhà tái định cư, một phần tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tiến thu đấu giá quyền sử dụng đất, từ vốn đầu tư XDCB của Ngân sách Thành phố và nguồn ứng vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước cho việc xây dựng nhà tái định cư trong dự toán hàng năm được UBND Thành phố quyết định.

Điều 3.

1. Giao Sở Tài chính thực hiện uỷ thác vốn ngân sách theo chương trình, dự án và kế hoạch phân bổ vốn hàng năm được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Quỹ ĐTPT nhận vốn uỷ thác, quản lý, cấp phát thanh toán, quyết toán nguồn vốn uỷ thác theo đúng quy định.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. UBND Thành phố quyết định:

1. Phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng, danh mục đặt hàng mua nhà và mua nhà đã xây dựng.

2. Quyết định hoặc uỷ quyền quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư để xây dựng theo từng dự án nhà, giao cho đơn vị (Các Ban quản lý dự án hoặc Quỹ ĐTPT...) được ký hợp đồng đặt hàng mua nhà và mua nhà đã xây dựng.

3. Giá thanh toán theo phương thức đặt hàng mua nhà và giá mua nhà đã xây dựng.

4. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn uỷ thác đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 5. UBND Thành phố giao cho Quỹ ĐTPT thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện thanh toán đặt hàng mua nhà hoặc mua nhà đã xây dựng phục vụ tái định cư theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/1/2002, Quyết định số 142/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của UBND Thành phố và quy định của Quy chế này.

2. Thực hiện thanh toán vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư.

3. Thực hiện tổng hợp, theo dõi quỹ nhà (về mặt số lượng và giá trị) do Thành phố đã đầu tư xây dựng và đặt hàng, mua nhà phục vụ tái định cư; Thực hiện thu tiền bán nhà tái định cư theo Quyết định bán nhà của cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Chuyển nguồn vốn và thanh toán vốn uỷ thác

1. Chuyển nguồn vốn uỷ thác:

Căn cứ kế hoạch nguồn vốn được UBND Thành phố quyết định bổ sung, khối lượng, tiến độ sử dụng vốn của các dự án đầu tư xây dựng, đặt hàng mua nhà tái định cư, Quỹ ĐTPT lập kế hoạch nhận vốn hàng quý (Trong phạm vi kế hoạch vốn hàng năm được duyệt) gửi Sở Tài chính, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của nguồn vốn để chuyển nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách cho Quỹ ĐTPT.

2. Thanh toán vốn uỷ thác:

- Đối với các đơn vị được UBND Thành phố giao đặt hàng mua nhà hoặc mua nhà đã xây dựng, Quỹ ĐTPT thực hiện ký hợp đồng thanh toán vốn uỷ thác với các đơn vị theo nguyên tắc: Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hợp đồng do đơn vị thực hiện khi đặt hàng mua nhà và mua nhà đã xây dựng tái định cư; Quỹ ĐTPT thẩm định các điều kiện về thanh toán vốn.

- Đối với các dự án do Quỹ ĐTPT trực tiếp đặt hàng mua nhà, Quỹ ĐTPT chịu trách nhiệm trực tiếp ký hợp đồng với các chủ đầu tư theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/1/2002 và Quyết định số 142/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 và các quy định hiện hành của UBND Thành phố.

Việc thanh toán vốn uỷ thác từ Quỹ cho các dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư theo kế hoạch XDCB hàng năm, các dự án Thành phố đặt hàng mua nhà tái định cư hoặc mua nhà đã xây dựng phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN và Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính về Bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Quyết toán vốn uỷ thác của Quỹ ĐTPT

1. Quyết toán giá trị xây dựng công trình nhà tái định cư do các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quyết toán theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng của Nhà nước.

2. Quyết toán nguồn vốn uỷ thác do Quỹ ĐTPT thực hiện: Đối với các dự án thực hiện theo hình thức giao cho các đơn vị đặt hàng mua nhà, mua nhà đã xây dựng và giao cho Quỹ ĐTPT trực tiếp đặt hàng mua nhà và mua nhà đã xây dựng, việc quyết toán nguồn vốn uỷ thác trên cơ sở thanh lý các hợp đồng thanh toán vốn uỷ thác với các chủ đầu tư thực hiện dự án.

3. Đối với các dự án do các chủ đầu tư thực hiện từ nguồn vốn XDCB của Ngân sách Thành phố, việc quyết toán nguồn vốn được căn cứ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư XDCB được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kết thúc năm ngân sách, Quỹ ĐTPT có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố thông qua Sở Tài chính về quyết toán nguồn thanh toán vốn được uỷ thác với Ngân sách Thành phố. (Theo hướng dẫn của Sở Tài chính).

Điều 8. Phí uỷ thác

1. Mức phí uỷ thác là 01,% trên số vốn uỷ thác thực thanh toán cho việc mua nhà và đặt hàng mua nhà do Ngân sách Thành phố trả hàng năm theo định kỳ từng quý cho Quỹ ĐTPT.

2. Phí uỷ thác là nguồn thu Quỹ ĐTPT và được quản lý sử dụng theo điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Quỹ ĐTPT.

Điều 9. Khoản lãi tiền gửi phát sinh từ nguồn vốn uỷ thác của Ngân sách Thành phố cho Quỹ ĐTPT là nguồn vốn thuộc ngân sách Thành phố phải được theo dõi riêng.

Điều 10. Quản lý và hạch toán nguồn thu tiền bán nhà tái định cư của Thành phố.

1. Tiền bán nhà tái định cư là nguồn vốn của Ngân sách Thành phố phải được quản lý theo dõi riêng; Quỹ ĐTPT có trách nhiệm tổ chức thu tiền và đôn đốc thu nộp kịp thời theo đúng Quyết định bán nhà của cấp có thẩm quyền.

2. Tiền thu được từ bán nhà tái định cư được nộp Ngân sách Thành phố tiếp tục sử dụng làm nguồn vốn uỷ thác của Ngân sách Thành phố cho Quỹ và thực hiện đúng các quy định của bản Quy chế này.

Điều 11. Tài khoản theo dõi nguồn vốn uỷ thác của Ngân sách Thành phố cho Quỹ ĐTPT mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố hoặc Ngân hàng thương mại trong nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ ĐTPT xác định danh mục các dự án đặt hàng mua nhà, mua nhà đã xây dựng và dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư; lựa chọn các đơn vị, các chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư XDCB và đặt hàng mua nhà tái định cư; bố trí vốn uỷ thác trong kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm của Ngân sách Thành phố cho Quỹ ĐTPT trình UBND Thành phố quyết định.

2. Thực hiện việc thẩm định, trình, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và Thành phố.

3. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và Quỹ ĐTPT, cơ quan chủ quản đầu tư trong việc kiểm tra thực hiện dự án đúng quyết định được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ ĐTPT cân đối nguồn vốn uỷ thác trên cơ sở từ nguồn thu bán nhà tái định cư và khả năng các nguồn bổ sung hàng năm theo quy định của Thành phố.

2. Thực hiện việc chuyển kịp thời nguồn vốn uỷ thác được UBND Thành phố quyết định bổ sung hàng năm từ ngân sách cho Quỹ ĐTPT theo hợp đồng uỷ thác.

3. Kiểm tra tình hình thực hiện quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác cho Quỹ ĐTPT, phối hợp với Quỹ kiểm tra thực hiện việc sử dụng nguồn vốn của các đơn vị nhận vốn uỷ thác.

4. Phối hợp với Quỹ ĐTPT đôn đốc kiểm tra việc thu hồi tiền bán nhà tái định cư khi các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho các hộ dân.

5. Là thường trực Hội đồng thẩm định để xác định giá thanh toán mua nhà đã xây dựng của các doanh nghiệp theo phương thức đặt hàng mua nhà.

6. Kết thúc năm ngân sách, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành chức năng liên quan và Quỹ ĐTPT tổng hợp việc bố trí, sử dụng, thanh quyết toán vốn uỷ thác, xác định số dư nguồn uỷ thác, báo cáo UBND Thành phố.

Điều 14. Trách nhiệm của Quỹ ĐTPT

1. Hàng năm căn cứ vào cân đối giá trị, hiện vật về nhà tái định cư, khả năng nguồn thu từ tiền bán nhà tái định cư, Quỹ ĐTPT lập báo cáo tình hình thực hiện năm trước và nhu cầu bổ sung nguồn vốn uỷ thác năm kế hoạch gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Theo dõi, hạch toán cụ thể về số lượng và giá trị nhà, nguồn thu tiền bán nhà, số dư về giá trị nhà theo từng dự án sử dụng nguồn vốn uỷ thác đầu tư, hoặc đặt hàng mua nhà tái định cư.

3. Định kỳ quý, năm báo cáo Sở Tài chính cân đối giữa tiền thu được từ bán nhà và số quyết toán thanh toán về đầu tư hoặc đặt hàng mua nhà của từng dự án để trình UBND Thành phố quyết định xử lý cân đối nguồn.

4. Chịu trách nhiệm toàn diện về nhận nguồn, quản lý sử dụng nguồn vốn uỷ thác đúng mục đích; đúng nguyên tắc, chế độ về thanh, quyết toán vốn uỷ thác theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

5. Được tạm ngừng thanh toán vốn để báo cáo UBND Thành phố trong các trường hợp sau:

- Các đơn vị nhận nguồn uỷ thác hoặc các chủ đầu tư sử dụng vốn sai mục đích theo quyết định của UBND Thành phố.

- Việc cân đối, sử dụng vốn của các đơn vị không lành mạnh, không minh bạch, gây thất thoát lãng phí.

- Các đơn vị chủ đầu tư không báo cáo đầy đủ theo quy định.

6. Thanh toán vốn theo đúng tiến độ thực hiện dự án, thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng sử dụng vốn uỷ thác.

7. Phối hợp với các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà tái định cư thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất thu hồi kịp thời tiền bán nhà tái định cư để tiếp tục sử dụng cho tạo lập quỹ nhà tái định cư.

8. Báo cáo định kỳ và hàng năm về việc quản lý và sử dụng, thanh, quyết toán nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách Thành phố cho Quỹ với UBND Thành phố và các ngành có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở được giao trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hiện vật về quỹ nhà tái định cư phối hợp với Quỹ ĐTPT đối chiếu cân đối với giá trị mà Quỹ ĐTPT đã thanh toán từ nguồn uỷ thác của Ngân sách Thành phố cho nhà tái định cư và thực hiện việc quản lý nhà nước đối với quỹ nhà tái định cư để phục vụ cho bố trí tái định cư theo phương án GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở tái định cư phục vụ GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo việc hoàn thành các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình đã hoàn tất thủ tục mua nhà tái định cư.

- Phối hợp với Quỹ ĐTPT kiểm tra đôn đốc các đơn vị được giao nhà tái định cư GPMB nộp tiền kịp thời vào Ngân sách Thành phố.

- Trình UBND Thành phố quyết định bố trí bán nhà tái định cư cho các đối tượng theo đúng quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2005.

1. Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên, môi trường và Nhà đất, Quỹ ĐTPT: rà soát, thống kê các danh mục, dự án Thành phố đã quyết định đầu tư, đặt hàng mua nhà, xác định quỹ hiện vật và giá trị đã hoàn thành hoặc hoàn thành dở dang, số tiền Ngân sách đã cấp, số tiền đã thu được từ bán nhà tái định cư chưa nộp Ngân sách và số tiền chưa thu về bán nhà tái định cư để bàn giao cho Quỹ ĐTPT tiếp tục theo dõi, tổng hợp và thực hiện theo Quy chế này.

Giao Sở Tài chính chủ trì việc bàn giao nguồn vốn uỷ thác cho Quỹ ĐTPT, hướng dẫn Quỹ tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, Thành phố và các quy định tại Quyết định này.

2. Đối với các trường hợp UBND Thành phố đã giao cho Ban quản lý dự án vốn ngân sách (thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất) và một số Ban quản lý dự án khác đặt hàng mua nhà hoặc mua nhà đã xây dựng theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/1/2002 chưa được thanh toán từ nguồn ngân sách, đến nay được chuyển giao thanh toán từ nguồn vốn uỷ thác của Quỹ ĐTPT để thực hiện theo đúng Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những nội dung cần phải sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế thực hiện, giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu198/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2004
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu198/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành29/12/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 198/2004/QĐ-UB Quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đầu tư XD,mua nhà tái định cư