Quyết định 140/2009/QĐ-TTg

Quyết định 140/2009/QĐ-TTg về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 140/2009/QĐ-TTg bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 140/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BẢO LƯU PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với các chức danh lãnh đạo, gồm:

a) Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong Vụ (gồm cả tổ chức tương đương Vụ) thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

b) Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương trong Vụ (gồm cả tổ chức tương đương Vụ) thuộc Tổng cục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

c) Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở và các chức danh tương đương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở (gồm cả tổ chức tương đương Sở) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

d) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

2. Đối với các chức danh lãnh đạo tương đương thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp lại tổ chức thì cấp có thẩm quyền quyết định vận dụng chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Thời gian tính hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ

Những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ như sau:

1. Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

2. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.

Điều 3. Nguồn kinh phí

Kinh phí giải quyết bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo quy định tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.

Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực15/02/2010
Ngày công báo16/01/2010
Số công báoTừ số 33 đến số 34
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 140/2009/QĐ-TTg bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 140/2009/QĐ-TTg bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu140/2009/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành31/12/2009
        Ngày hiệu lực15/02/2010
        Ngày công báo16/01/2010
        Số công báoTừ số 33 đến số 34
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 140/2009/QĐ-TTg bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/2009/QĐ-TTg bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

            • 31/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực