Quyết định 1404/QĐ-UBND

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1562/QĐ-UBND 2018 thủ tục lĩnh vực Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên An Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tại Tờ trình số 229/TTr-STNMT ngày 29 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

2. Bổ sung thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản.

3. Bổ sung thủ tục gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh; (qua website tỉnh)
- UBND cấp huyện; (qua website tỉnh)
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trang

I. Lĩnh vực Khoáng sản

1

Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 

2

Thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản

 

3

Thủ tục gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản

 

PHẦN II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, các nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường hoặc qua đường Bưu điện.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường kiểm tra tài liệu, văn bản có trong hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phát hành biên nhận hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản.

+ Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký khai thác khoáng sản.

+ Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác khoáng sản đến nhận kết quả.

- Cách thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (Bản chính);

2) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

3) Dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

4) Kế hoạch khai thác và các giấy tờ có liên quan đến khu vực, phạm vi diện tích được phép đăng ký khai thác khoáng sản (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày (không tính thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tình An Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (Mẫu số 01).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Yêu cầu, điều kiện chấp thuận cho đăng ký khai thác khoáng sản: Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội.

+ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày…..tháng…..năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
LÀM VẬT LIÊU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Tên tổ chức, cá nhân) …………………………………………………………………………

Trụ sở tại: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………….. Fax: ……………..………………..

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ................. ngày ... tháng … năm ... hoặc đăng ký kinh doanh số … ngày ... tháng … năm ….

Đăng ký khai thác khoáng sản ......... (tên khoáng sản) tại ….......…... (tên dự án, công trình …………………) thuộc xã ..., huyện ..., tỉnh An Giang.

Diện tích khu vực đăng ký khai thác: …...……. (m2, ha).

Khối lượng khoáng sản đăng ký khai thác: ….. (tấn, m3).

Công suất đăng ký khai thác: …............….. (tấn, m3)/năm.

Phương pháp khai thác: …………………………………………………………….

Số lượng thiết bị khai thác: (ghi rõ số lượng, công suất …............ của từng chủng loại)

Thời gian đăng lý khai thác ................ (tháng, năm), từ tháng … năm ... đến tháng … năm ....

(Tên tổ chức, cá nhân) …….....………… cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, các nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường kiểm tra tài liệu, văn bản có trong hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phát hành biên nhận hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian không quá 28 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản.

+ Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký thu hồi khoáng sản.

+ Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản đến nhận kết quả.

- Cách thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đề nghị đăng ký thu hồi khoáng sản (Bản chính);

2) Bản đồ khu vực đăng ký thu hồi khoáng sản và kế hoạch thu hồi khoáng sản (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

3) Văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án nạo vét của cơ quan có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

4) Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

5) Dự án nạo vét được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các bản vẽ thiết kế kèm theo (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện);

6) Hợp đồng thực hiện dự án nạo vét (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày (Không tính thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tình An Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đăng ký thu hồi khoáng sản (Mẫu số 02).

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Yêu cầu, điều kiện chấp thuận cho đăng ký thu hồi khoáng sản: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội.

+ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày…..tháng…..năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THU HỒI KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

(Tên tổ chức, cá nhân) …………………………………………………………………………

Trụ sở tại: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………….

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ................. ngày ... tháng … năm ... hoặc đăng ký kinh doanh số … ngày ... tháng … năm ….

Đăng ký thu hồi khoáng sản (tên khoáng sản) ………….. tại (tên dự án, công trình …………………) thuộc xã …….. huyện ……. tỉnh An Giang.

Diện tích khu vực thu hồi: ………… (m2, ha), được thể hiện trên bản đồ kèm theo.

Khối lượng khoáng sản đăng ký thu hồi: …………….. (m3).

Công suất thu hồi: …………. (m3/năm).

Phương pháp thu hồi: ……………………………………………………

Số lượng thiết bị tham gia hoạt động thu hồi: …………………………..

Thời gian thu hồi: ………………… (tháng, năm), từ tháng … năm … đến tháng … năm ….

(Tên tổ chức, cá nhân) …………………… cam đoan thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(ký tên, đóng dấu)

 

3. Thủ tục gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản

+ Bước 1: Tổ chức, các nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường hoặc qua đường Bưu điện.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường kiểm tra tài liệu, văn bản có trong hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phát hành biên nhận hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét hồ sơ gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản.

+ Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản.

+ Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng sản đến nhận kết quả.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đề nghị gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản (Bản chính);

2) Bản đồ hiện trạng khu vực thu hồi khoáng sản tại thời điểm đề nghị gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản (Bản chính);

3) Báo cáo kết quả thu hồi khoáng sản đến thời điểm đề nghị gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản (Bản chính);

4) Các chứng từ liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính (Bản chính hoặc bản bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng tư pháp cấp huyện).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày (không tính thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường tình An Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị gia hạn đăng ký đăng ký thu hồi khoáng sản.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày…..tháng…..năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ THU HỒI KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………………………………………………

Trụ sở tại: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………..………………………….. Fax: ………………….

Đề nghị gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản (tên khoáng sản) …………..tại (tên dự án, công trình ……………) thuộc xã …….. huyện ……. tỉnh An Giang.

Diện tích khu vực đề nghị gia hạn: ………… (m2, ha), được thể hiện trên bản đồ kèm theo.

Khối lượng khoáng sản đăng ký gia hạn: …………….. (m3).

Công suất thu hồi: …………. (m3/năm).

Số lượng thiết bị, phương tiện tham gia hoạt động thu hồi: ………………

Thời gian gia hạn thu hồi: ……… (tháng, năm), từ tháng … năm … đến tháng … năm …

Lý do đề nghị gia hạn: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Tên tổ chức, cá nhân) …………………… cam đoan thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(ký tên, đóng dấu)

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Yêu cầu, điều kiện chấp thuận cho đăng ký thu hồi khoáng sản: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội.

+ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1404/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực17/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1404/QĐ-UBND 2015 công bố bổ sung thủ tục hành chính Khoáng sản An Giang