Quyết định 1404/QĐ-UBND

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 112/QĐ-UBND 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1404/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên như sau:

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang ở địa phương;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương;

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật

tại địa phương; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát sáng, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di dộng khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

11. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý karaoke, vũ trường, quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyền truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.

13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi Chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Lãnh đạo Sở

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng, ban trực thuộc sở (gọi chung là phòng), gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

- Phòng Di sản văn hóa;

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, gồm:

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin và triển lãm tỉnh thành Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển;

- Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng: thành lập Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng trên cơ sở Trung tâm Phát hành sách và văn hoá phẩm, và tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức chiếu phim từ Trung tâm Văn hóa tỉnh để thực hiện;

- Đổi tên Trung tâm Huấn luyện thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Điều 5. Chức năng và cấu tổ chức các phòng thuộc Sở

1. Văn phòng:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện các nhiệm vụ công tác: hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của sở; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo sở và hoạt động toàn ngành;

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng; từ 01 đến 02 Phó Chánh Văn phòng và cán bộ, công chức chuyên môn, nhân viên.

2. Thanh tra:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý thuộc quyền của sở theo quy định của pháp luật; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình, du lịch theo quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành; tổ chức thực hiện việc quản lý biên chế, chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức viên chức các đơn vị thuộc sở;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn, hàng năm về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; lập dự toán ngân sách hàng năm phục vụ hoạt động của ngành; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản; phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc sở đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính theo quy định của nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

5. Phòng Nghiệp vụ du lịch:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch và điểm du lịch của tỉnh; tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; chương trình xúc tiến du lịch, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch địa phương. Cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế; quyết định xếp hạng, cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh khách sạn, du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch khác trên địa bàn tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ du lịch gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

6. Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng ở địa phương; xây dựng hệ thống giải thi đấu và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan vận động, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương; xây dựng và tổ chức đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh; các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế tại địa phương;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở hướng dẫn tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, địa phương, cơ quan, đơn vị văn hóa; hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình, tuyên truyền giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ công chức chuyên môn.

8. Phòng Nghiệp vụ văn hóa:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý các hoạt động về: nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật; thư viện, quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở; quy chế quản lý karaoke, vũ trường, biểu diễn thời trang và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của nhà nước;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ văn hóa, gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

9. Phòng Di sản văn hóa:

a) Chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc sở tổ chức đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; hướng dẫn thủ tục và cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Di sản hóa, gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn.

Điều 6. Chức năng, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc sở

1. Thư viện tỉnh:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương; tổ chức đăng ký, bảo quản, khai thác, sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và ngoài nước phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển của tỉnh; hướng dẫn các Thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động; tổ chức luân chuyển sách, báo lưu động phục vụ cho bạn đọc.

Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;

b) Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Thư viện: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Thư viện tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Phó Giám đốc Thư viện tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện tỉnh về lĩnh vực được phân công;

- Thư viện tỉnh có 05 phòng chuyên môn, gồm:

+ Phòng Biên mục;

+ Phòng Công tác bạn đọc;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Phong trào và dịch vụ tham khảo;

+ Phòng Hành chính - Tài vụ.

2. Bảo tàng tỉnh:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh; thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của địa phương, các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, đài tưởng niệm, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền xếp hạng; thực hiện các dự án tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương;

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;

b) Cơ cấu tổ chức Bảo tàng tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc;

Giám đốc Bảo tàng tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng tỉnh về lĩnh vực được phân công;

- Bảo tàng tỉnh có 03 phòng chuyên môn, gồm:

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Phòng Kiểm kê bảo quản;

+ Phòng Hành chính - Tài vụ.

3. Trung tâm Văn hóa tỉnh:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cổ động; trang trí, khánh tiết lễ, hội, tết, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; quy hoạch hệ thống cổ động trực quan; tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng; thi sáng tác tranh cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền cổ động; tổ chức sinh hoạt nhóm sở thích, câu lạc bộ, phổ biến các tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật; phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng phục vụ nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân;

Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc;

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh có 04 phòng chuyên môn, gồm:

+ Phòng Nghiệp vụ văn hóa - văn nghệ quần chúng;

+ Phòng Nghiệp vụ thông tin cổ động;

+ Phòng Hành chính - Tài vụ;

+ Đội Thông tin lưu động.

4. Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình ca, múa nhạc dân tộc, hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương; nâng cao trình độ, khả năng, chất lượng biểu diễn của diễn viên, nhạc công các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn, liên hoan chuyên nghiệp cấp khu vực, quốc gia và mở rộng giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước và nước ngoài.

Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động;

b) Về cơ cấu tổ chức của Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển, gồm:

- Lãnh đạo Đoàn: có Trưởng đoàn và 01 đến 02 Phó Trưởng đoàn;

Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đoàn;

Phó Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về lĩnh vực được phân công;

- Đoàn ca múa nhạc dân gian Sao Biển có 04 phòng chuyên môn, gồm:

+ Phòng Hành chính - Tài vụ;

+ Đội ca;

+ Đội nhạc;

+ Đội múa.

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh; tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; tổ chức thực hiện kế hoạch thi đấu các đội trẻ, đội tuyển tỉnh theo kế hoạch hệ thống giải thi đấu của Trung ương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, quốc tế tại địa phương; thực hiện các chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể thao theo quy định;

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp do danh sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc;

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có 03 phòng chuyên môn, gồm:

+ Phòng Huấn luyện;

+ Phòng Tổ chức thi đấu;

+ Phòng Hành chính - Tài vụ.

6. Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng:

a) Chức năng và nhiệm vụ:

Tổ chức phát hành và kinh doanh sách, văn hóa phẩm, băng đĩa ca nhạc, băng đĩa phim; chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động;

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc;

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công;

- Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng có các đơn vị trực thuộc, gồm:

+ Các Đội chiếu bóng lưu động;

+ Rạp Hưng Đạo;

+ Phòng Hành chính - Tài vụ.

Điều 7. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Điều 6 Quy chế này do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 8. Biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 9. Giao cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, các đơn vị thuộc sở để bố trí biên chế cho phù hợp, theo hướng tinh gọn, hợp lý, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trên cơ sở Quy định này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

Điều 11. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cách chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo đúng quy định của Đảng, nhà nước và theo phân cấp quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 12. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc

Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc sở theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý ngành và phục vụ nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, thể thao và du lịch cho nhân dân.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì Giám đốc sở đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1404/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Ngọc Chi
       Ngày ban hành03/09/2008
       Ngày hiệu lực03/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2008 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn