Quyết định 812/QĐ-UBND

Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 112/QĐ-UBND 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 872/TTr-SNV ngày 21 tháng 6 năm 2010 và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 81/TTr-SVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản b Điều 4 như sau:

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: Thành lập Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng trên cơ sở Trung tâm Phát hành sách và Văn hóa phẩm, và tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức chiếu phim từ Trung tâm Văn hóa tỉnh để thực hiện.

2. Sửa đổi khoản 6 Điều 6 như sau: “Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng”

a) Chức năng và nhiệm vụ: Tổ chức phát hành và kinh doanh sách, văn hóa phẩm, băng đĩa ca nhạc, băng đĩa phim; chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang. Trung tâm phát hành Phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Phó Giám đốc Trung tâm: chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công;

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng có các đơn vị trực thuộc gồm:

- Các đội chiếu bóng lưu động;

- Rạp Hưng Đạo;

- Phòng Hành chính - Tài vụ.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Trung tâm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu812/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực23/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu812/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành23/06/2010
       Ngày hiệu lực23/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 812/QĐ-UBND 2010 sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Yên