Quyết định 1406/QĐ-VPCP

Quyết định 1406/QĐ-VPCP năm 2006 ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1406/QĐ-VPCP Chương trình Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1406 /QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X).
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Trưởng Cục Quản trị -Tài vụ
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-
TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- BTCN, các PCN;
- Các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (5b). TD
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1406/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1406/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2006
Ngày hiệu lực10/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1406/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 1406/QĐ-VPCP Chương trình Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1406/QĐ-VPCP Chương trình Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1406/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành10/10/2006
        Ngày hiệu lực10/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1406/QĐ-VPCP Chương trình Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1406/QĐ-VPCP Chương trình Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

            • 10/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực