Quyết định 1409/QĐ-UBND

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 thực hiện Quyết định về xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

Xét Tờ trình số 440/TTr-STP ngày 27/5/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg); UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1. Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để bảo đảm nội dung của Kế hoạch phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiến độ, khả thi và tránh lãng phí thời gian, tiền bạc.

b) Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

a) Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Đối với cấp tỉnh: Đầu tháng 6/2019.

+ Đối với cấp huyện: Đầu tháng 6/2019.

+ Đối với cấp xã: Trong tháng 6/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch được ban hành.

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg theo chức năng và phạm vi quản lý

* Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (gồm Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi là Sở, ngành, đoàn thể tỉnh); Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Năm 2019: Quý II-III/2019.

+ Các năm tiếp theo: Hằng năm hoặc theo yêu cầu thực tế phát sinh.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

* Hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

* Hướng dẫn danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật mới định kỳ sáu tháng một lần

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các Nhà xuất bản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 và tháng 12 hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Danh mục sách, tài liệu pháp luật mới, văn bản hướng dẫn được phát hành.

* Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

* Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn.

2. Báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 (Sau khi Bộ Tư pháp có hướng dẫn Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn).

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo đề xuất; các văn bản hướng dẫn được ban hành.

3. Tổ chức tập huấn, truyền thông, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động của Tủ sách pháp luật

a) Tổ chức tập huấn nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2019: Quý III, IV/2019 (Tổ chức 01 lớp quán triệt nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cho Phòng Tư pháp và cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật cấp xã).

+ Các năm tiếp theo: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, tài liệu, báo cáo kết quả.

b) Phổ biến, truyền thông về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật, quy định của pháp luật và tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài.v.v.v... được đăng tải, phát hành.

c) Phát hành tài liệu hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, các sách, tài liệu pháp luật cung cấp cho Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020, sau khi Bộ Tư pháp phát hành.

- Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, sách, tài liệu pháp luật được phát hành, đăng tải.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

a) Kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (định kỳ hoặc đột xuất).

- Kết quả, sản phẩm: Tổ chức Đoàn kiểm tra tại địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả.

b) Sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp; UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu Bộ Tư pháp.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết, khen thưởng.v.v.v…

5. Bố trí kinh phí quản lý nhà nước về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và truyền thông; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí được bố trí theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên

phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai nhiệm vụ; kịp thời báo cáo kết quả theo định kỳ 6 tháng, năm về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp để trao đổi xem xét, hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 thực hiện Quyết định về xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 thực hiện Quyết định về xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1409/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 thực hiện Quyết định về xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 thực hiện Quyết định về xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Vĩnh Long

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực