Quyết định 1411/QĐ-UBND

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh (lần thứ 04) Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1411/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH (LẦN THỨ 04) QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tờ trình số 938/TTr-SGTVT ngày 09/6/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh (lần thứ 04) Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020, với những nội dung sau:

Điều chỉnh điểm cuối tuyến xe buýt số 03 tại Điều 1 Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Tuyến số 03: BigC Việt Trì - xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba và ngược lại.

Các nội dung khác của Quy hoạch thực hiện theo nội dung tại các Quyết định: Số 2938/QĐ-UBND ngày 15/11/2013, số 3209/QĐ-UBND ngày 16/12/2014, số 258/QĐ-UBND ngày 04/02/2015, số 682/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Giao thông vận tải xác định cụ thể lộ trình của tuyến xe buýt số 03.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố điều chỉnh Quy hoạch, thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1411/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Phú Thọ 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1411/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Phú Thọ 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1411/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýHoàng Công Thủy
     Ngày ban hành15/06/2016
     Ngày hiệu lực15/06/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1411/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Phú Thọ 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1411/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Phú Thọ 2016

         • 15/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực