Quyết định 258/QĐ-UBND

Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 258/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe buýt Phú Thọ 2013 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tờ trình số 103/TTr-SGTVT ngày 19/01/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh điểm đầu lộ trình tuyến xe buýt số 07 tại điểm 2 khoản III Điều 1 Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tuyến số 07: Bến Gót (nút A2 đường Hùng Vương) - Bến xe Thanh Thủy và ngược lại.

2. Bổ sung 03 tuyến xe buýt, gồm:

- Tuyến số 18: Bến Gót (nút A2 đường Hùng Vương) - Bến xe Ấm Thượng và ngược lại.

- Tuyến số 19: Bến Gót (nút A2 đường Hùng Vương) - Chí Đám (huyện Đoan Hùng) và ngược lại.

- Tuyến số 20: Bến Gót (nút A2 đường Hùng Vương) - Bến xe Yên Lập và ngược lại.

3. Bổ sung điểm 1 khoản III Điều 1 Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Giai đoạn 2013 - 2015 đầu tư các tuyến xe buýt số 07, số 18, số 19 và số 20.

Các nội dung khác của Quy hoạch thực hiện theo nội dung tại các Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 15/11/2013, số 3209/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Giao thông vận tải xác định cụ thể lộ trình của các tuyến xe buýt số 07, số 18, số 19 và số 20.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố điều chỉnh Quy hoạch, thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2015
Ngày hiệu lực04/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 258/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe buýt Phú Thọ 2013 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 258/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe buýt Phú Thọ 2013 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu258/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
     Người kýChu Ngọc Anh
     Ngày ban hành04/02/2015
     Ngày hiệu lực04/02/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 258/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe buýt Phú Thọ 2013 2020

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/QĐ-UBND 2015 Quy hoạch phát triển vận tải hành khách xe buýt Phú Thọ 2013 2020