Quyết định 1413/QĐ-UBND

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2016 công bố liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017 và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tui trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 169/TTr-STP ngày 06 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hai thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng ti UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chtịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-B
Tư pháp;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- BHXH các huyện, thành phố, thị xã;
- Công an các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1413/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Strang

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

2

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1413/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1413/QĐ-UBND công bố liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh Quảng Trị 2016