Quyết định 759/QĐ-UBND

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 759/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Cân cứ Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và l phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 13 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 25/4/2016; Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng trị về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Ki
m soát TTHC-VPCP;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Lưu: VT
, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 759/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Hộ tịch:

 

1.

Đăng ký khai sinh

 

2.

Đăng ký lại khai sinh

 

3.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

4.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

5.

Đăng ký khai sinh lưu động

 

6.

Đăng ký kết hôn

 

7.

Đăng ký lại kết hôn

 

8.

Đăng ký kết hôn lưu động

 

9.

Đăng ký khai tử

 

10.

Đăng ký lại khai tử

 

1 1.

Đăng ký khai tử lưu động

 

12.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

13.

Đăng ký giám hộ

 

14.

Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

 

15.

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

16.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

17.

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Áp dụng tại các xã biên giới giáp với nước CHDCND Lào

18.

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

19.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

20.

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

21.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

22.

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

23.

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

II. Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp:

 

1

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

2

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

3

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

4

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

5

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

6

Chứng thực di chúc

 

7

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

8

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sn mà di sản là động sản, quyền sử dựng đất, nhà ở

 

9

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

III

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI:

 

1

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi trong nước

 

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

3

Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

 

4

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

 

Tổng cộng: 36 thủ tục

Thuộc tính Văn bản pháp luật 759/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu759/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 759/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu759/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
      Người kýNguyễn Đức Chính
      Ngày ban hành19/04/2017
      Ngày hiệu lực19/04/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 759/QĐ-UBND thủ tục hành chính ngành Tư pháp Quảng Trị 2017