Quyết định 1414/QĐ-SXD

Quyết định 1414/QĐ-SXD năm 2017 về công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước


UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-SXD

Bình Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B B ĐƠN GIÁ XÂY DNG CÔNG TRÌNH TNH BÌNH PHƯC

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công b Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ng và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng v việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của B Xây dựng về việc công bố Định mức d toán xây dựng công trình - Phn sa cha;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của BXây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phn khảo sát xây dựng;

Căn cứ công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính, viễn thông;

Căn cứ công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin yà Truyền thông về việc công bố Định mức xây dựng cơ bn công trình bưu chính, viễn thông;

Căn cứ công văn số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán dự toán xây dựng công trình - Phn thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ công văn số 1554/UBND-KTN ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh về việc xác định và công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình; công văn số 382/UBND-KTN ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương lập bộ đơn giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước; công văn số 1650/UBND-KTN ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc áp dụng lương cơ sở đầu vào cho Bộ đơn giá xây dựng và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vn ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước do Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam - Bộ Xây dựng lập và theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước gồm 07 tập, cụ thể:

- Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng”;

- Tập 2: “Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt”;

- Tp 3: “Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa”;

- Tập 4: “Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát”;

- Tập 5: “Đơn giá xây dựng công trình Bưu chính viễn thông”;

- Tp 6: “Đơn giá thí nghim vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng”;

- Tập 7: “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, KH&ĐT, GT, CT, NN&PTNT, TT&TT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban quản lý khu kinh tế;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng KT&HT các huyện, phòng QLĐT các thị xã;
- Ban GĐ Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, P.QLXD

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Thanh Dũng
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực01/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Phước

             • 28/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực