Quyết định 142/2006/QĐ-UBND

Quyết định 142/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố Hà Nội năm 2006 (Đợt 2)

Nội dung toàn văn Quyết định 142/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2006 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;

- Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách TP Hà Nội năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UB ngày 27/03/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB;

Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 20/04/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 1);

- Căn cứ công văn số 128/HĐND-KTNS ngày 27/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2006 (Đợt 2);

- Theo đề nghị của Liên Sở Kế hoạch & Đầu tư và Tài chính tại Tờ trình số 559/TTr-LS ngày 17/7/2006 về việc giải trình xin phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 2);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2006 (Đợt 2) cho các dự án Quy hoạch xây dựng mới và bổ sung nhiệm vụ cần tập trung giải quyết (theo các biểu tổng hợp và biểu giao kèm theo) trích từ nguồn vốn: công trình Giáo dục đào tạo, công trình Khoa học công nghệ, công trình bức xúc, nguồn thưởng vượt thu, nguồn phí sát hạch giấy phép lái xe và lệ phí cấp giấy phép lái xe.

Các dự án không phân bố vốn tại Quyết định này thực hiện theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố giao tại Quyết định 224/2005/QĐ-UB.

Điều 2. Cấp trên trực tiếp của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn nêu tại điều 1 có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án, đảm bảo khối lượng và thủ tục thanh toán theo đúng quy định. Các dự án Quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành triển khai ngay việc trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, quy hoạch trong quý III năm 2006;

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các Sở, Ngành có liên quan đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện khối lượng và giải ngân các dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vi có liên quan và Chủ đầu tư các dự án được bổ sung kế hoạch vốn nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu142/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 142/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 142/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu142/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành14/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 142/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006

            • 14/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực