Quyết định 1420/QĐ-UBND

Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1420/QĐ-UBND 2014 cơ chế một cửa một cửa liên thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các đơn vị thuộc ngành dọc TW thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương;
- Đài PT&TH Lâm Đồng, Báo lâm Đồng;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

ĐỀ ÁN

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. MỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; từng bước nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành để giải quyết TTHC liên thông được xác định rõ ràng, phù hợp, thực hiện thông suốt.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Cơ chế một cửa được thực hiện tại các sở, ban, ngành đối với 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào năm 2015. Cơ chế một cửa được thực hiện tại UBND cấp huyện, cấp xã trên 80% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào năm 2015 và 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết vào năm 2020. Đối với TTHC liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tối thiểu là 30% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020.

2. Đến năm 2020, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của 80% cơ quan hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động của Bộ phận một cửa gồm: Phần mềm một cửa, phần mềm khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công... được triển khai hoàn thành đến cấp sở, cấp huyện vào năm 2017 và cấp xã vào năm 2020.

4. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80% vào năm 2015 và trên 90% vào năm 2020;

B. CÁC NHIỆM VỤ

I. Tổ chức Bộ phận một cửa

1. Bộ phận một cửa của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

- Bộ phận một cửa của sở, ban, ngành là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức; chuyển giao cho các cơ quan, bộ phận chuyên môn xử lý, sau đó nhận kết quả trả cho cá nhân, tổ chức đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc.

- Bộ phận một cửa của sở, ban, ngành đặt tại Văn phòng Sở và chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng; đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bộ phận một cửa đặt tại Phòng Hành chính - Tổ chức và chịu sự quản lý toàn diện của Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Biên chế, kinh phí cho công chức làm việc tại Bộ phận một cửa nằm trong tổng số biên chế của sở, ban, ngành được UBND tỉnh giao hàng năm;

- Bộ phận một cửa của Sở gồm:

+ 01 Trưởng bộ phận là Lãnh đạo Văn phòng Sở hoặc Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Thành viên có từ 01 đến 02 công chức. Trường hợp số lượng hồ sơ giao dịch phát sinh ít không đủ khối lượng công việc cho 01 người làm thì bố trí kiêm nhiệm. Cần lựa chọn, bố trí người nắm vững chuyên môn ở lĩnh vực thủ tục phức tạp nhất hoặc ở lĩnh vực thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ nhất của cơ quan thực hiện nhiệm vụ này.

- Việc phối hợp trong tiếp nhận hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ có tính chất phức tạp, cần tham khảo ý kiến của chuyên môn thì công chức bộ phận một cửa liên hệ với Phòng hoặc cán bộ chuyên môn để thống nhất, tiếp nhận.

- Bố trí các nhóm lĩnh vực TTHC tại bộ phận một cửa: Đối với bộ phận một cửa có nhiều lĩnh vực và nhiều công chức thì phải bố trí thành nhiều nhóm lĩnh vực TTHC (nhiều quầy) để thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ.

Ví dụ: Sở A có 5 lĩnh vực TTHC, trong đó có lĩnh vực 01 có số lượng giao dịch nhiều, phải bố trí từ 1 người làm việc trở lên; các lĩnh vực còn lại có số lượng giao dịch ít thì bố trí quầy như sau: Quầy số 01 tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực TTHC 01; Quầy số 02 tiếp nhận và trả kết quả các lĩnh vực 02 - 03 – 04 - 05; bố trí mỗi quầy 01 công chức.

2. Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện:

- Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức; chuyển giao cho các cơ quan, bộ phận chuyên môn xử lý; sau đó nhận kết quả trả cho cá nhân, tổ chức đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

- Bộ phận một cửa ở UBND cấp huyện đặt tại Văn phòng HĐND và UBND, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng HĐND và UBND.

- Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện gồm:

+ 01 Trưởng bộ phận là Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Thành viên: Có từ 02 công chức trở lên, tùy theo số lượng giao dịch phát sinh của mỗi huyện để bố trí số lượng người làm việc tăng thêm dựa trên định mức là 5.500 hồ sơ/người/năm (tính chung cho tất cả các lĩnh vực thủ tục).

- Cơ chế phân công, phối hợp của các thành viên Bộ phận một cửa:

+ Những lĩnh vực TTHC phát sinh nhiều giao dịch (như đất đai) có thể bố trí nhiều người cùng phụ trách.

+ Những lĩnh vực TTHC phát sinh ít giao dịch bố trí một người phụ trách nhiều lĩnh vực. Trường hợp này cần chọn bố trí người nắm vững chuyên môn ở lĩnh vực thủ tục phức tạp nhất hoặc ở lĩnh vực thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ nhất của nhóm lĩnh vực.

+ Việc phối hợp trong tiếp nhận hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ có tính chất phức tạp, cần tham khảo ý kiến của chuyên môn thì công chức bộ phận một cửa liên hệ với Phòng hoặc cán bộ chuyên môn để thống nhất, tiếp nhận.

+ Các huyện, thành phố chủ động thực hiện việc hoán đổi sự phân công công việc giữa các thành viên trong bộ phận một cửa để mọi thành viên đều thực hiện được tất cả các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

UBND các huyện, thành phố cân đối biên chế giữa các cơ quan của huyện, thành phố (trong tổng số định biên được giao hàng năm của địa phương) và yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức làm việc tại Bộ phận một cửa để điều chuyển biên chế hoặc biệt phái đến Văn phòng HĐND và UBND thực hiện nhiệm vụ này.

- Bố trí các nhóm lĩnh vực TTHC tại bộ phận một cửa (phân quầy): Tùy theo số lượng công chức làm việc tại bộ phận một cửa và số lượng hồ sơ phát sinh thực tế, các địa phương sắp xếp, bố trí các nhóm lĩnh vực TTHC tại bộ phận một cửa cho phù hợp theo 05 nhóm lĩnh vực TTHC như sau: Lĩnh vực chứng thực, hộ tịch; Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; Lĩnh vực đầu tư, xây dựng; Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Các lĩnh vực khác (liệt kê đầy đủ các lĩnh vực còn lại). Việc bố trí công chức theo nguyên tắc một người phụ trách nhiều nhóm TTHC, một nhóm TTHC có thể do một người đảm nhận hoặc nhiều người cùng kiêm nhiệm.

3. Bộ phận một cửa ở UBND cấp xã:

- Bộ phận một cửa của UBND cấp xã là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức; sau đó chuyển giao cho các cơ quan, bộ phận chuyên môn xử lý và nhận kết quả trả cho cá nhân, tổ chức đối với toàn bộ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các loại công việc khác thuộc thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện của UBND cấp xã.

- Bộ phận một cửa ở Ủy ban nhân dân cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách.

- Cơ cấu tổ chức của Bộ phận một cửa của UBND cấp xã gồm:

+ 01 Trưởng bộ phận là Lãnh đạo UBND cấp xã, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Các thành viên gồm có từ 02 đến 4 công chức cấp xã. Tùy theo số lượng giao dịch phát sinh của mỗi xã, phường, thị trấn đế bố trí số lượng công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cho phù hợp, nhưng tối thiểu phải có 01 công chức Văn phòng - Thống kê và 01 công chức tư pháp - hộ tịch. Trường hợp số lượng hồ sơ phát sinh ít thì bố trí lịch làm việc của bộ phận một cửa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ chế phân công công việc cho các thành viên của Bộ phận một cửa: Mỗi thành viên được phân công phụ trách chính một hoặc một số lĩnh vực nhưng đều phải thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, công việc để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Việc phối hợp trong tiếp nhận hồ sơ: Khi tiếp nhận hồ sơ có tính chất phức tạp, cần tham khảo ý kiến về chuyên môn thì công chức bộ phận một cửa liên hệ với công chức chuyên môn để thống nhất, tiếp nhận.

- Bố trí các nhóm lĩnh vực TTHC tại bộ phận một cửa (phân quầy): Tùy theo số lượng công chức làm việc tại bộ phận một cửa và số lượng hồ sơ phát sinh thực tế, các địa phương sắp xếp, bố trí các nhóm lĩnh vực TTHC tại bộ phận một cửa cho phù hợp theo 04 nhóm lĩnh vực TTHC như sau: Lĩnh vực chứng thực, hộ tịch; Lĩnh vực đất đai - xây dựng; Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Các lĩnh vực khác. Việc bố trí công chức theo nguyên tắc một người phụ trách nhiều nhóm TTHC, một nhóm TTHC có thể do một người đảm nhận hoặc nhiều người kiêm nhiệm.

II. Cơ chế phối hợp giải quyết TTHC

1. Đối với TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa:

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm trực tiếp hoặc liên hệ, phối hợp với công chức chuyên môn nghiệp vụ (đối với những lĩnh vực TTHC ít phát sinh hồ sơ nhưng có tính chất phức tạp) để xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân:

a) Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Đối với các hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì giải thích, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức lập, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc một lần, đầy đủ và đúng theo nội dung đã niêm yết công khai.

c) Đối với các loại công việc theo quy định giải quyết trong ngày làm việc không được ghi giấy hẹn thì tiếp nhận và chuyển để giải quyết ngay, sau đó trình lãnh đạo có thẩm quyền ký, vào sổ theo dõi, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, người có thẩm quyền ký giải quyết các loại công việc này phải bố trí lãnh đạo trực thường xuyên ở cơ quan để ký, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Đối với những nơi hoặc thời điểm có số lượng cá nhân, tổ chức đến giao dịch ít thì tổ chức giải quyết, trả kết quả ngay sau khi nhận hồ sơ đủ điều kiện giải quyết. Đối với những nơi hoặc thời điểm có số lượng cá nhân, tổ chức đến giao dịch nhiều thì phải thông báo thời điểm trả kết quả để cá nhân, tổ chức biết chủ động thời gian, tránh sự chờ đợi kéo dài, gây bức xúc: Ví dụ: hồ sơ nhận từ giờ nào đến giờ nào thì trả kết quả trong ngày; hồ sơ nhận từ giờ nào đến giờ nào sẽ trả kết quả vào ngày hôm sau,...

d) Đối với các loại công việc theo quy định được ghi giấy hẹn thì xử lý theo quy trình sau:

* Bộ phận một cửa:

- Kiểm tra hồ sơ đảm bảo đủ về số lượng và nội dung thông tin cần thiết.

- Tiếp nhận vào sổ theo dõi và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả;

- Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và chuyển đến nơi có trách nhiệm thực hiện tiếp theo theo quy định; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ do bộ phận tiếp nhận lập và được lưu chuyển kèm theo hồ sơ đến các bộ phận có thẩm quyền giải quyết cho đến khi trả lại kết quả cho cá nhân, tổ chức và lưu hồ sơ. Các bộ phận có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, trong Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải thể hiện được thời gian nhận và chuyển hồ sơ khi qua từng công đoạn xử lý.

* Các phòng chuyên môn:

- Các bộ phận chức năng tiếp tục thực hiện nghiệp vụ giải quyết hồ sơ theo quy trình quy định. Trường hợp cần xác minh và làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức thì công chức phụ trách giải quyết hồ sơ phải lập giấy mời trình lãnh đạo cơ quan ký gửi cho cá nhân, tổ chức, đồng thời kết hợp liên hệ trực tiếp với cá nhân, tổ chức để chủ động trong việc xác minh hồ sơ. Giấy mời và biên bản xác minh phải được lưu cùng hồ sơ.

- Sau khi hoàn thành, chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận một cửa hoặc chuyển kết quả tham mưu đến Bộ phận một cửa để kiểm tra trình lãnh đạo ký duyệt.

* Bộ phận một cửa:

- Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo ký;

- Phối hợp với Văn thư phát hành kết quả giải quyết;

- Cập nhật kết quả giải quyết vào sổ theo dõi;

- Giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thu lại giấy biên nhận hồ sơ lưu cùng với hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật thì cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức biết. Văn bản trả lời là kết quả giải quyết hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng quá trình xử lý phát hiện hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết được xử lý như sau:

- Cơ quan chuyên môn lập văn bản trả hồ sơ và hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh theo nguyên tắc yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần, chuyển cho bộ phận một cửa để liên hệ trực tiếp và thông báo cho cá nhân, tổ chức để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Nêu lý do trả hồ sơ do lỗi của Bộ phận một cửa như thiếu hồ sơ, điền chưa đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu hoặc các thông tin trong hồ sơ không trùng khớp với nhau... thì Trưởng Bộ phận một cửa phải trực tiếp liên hệ và xin lỗi cá nhân, tổ chức (bằng điện thoại hoặc văn bản).

- Sau khi cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, bộ phận một cửa xem xét tiếp nhận lại hồ sơ. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết lần hai tối đa là không quá 2/3 thời hạn giải quyết của thủ tục theo quy định. Các thông tin tiếp nhận, giải quyết lần hai phải được theo dõi, cập nhật đầy đủ, rõ ràng đồng thời với thông tin tiếp nhận, xử lý lần trước.

2. Đối với những TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.

b) UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy trình một cửa của UBND cấp xã. Riêng việc hẹn thời gian trả kết quả giải quyết là tổng thời gian giải quyết hồ sơ của cấp xã, cấp huyện theo quy định. Sau khi hoàn thành phần trách nhiệm giải quyết của UBND cấp xã, Bộ phận một cửa cấp xã chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa cấp huyện. Việc chuyển hồ sơ từ xã đến huyện thực hiện theo hình thức:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa đối với những xã, phường, thị trấn có cự ly cách UBND cấp huyện dưới 10 km.

- Nộp bằng hình thức gửi dịch vụ bưu chính đối với những xã, phường, thị trấn có cự ly cách UBND cấp huyện từ 10 km trở lên. Đối với trường hợp sử dụng dịch vụ bưu chính thì UBND cấp xã thu phí gửi dịch vụ bưu chính theo phiếu thu của Bưu điện, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức tự chuyển hồ sơ.

c) Bộ phận một cửa cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì lập phiếu yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ giao cho cá nhân, tổ chức hoặc công chức một cửa cấp xã. Trường hợp nộp qua đường bưu chính thì gửi cho Bộ phận một cửa cấp xã qua hộp thư điện tử, kết hợp gọi điện thoại để thông báo cho Bộ phận một cửa cấp xã biết. Bộ phận một cửa cấp xã có trách nhiệm triển khai hoàn chỉnh hồ sơ để nộp lại cho Bộ phận một cửa cấp huyện theo yêu cầu. Trường hợp lỗi do tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã thì UBND cấp xã phải chi trả phí dịch vụ bưu chính của lần gửi nộp bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình một cửa của UBND cấp huyện. Riêng giấy biên nhận hồ sơ của những trường hợp do UBND xã nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì gửi cho Bộ phận một cửa cấp xã qua hộp thư điện tử.

d) Trả kết quả giải quyết:

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người nộp hồ sơ.

- Đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính thì Bộ phận một cửa cấp huyện gửi kết quả về Bộ phận một cửa cấp xã bằng đường bưu chính, kèm theo phiếu thu phí của bưu điện, để UBND cấp xã thu phí của cá nhân, tổ chức. Sau khi nhận được kết quả giải quyết, Bộ phận một cửa cấp xã trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định. Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của cấp huyện thì Bộ phận một cửa cấp xã thu và chuyển về Bộ phận một cửa cấp huyện để thanh quyết toán theo quy định, mỗi tháng thực hiện từ 01 đến 02 lần.

3. Đối với những TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ các sở, ban, ngành đến UBND tỉnh:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành.

b) Các sở, ban, ngành thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy trình một cửa của các sở, ban, ngành. Riêng việc hẹn thời gian trả kết quả giải quyết là tổng thời gian giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành và của UBND tỉnh theo quy định. Sau khi hoàn thành phần trách nhiệm giải quyết của các sở, ban, ngành, Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

c) Việc chuyển hồ sơ từ các sở, ban, ngành đến UBND tỉnh thực hiện theo hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh.

d) Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì lập phiếu yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ giao cho công chức một cửa của các sở, ban, ngành.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình một cửa của Văn phòng UBND tỉnh.

e) Trả kết quả giải quyết:

Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả giải quyết trực tiếp cho công chức một cửa của các sở, ban, ngành. Sau khi có kết quả giải quyết, Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định đối với trường hợp được thu phí, lệ phí.

4. Đối với những TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp huyện đến các sở, ban, ngành và UBND tỉnh:

a) Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

b) UBND cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy trình một cửa của UBND cấp huyện. Riêng việc hẹn thời gian trả kết quả giải quyết là tổng thời gian giải quyết hồ sơ của cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định. Sau khi hoàn thành phần trách nhiệm giải quyết của UBND cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp huyện chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa các sở, ban ngành.

c) Việc chuyển hồ sơ từ huyện đến các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện theo hình thức:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa đối với thành phố Đà Lạt.

- Nộp bằng hình thức gửi dịch vụ bưu chính đối với các huyện, thành phố Bảo Lộc. Đối với trường hợp sử dụng dịch vụ bưu chính thì UBND cấp huyện thu phí gửi dịch vụ bưu chính theo phiếu thu của Bưu điện, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức tự chuyển hồ sơ.

d) Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì lập phiếu yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ giao cho cá nhân, tổ chức hoặc công chức một cửa thành phố Đà Lạt. Trường hợp nộp qua đường bưu chính thì gửi cho Bộ phận một cửa cấp huyện qua hộp thư điện tử; Bộ phận một cửa cấp huyện có trách nhiệm triển khai hoàn chỉnh hồ sơ để nộp lại cho Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành theo yêu cầu; trường hợp lỗi do tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện thì UBND cấp huyện phải chi trả phí dịch vụ bưu chính của lần gửi nộp bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình một cửa của sở, ban, ngành. Riêng giấy biên nhận hồ sơ của những trường hợp do UBND cấp huyện nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì gửi cho Bộ phận một cửa cấp huyện qua hộp thư điện tử.

e) Trả kết quả giải quyết:

- Đối với trường hợp nộp trực tiếp thì thực hiện trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người nộp hồ sơ.

- Đối với trường hợp nộp qua đường bưu chính thì Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành gửi kết quả về Bộ phận một cửa cấp huyện bằng đường bưu chính, kèm theo phiếu thu phí của bưu điện, để UBND cấp huyện thu phí của cá nhân, tổ chức. Sau khi nhận được kết quả giải quyết, Bộ phận một cửa cấp huyện trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định. Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của các sở, ban, ngành thì Bộ phận một cửa cấp huyện thu và chuyển về Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành để thanh quyết toán theo quy định, mỗi tháng thực hiện từ 01 đến 02 lần.

5. Đối với những TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện, đến các sở, ban, ngành và UBND tỉnh:

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc được quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.

- Quy trình phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cấp thực hiện theo quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4 của mục này.

* Lưu ý:

Cơ chế phối hợp giải quyết hồ sơ nêu trên là những nguyên tắc chung làm cơ sở cho việc quy định và thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Căn cứ tình hình thực tế các sở, ngành, địa phương quy định cụ thể các bước thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ cho phù hợp, nhưng không được quy định thêm các thủ tục, yêu cầu trái với quy định của cấp có thẩm quyền.

III. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được đầu tư theo lộ trình để đến năm 2020 bảo đảm đủ diện tích phòng làm việc và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của mô hình một cửa hiện đại theo quy định của Chính phủ.

1. Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Thực hiện theo dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã:

- Những trụ sở đang làm việc phù hợp với quy hoạch nhưng Bộ phận một cửa chưa đủ diện tích tối thiểu theo quy định hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu phục vụ thì lập kế hoạch đầu tư nâng cấp hoặc cải tạo để mở rộng cho phù hợp.

- Những trụ sở làm việc không phù hợp với quy hoạch thì xây dựng kế hoạch đầu tư xây mới.

- Đối với trang thiết bị làm việc của Bộ phận một cửa: Thực hiện theo Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh và quy định của Chính phủ về trang thiết bị một cửa hiện đại.

IV. Ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ phận một cửa của cấp sở, cấp huyện, cấp xã được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thống nhất từ cơ quan thực hiện một cửa đến cơ quan quản lý tổng hợp, điều hành chung của tỉnh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát ý kiến của tổ chức, cá nhân và chất lượng dịch vụ hành chính công.

Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa thực hiện theo lộ trình sau:

1. Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử:

* Đối với Bộ phận một cửa của cấp sở: Từ năm 2015, phần mềm một cửa điện tử của các sở ngành được đầu tư theo thứ tự ưu tiên sau:

- Văn Phòng UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài chính;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Tư pháp;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Y tế;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Công thương;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Ngoại vụ

- Thanh tra tỉnh;

- Ban Dân tộc

* Đối với Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện: Khi Chính phủ triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung, tỉnh sẽ tổ chức triển khai cho các huyện, thành phố trong giai đoạn 2015 - 2017, theo thứ tự ưu tiên từ trước đến sau như sau:

- Thành phố Đà Lạt;

- Thành phố Bảo Lộc;

- Huyện Đức Trọng;

- Huyện Đạ Tẻh;

- Huyện Lâm Hà;

- Huyện Di Linh;

- Huyện Bảo Lâm;

- Huyện Đơn Dương;

- Huyện Đạ Huoai;

- Huyện Cát Tiên;

- Huyện Lạc Dương;

- Huyện Đam Rông.

* Đối với Bộ phận một cửa của UBND cấp xã:

Hệ thống một cửa điện tử được đầu tư đầy đủ cho Bộ phận một cửa của các phường, thị trấn và các xã có số lượng giao dịch hàng năm từ 10.000 hồ sơ trở lên. Đối với các xã có số lượng giao dịch hàng năm dưới 10.000 hồ sơ thì đầu tư phần mềm một cửa điện tử. Việc đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho Bộ phận một cửa cấp xã được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

2. Dịch vụ công trực tuyến:

Thực hiện theo Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

3. Xây dựng hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công:

- Xây dựng phần mềm điện tử để tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công trong phạm vi toàn tỉnh thông qua mạng internet và hệ thống máy tính tại Bộ phận một cửa.

- Đầu tư lắp đặt hệ thống máy tính kết nối với hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của các sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Đầu tư thực hiện tại bộ phận một cửa cấp sở, cấp huyện từ năm 2015 và cấp xã từ năm 2016.

V. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC và các cá nhân, tổ chức về cải cách TTHC

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTHC với những nội dung, hình thức phù hợp, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nhận thức của CBCCVC và cá nhân, tổ chức.

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa của cải cách TTHC.

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC.

- Các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC.

- Tình hình triển khai, những kết quả và hạn chế trong thực hiện cải cách TTHC.

2. Hình thức:

- Thông qua việc công khai TTHC tại phòng tiếp nhận và trả kết quả; cổng thông tin của tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Thông qua đài, báo địa phương và huy động mọi phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Thông qua việc phát hành panô, áp phích, tờ gấp,...

- Thông qua hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

- Tổ chức xây dựng các video clip có nội dung hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức cách thức tra cứu, tìm hiểu quy định về TTHC; cách thức lập hồ sơ; những khẩu hiệu về cải cách TTHC; những thông tin về đường dây nóng giải quyết phản ánh, kiến nghị... để niêm yết/thông tin thường xuyên tại bộ phận một cửa.

VI. Danh mục các đề án, dự án đầu tư

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng đề án/ dự án

01

Đề án đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận một cửa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Hoàn thành trong năm 2015

02

Dự án triển khai mở rộng mô hình một cửa hiện đại và hỗ trợ phần mềm một cửa

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Hoàn thành trong năm 2014

03

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Hoàn thành trong năm 2014

04

Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở rộng TTHC thực hiện một cửa, một cửa liên thông

Các sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

 

Hoàn thành trong năm 2014

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, xây dựng dự án đầu tư hệ thống thông tin điện tử tiếp nhận ý kiến khảo sát người dân, doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính công.

2. Sở Tư pháp:

Thực hiện việc rà soát, công bố TTHC gắn với việc xác định TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm việc công bố TTHC phải xác định rõ những TTHC thực hiện cơ chế một cửa; những TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông của từng cơ quan, đơn vị.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương căn cứ tiêu chuẩn về diện tích làm việc, các trang thiết bị cần thiết của bộ phận một cửa để lập kế hoạch và lộ trình đầu tư mua sắm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện (theo hướng phân kỳ đầu tư, mua sắm cho phù hợp với khả năng cân đối và bố trí vốn của ngân sách nhà nước).

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Dự án triển khai mở rộng mô hình một cửa hiện đại và hỗ trợ phần mềm một cửa trình UBND tỉnh phê duyệt đế tổ chức thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:

- Xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn Bộ phận một cửa, mở rộng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Lập phương án đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa (nếu chưa đầu tư hoặc chưa đạt chuẩn) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình thực hiện theo đúng quy định tại quyết định này.

- Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1420/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1420/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1420/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1420/QĐ-UBND 2014 cơ chế một cửa một cửa liên thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1420/QĐ-UBND 2014 cơ chế một cửa một cửa liên thông Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1420/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành30/06/2014
       Ngày hiệu lực30/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1420/QĐ-UBND 2014 cơ chế một cửa một cửa liên thông Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1420/QĐ-UBND 2014 cơ chế một cửa một cửa liên thông Lâm Đồng