Quyết định 1724/QĐ-UBND

Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1724/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 1420/QĐ-UBND 2014 đẩy mạnh cơ chế một cửa Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ nỘi dung cỦa QuyẾt đỊnh sỐ 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 cỦa UBND tỈnh Lâm ĐỒng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Sửa đổi tại gạch đầu dòng cuối cùng điểm d, Khoản 1, mục II, phần B:

“Sau khi cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, bộ phận một cửa xem xét tiếp nhận hồ sơ. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ” (tức là thời gian hẹn trả kết quả lần thứ hai bằng tổng thời gian giải quyết của TTHC trừ thời gian giải quyết lần đầu). Các thông tin tiếp nhận, giải quyết lần sau phải được theo dõi, cập nhật đầy đủ, rõ ràng đồng thời với thông tin tiếp nhận, xử lý lần trước.”

2. Bổ sung nội dung “Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: các cơ quan, đơn vị phải thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức” vào phần cuối cùng của điểm d của Khoản 1, Khoản 2; điểm e của Khoản 3, Khoản 4, mục II, phần B.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đơn vị thuộc ngành dọc TW tại địa phương;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1724/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 1420/QĐ-UBND 2014 đẩy mạnh cơ chế một cửa Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1724/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 1420/QĐ-UBND 2014 đẩy mạnh cơ chế một cửa Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1724/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành13/08/2015
       Ngày hiệu lực13/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1724/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 1420/QĐ-UBND 2014 đẩy mạnh cơ chế một cửa Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1724/QĐ-UBND 2015 sửa đổi 1420/QĐ-UBND 2014 đẩy mạnh cơ chế một cửa Lâm Đồng

        • 13/08/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/08/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực