Quyết định 1422/QĐ-BTC

Quyết định 1422/QĐ-BTC năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 998/QĐ-BTC năm 2013 tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1422/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2851/QĐ-BTC ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1422 /QĐ-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, có nhiệm vụ tổ chức triển khai các ứng dụng tin học trong ngành Tài chính; bảo trì, sửa chữa thiết bị máy tính do Bộ Tài chính cung cấp, trang bị cho các đơn vị trong ngành Tài chính; tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ các ứng dụng tin học cho các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Triển khai diện rộng các dịch vụ ứng dụng dùng chung, tích hợp hệ thống cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; triển khai diện rộng các dịch vụ ứng dụng của Bộ Tài chính cho các Sở Tài chính ở cấp tỉnh và Phòng Tài chính ở cấp huyện.

2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành Tài chính.

3. Triển khai dịch vụ lắp đặt trang thiết bị tin học cho các đơn vị của ngành Tài chính; cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính do Bộ Tài chính cung cấp, trang bị cho các đơn vị.

4. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tài chính.

5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về giải pháp, thiết bị, phần mềm và dịch vụ mạng; dịch vụ xây dựng và triển khai phần mềm, bồi dưỡng kiến thức, đào tạo chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị có nhu cầu.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành Tài chính theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

8. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng biên chế sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có các phòng:

1. Phòng Đảm bảo hệ thống.

2. Phòng Triển khai hỗ trợ.

3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Chương III

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ chế tài chính

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1422/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1422/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2010
Ngày hiệu lực18/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1422/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1422/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành18/06/2010
       Ngày hiệu lực18/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1422/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Chuyển giao công nghệ