Quyết định 2016/QĐ-BTC

Quyết định 2016/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2016/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tin học Thống kê tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2016/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục;

b) Chiến lược, quy hoạch phát triển, kiến trúc tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính;

c) Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định quản lý chất lượng, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính;

d) Hệ thống các chỉ tiêu thống kê thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính;

đ) Các chính sách, kế hoạch về quản lý an ninh thông tin điện tử ngành tài chính.

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định, kế hoạch của Nhà nước và của Bộ Tài chính trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị.

4. Chủ trì thẩm định kế hoạch và các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê do các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ xây dựng; tham gia phê duyệt dự toán công nghệ thông tin hàng năm; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các đề án, dự án sau khi được phê duyệt.

5. Tổ chức thẩm định công tác mua sắm hàng hóa dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Tổ chức công tác thống kê tài chính và phân tích dự báo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính; chủ trì công tác công bố số liệu, cung cấp thông tin thống kê tài chính của Bộ Tài chính; biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê tài chính và các ấn phẩm thống kê tài chính theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý thống nhất các bảng mã, bảng phân loại thống kê dùng chung của ngành tài chính; thực hiện việc cấp mã số cho các đối tượng quản lý theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; hướng dẫn, giám sát việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

9. Xây dựng và triển khai các giải pháp, sản phẩm (phần cứng, phần mềm, nội dung, thông tin số) mang tính tổng quát toàn ngành tài chính, các phần mềm dùng chung và tích hợp giữa các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính; các chương trình ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ cơ quan Bộ và các cơ quan tài chính các cấp ở địa phương.

10. Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành tài chính.

11. Xây dựng và quản lý vận hành hạ tầng truyền thông ngành tài chính; quản lý vận hành mạng cơ quan Bộ Tài chính.

12. Xây dựng, quản lý và đảm bảo kỹ thuật để duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính; triển khai tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ tài chính công trên trang thông tin điện tử Bộ Tài chính (Website Bộ Tài chính).

13. Tổ chức áp dụng, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc xây dựng các hệ thống an ninh thông tin điện tử của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

14. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dự phòng thảm họa của ngành tài chính.

15. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông và thống kê ngành tài chính; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

16. Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông và các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính.

17. Đánh giá định kỳ và xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính.

18. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

19. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; tiếp nhận, quản lý các dự án nước ngoài về công nghệ tin học và thống kê theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

20. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính

21. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và của pháp luật.

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính:

1.1. Văn Phòng Cục.

1.2. Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án.

1.3. Phòng Quản lý mạng và An ninh thông tin.

1.4. Phòng Quản lý và Phát triển phần mềm.

1.5. Phòng Thống kê.

1.6. Phòng Quản lý và biên tập thông tin điện tử.

2. Đơn vị sự nghiệp:

2.1. Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin.

2.2. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.

2.3. Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Tạp chí Tài chính điện tử.

Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng, các phòng và Tạp chí Tài chính điện tử do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Biên chế của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục

Cục Tin học và Thống kê tài chính có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Cục; quản lý cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 117/2003/QĐ-BTC ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính và Quyết định số 2849/QĐ-BTC ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng biên tập thông tin điện tử.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- VP Đảng uỷ, Công đoàn;
- Như Điều 5;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2016/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2016/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2016/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2016/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tin học Thống kê tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2016/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tin học Thống kê tài chính
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2016/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVũ Văn Ninh
      Ngày ban hành21/08/2009
      Ngày hiệu lực21/08/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật12 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 2016/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tin học Thống kê tài chính

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2016/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Tin học Thống kê tài chính

       • 21/08/2009

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 21/08/2009

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực