Quyết định 1424/QĐ-BTC

Quyết định 1424/QĐ-BTC năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý đã được thay thế bởi Quyết định 996/QĐ-BTC 2013 Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1424/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1424 /QĐ-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, có nhiệm vụ xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; tổ chức cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực cơ sở dữ liệu và xử lý thông tin cho các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch triển khai hàng năm về triển khai xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia;

b) Quy chế trao đổi, cập nhật thông tin; quy trình quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chủ đề thuộc cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

3. Tổ chức thu thập dữ liệu, thực hiện cập nhật, biên tập, tổ chức thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia.

4. Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; ứng dụng cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

5. Xây dựng các công cụ hỗ trợ và tạo môi trường khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia.

6. Tổ chức thực hiện và hỗ trợ triển khai hoạt động sao lưu, phục hồi dữ liệu ngành Tài chính; cung cấp các phương án phục hồi dữ liệu từ hệ thống dự phòng.

7. Cung cấp dữ liệu, thông tin, báo cáo từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia phục vụ công tác thống kê tài chính và yêu cầu quản lý của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

8. Chủ trì hoặc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của ngành Tài chính.

9. Cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng, chuyển giao và hỗ trợ sử dụng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu; tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng biên chế sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin có các phòng:

1. Phòng Biên tập dữ liệu.

2. Phòng Xử lý thông tin.

3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Chương III

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ chế tài chính

Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1424/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1424/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2010
Ngày hiệu lực18/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1424/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1424/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành18/06/2010
       Ngày hiệu lực18/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1424/QĐ-BTC Quy chế tổ chức hoạt độngTrung tâm Dữ liệu Xử lý