Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND

Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công đã được thay thế bởi Quyết định 2267/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1432/2006/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 574/SXD-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2006 về việc Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong XDCB của tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công dùng trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương, lập dự toán xây lắp công trình của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Các Ông,Bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2006 và thay thế Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng của Bộ Xây dựng đã ban hành kèm theo Quyết định số1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều3
- Lưu VP-XDCB –SXKD
T. 004/70b

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Vương Thử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1432/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1432/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2006
Ngày hiệu lực15/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1432/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1432/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýDương Vương Thử
       Ngày ban hành12/07/2006
       Ngày hiệu lực15/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1432/2006/QĐ-UBND Bảng giá ca máy thiết bị thi công