Quyết định 1436/QĐ-UBND

Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 692/QĐ-UBND 2015 kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 913/SNV-TCBM ngày 30 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí và chức năng:

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ;

- Ban Thi đua - Khen thưởng (tương đương chi cục) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2.2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực thi đua khen thưởng;

b) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các đề án và dự án về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

e) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.3. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở, trình UBND cấp tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

2.4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định.

2.5. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Ban:

- Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban;

- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ và là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

- Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban;

- Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành, thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

3.2. Tổ chức các Phòng chuyên môn

- Phòng Tổng hợp - Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ 1 (Thi đua, khen thưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị Trung ương đóng tại địa phương);

- Phòng Nghiệp vụ 2 (Thi đua, khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở và doanh nghiệp thuộc tỉnh).

3.3. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng là biên chế hành chính nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Ban Thi đua - Khen thưởng bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Chỉ đạo Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, quy định cụ thể nhiệm vụ của các bộ phận, cán bộ, công chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Nội vụ; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2011
Ngày hiệu lực03/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1436/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành03/06/2011
       Ngày hiệu lực03/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa