Quyết định 898/QĐ-UBND

Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1436/QĐ-UBND 2011 kiện toàn Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 576/SNV-TĐKT ngày 20 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ như sau:

I. Vị trí, chức năng

Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ gồm:

1. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

4. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý.

5. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

6. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tổ chức bồi dưỡng về các chủ trương chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

8. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

9. Xây dựng và quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của ngành và địa phương theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Ban: có Trưởng ban và Phó trưởng ban

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ.

3. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng là biên chế hành chính trong tổng biên chế hành chính của Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định tại điều 1 Quyết định này.

2. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban.

Điều 3. Các quy định về tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng nêu tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 898/QĐ-UBND 2009 chức năng quyền hạn tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Khánh Hòa