Quyết định 1436/QĐ-UBND

Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1436/QĐ-UBND giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số Bắc Kạn 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình;

Căn cứ Quyết định số: 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số: 439/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I);

Căn cứ Công văn số: 834/UBDT-DTTS ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số: 335/TTr-BDT ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”
(Kèm theo Quyết định số: 1436/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 498/QĐ-TTg.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

- Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Đề án phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Nghị định số: 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao.

- Đề cao trách nhiệm và huy động tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số dân tộc thiểu số.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi thực hiện

Thực hiện 02 mô hình điểm; 01 mô hình tại xã Bộc Bố; 01 mô hình tại Trường Trung học cơ sở xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

Dự kiến triển khai thí điểm trong 03 năm: 2016 - 2018, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những năm tiếp theo.

2. Đối tượng

- Thanh niên, vị thành niên (nam, nữ) trong 02 xã, học sinh trường Trung học cơ sở là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

- Phụ huynh học sinh, cha, mẹ của nam, nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên;

- Cán bộ cơ sở, giáo viên trường học tham gia công tác tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống;

- Già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở các thôn;

- Cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở thôn bản;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Đề án.

3. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn I

Từ năm 2015 đến năm 2020.

4. Các hoạt động chủ yếu và tiến độ thực hiện Đề án

4.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện Đề án

* Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá, xác định về nhận thức, hiểu biết và nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình;

- Khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng về kết quả thực hiện Đề án hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020.

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu huyện Pác Nặm triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4.2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

* Nội dung:

- Hướng dẫn, triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

- Tuyên truyền với hình thức trực tiếp bằng miệng tại cơ sở và các hình thức khác như: Pa nô, áp phích, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tọa đàm, tư vấn...;

- Phối hợp với cơ sở, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, già làng trưởng thôn bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.3. Biên soạn, cung cấp thông tin, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

* Các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền chủ yếu:

- Tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình;

- Tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; về tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

- Những nội dung cần biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;

- Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới...

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.4. Xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm

* Nội dung:

- Nghiên cứu, triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

- Sơ, tổng kết đánh giá thực hiện Mô hình điểm và nhân rộng.

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, hướng dẫn chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình điểm tại địa phương.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.5. Nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, người tham gia thực hiện Đề án

* Nội dung:

- Biên soạn, cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số.

* Phương thức thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí

Từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện Đề án: Từ ngân sách nhà nước.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn I (2015 - 2020): 250 triệu đồng/mô hình x 02 mô hình = 500 triệu đồng (có phụ lục kinh phí kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Mô hình và các hoạt động của Đề án; sơ tổng kết, đánh giá kết quả kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn I (2015 - 2020) và đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn II (2021 - 2025); tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố và xã Giáo Hiệu phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trường học và các thôn tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020”./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN I 2015-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1436/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung hoạt động

(thực hiện 01 mô hình)

Dự kiến kế hoạch kinh phí giai đoạn I (2016-2020)

Ghi chú

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng

54

48

48

48

52

250

1

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện đề án

6

 

 

 

2

8

 

2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

6

6

6

6

5

29

 

3

Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền

4

4

4

4

4

20

 

4

Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình điểm

20

20

20

20

20

100

 

5

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ tham gia thực hiện đề án

8

8

8

8

8

40

 

6

Chi hội nghị, tổng kết

5

5

5

5

8

28

 

7

Chi công tác quản lý, triển khai, kiểm tra, giám sát

5

5

5

5

5

25

 

Tổng số nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 02 mô hình: 500 triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1436/QĐ-UBND giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số Bắc Kạn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1436/QĐ-UBND giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số Bắc Kạn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1436/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1436/QĐ-UBND giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số Bắc Kạn 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1436/QĐ-UBND giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống dân tộc thiểu số Bắc Kạn 2015

           • 18/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực