Quyết định 1437/QĐ-UBND

Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1437/QĐ-UBND chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Thực hiện Thông báo số: 02/TB-VPCP ngày 06/01/2014 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số: 336/BDT-KHTH ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1437/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chính sách, kế hoạch nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và cả tỉnh;

- Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, giảm nghèo một cách bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa vùng dân tộc, vùng khó khăn với các vùng khác trong tỉnh, giữa các dân tộc trên địa bàn;

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư hỗ trợ của Trung ương, kết hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình dự án đầu tư ở vùng dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động nội lực của người dân để đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng các đề án, dự án, chính sách, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phải phù hợp với thực tiễn hiện nay của tỉnh;

- Lồng ghép các đề án, dự án, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành, của huyện với các chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc Kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí;

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Quá trình triển khai thực hiện phải bám sát các nội dung theo Nghị định số: 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Nghị quyết số: 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Quyết định số: 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số: 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu bằng hoặc cao hơn mục tiêu cụ thể trong Chiến lược công tác dân tộc theo Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực:

+ Phấn đấu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 50%; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp;

+ 100% các xã có trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh ở những nơi cần thiết; 99% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: phấn đấu mỗi năm giảm 04 - 05% hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ nhà ở cho 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu cần hỗ trợ nhà ở theo quy định của nhà nước, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt.

- Công tác cán bộ người dân tộc thiểu số:

Trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống cơ quan hành chính vùng dân tộc thiểu số phải đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số; ở các vị trí chủ chốt, nhất thiết phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số; 100% cán bộ công chức cấp xã được đào tạo, trong đó 70% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên.

- Hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số:

Xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.

- Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số:

+ Đảm bảo 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa và trên 50% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới;

+ Phấn đấu 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số hộ được sử dụng điện từ các nguồn;

+ Các công trình thủy lợi được đầu tư đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích trồng lúa nước; các xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; internet đến hầu hết các thôn, bản.

- Văn hóa xã hội vùng dân tộc thiểu số: 100% hộ gia đình được xem truyền hình; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thu các kênh phát thanh, truyền hình kỹ thuật số; phát triển con người toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ làm việc; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Môi trường sống vùng dân tộc thiểu số: Hạn chế thiệt hại do các sự cố môi trường, thiên tai; bố trí lại khu chăn nuôi, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh môi trường nông thôn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số:

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, tăng cường mạng lưới các trường, cơ sở đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tập trung ưu tiên đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số;

- Mở rộng dạy và học ngôn ngữ dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên là người dân tộc thiểu số;

- Bổ sung, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn;

- Củng cố, mở rộng quy mô hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú;

- Nâng cao chất lượng hệ thống các trường dạy nghề, sửa đổi, bổ sung các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề phù hợp với năng lực;

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thanh niên người dân tộc thiểu số đang tại ngũ để tạo nguồn cán bộ khi xuất ngũ về địa phương;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng đến công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, luật sư là người dân tộc thiểu số;

- Khuyến khích, vận động và tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước để tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số.

1.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; củng cố an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh:

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đến từng thôn, bản đặc biệt là những vùng có dân tộc Mông, Dao; tăng cường cán bộ các Sở, Ban, Ngành, lực lượng vũ trang xuống cơ sở trọng điểm về an ninh, quốc phòng;

- Thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để trưởng thôn, người có uy tín tham gia công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, chính sách;

- Thực hiện quy hoạch, đào tạo, hướng nghiệp học sinh dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và các cấp học khác để tạo nguồn cán bộ gắn với nhu cầu sử dụng của địa phương, đặc biệt chú trọng các vị trí cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở;

- Tạo điều kiện phát triển đội ngũ doanh nhân là người dân tộc thiểu số;

- Xây dựng cơ chế, chính sách giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp.

1.3. Phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số:

- Quy hoạch hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện từng vùng;

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 100% hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai tốt các chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số;

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, vốn tín dụng phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn;

- Tăng cường đầu tư, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm của đồng bào;

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình xuất khẩu lao động, hỗ trợ người dân tộc thiểu số đi lao động ở nước ngoài;

- Tạo cơ hội bình đẳng để đồng bào tiếp cận các nguồn lực phát triển và thụ hưởng dịch vụ, phúc lợi xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thu hút mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

1.4. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số:

- Đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các xã, thôn, bản; các tuyến đường giao thông đi được quanh năm đến trung tâm các xã; xây dựng các cây cầu quy mô nhỏ kết nối liên vùng; đảm bảo hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên;

- Tập trung đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đa mục tiêu phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, cấp nước sinh hoạt; tập trung đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc nghiên cứu và nhân giống cây trồng, vật nuôi;

- Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ, đảm bảo chuyển tải được các dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số;

- Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao tại các xã, trung tâm cụm xã.

1.5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, đầu tư hoàn thiện trạm y tế xã; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản đạt chuẩn, phát triển mạnh y tế dự phòng;

- Xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

- Triển khai chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khám thai, khám bệnh định kỳ ở các cơ sở y tế; chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho các cháu mẫu giáo, mầm non và học sinh tiểu học để cải thiện tầm vóc, sức khỏe thanh, thiếu niên các dân tộc thiểu số.

1.6. Bảo tồn, phát triển văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số:

- Phát triển toàn diện văn hóa dân tộc thiểu số; chính sách giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc bảo quản, gìn giữ, bảo tồn di tích lịch sử ở từng vùng, từng địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu;

- Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.7. Tập trung đầu tư phát triển địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số:

- Thực hiện các chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Nghiên cứu có chính sách ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ, chính sách chuyển đổi ngành, nghề, giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt;

- Hỗ trợ ổn định lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân cư trú ở địa bàn quá khó khăn để đồng bào yên tâm bảo vệ an ninh, giữ rừng, bảo vệ tài nguyên;

- Thu hút đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn ODA, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước khác.

1.8. Đảm bảo nước sinh hoạt, môi trường sống vùng dân tộc thiểu số:

- Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước sản xuất; có chính sách ưu tiên về mặt bằng, thuế,... để huy động mọi thành phần kinh tế đầu tư và tổ chức cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho các vùng dân tộc thiểu số;

- Đảm bảo môi trường sống, môi trường sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập.

1.9. Phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ: Chú trọng đổi mới việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

2. Giải pháp chủ yếu

2.1. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng vùng dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, từ đó nhận thức đầy đủ các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp, ngành để thực hiện có hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc trong tình hình mới.

2.2. Các cơ quan, đơn vị chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành cấp trên, nắm vững tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đồng bào vùng dân tộc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc.

2.3. Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu, kêu gọi tài trợ của các tổ chức quốc tế và vốn xã hội hoá từ các thành phần kinh tế để tăng cường đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

2.4. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc phương châm công tác dân tộc; bảo đảm tính dân chủ, công khai, thực hiện nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” trong quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư các chính sách dân tộc gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giám sát thực hiện.

2.5. Tăng cường cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, am hiểu về công tác dân tộc ở các Sở, Ban, Ngành và các địa phương trong tỉnh đến công tác ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; chú trọng phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ở các xã, thôn, bản; đa dạng hoá, phát triển nhanh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ở vùng dân tộc thiểu số nhằm giải quyết việc làm cho lao động thanh niên dân tộc thiểu số; tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương.

2.6. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp bám sát thực tiễn, thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh để đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.7. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trong vùng dân tộc; khuyến khích người dân, các tổ chức nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những bất hợp lý, yếu kém trong quản lý, thực hiện chính sách ở cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Là cơ quan thường trực, điều phối các nội dung hoạt động của kế hoạch và thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể được phân công;

- Phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Đôn đốc, kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung các nhiệm vụ mới, đặc biệt là các nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các Sở, ngành liên quan thẩm định các dự án thuộc Kế hoạch theo quy định; bố trí vốn; hướng dẫn cơ chế, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện các các chính sách, các mô hình, dự án tạo việc làm tại chỗ và kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

4. Các Sở, Ban, Ngành khác

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được phân công có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách, dự án, đề án cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của ngành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc);

- Lồng ghép các dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh với các nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình này để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Tổ chức huy động các nguồn lực, lồng ghép vốn các chính sách, dự án đầu tư trên địa bàn ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội chủ động phối hợp với Ban Dân tộc và các Ban, Ngành trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai, giám sát Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn thường trú trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thành - Truyền hình cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chính sách dân tộc, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách khác có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 (Có phụ biểu phân công thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch kèm theo)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân công, gửi Ban Dân tộc tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1437/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên chương trình, chính sách, đề án, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian xây dựng và trình

Thời gian triển khai

I

Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc và hỗ trợ pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

1

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số thường trú ngoài vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Sở Tư pháp

Sở KH&ĐT, Tài chính, Ban Dân tộc

2016

2016 - 2020

2

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013- 2020

Sở Tư pháp

Sở KH&ĐT, Tài chính, Ban Dân tộc

2016

2016 - 2020

II

Giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực

1

Kế hoạch thực hiện chương trình Giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc, Sở Tài chính

2016

2016 - 2020

2

Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo cán bộ, giáo viên công tác tại các vùng dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc, Sở Tài chính

2016

2016 - 2020

3

Kế hoạch dạy nghề và giải quyết việc làm cho con em người dân tộc thiểu số đến năm 2020

Sở LĐ - TB&XH

Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo

2015

2015 - 2020

4

Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ học bổng cho sinh viên người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo thi đỗ vào các trường đại học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc, Sở Tài chính

2015

2015 - 2020

5

Kế hoạch thực hiện mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ hiện đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số

Bộ CHQS tỉnh

Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo

2015

2015 - 2020

6

Kế hoạch thực hiện phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2020

Ban Dân tộc

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ

2016

2016 - 2020

III

Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

1

Điều tra đánh giá thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, quy hoạch quỹ đất sản xuất, đề xuất các chính sách để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Dân tộc, Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố

2016

2016 - 2018

2

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015

Ban Dân tộc

Các Sở: KH và ĐT, Tài chính, NN và PTNT, TN và MT

2016

2016 - 2020

3

Chính sách thực hiện tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

Sở NN&PTNT

Ban Dân tộc, Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT

2015

2015 - 2020

4

Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình dạy nghề, phát triển ngành, nghề truyền thống phù hợp, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Hội LHPN tỉnh

Ban Dân tộc, Sở LĐ- TB&XH

2015

2015 - 2020

IV

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

1

Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển SX cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (CT 135 GĐ III)

Ban Dân tộc

Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố

2016

2016 - 2020

2

Đề án xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ (2,5-5 tấn, rộng 2,4-4m) đảm bảo an toàn giao thông

Sở Giao thông Vận tải

Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

2015

2015 - 2020

V

Tuyên truyền, thông tin truyền thông

1

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban Dân tộc

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố

2015

2016 - 2020

2

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban Dân tộc

Các Sở: Tư pháp, VH- TT&DL, UBND các huyện, thành phố

2015

2016 - 2020

3

Kế hoạch thực hiện Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc, các Sở, Ngành

2015

2015 - 2020

4

Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc, các Sở, Ngành

2015

2015 - 2020

5

Đề án quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc, các Sở, Ngành

2015

2015 - 2020

6

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Dân tộc, các Sở, Ngành

2015

2015 - 2020

7

Chính sách hỗ trợ thông tin báo chí tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015 - 2020

Ban Dân tộc

Các sở: Thông tin và TT, Tài chính, Văn hoá, TT&DL

2015

2016 - 2020

VI

Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

1

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc, các Sở, Ngành

2015

2015 - 2020

2

Chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc, Sở Tư pháp

2015

2015 - 2020

3

Kế hoạch tăng cường sỹ quan lực lượng vũ trang xuống các xã trọng điểm

Bộ CHQS tỉnh

Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính

2015

2015 - 2020

4

Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ 3 cấp địa phương

Ban Dân tộc

Các Sở, Ngành

2019

2019

VII

Y tế, chăm sóc sức khỏe

1

Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Sở VH - TT&DL, Sở Y tế, UBND các huyện

2015

2015 - 2020

2

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc người dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

Sở Y tế

Ban Dân tộc, Sở VH, TT&DL

2016

2016 - 2020

3

Kế hoạch xây dựng mô hình y tế lưu động vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Y tế

Ban Dân tộc

2016

2016 - 2020

VIII

Văn hóa

1

Kế hoạch bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống vùng dân tộc và miền núi

Sở Công thương

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, VH- TT&DL, Ban Dân tộc

2015

2016 - 2020

IX

Thương mại, du lịch

1

Kế hoạch thực hiện Chính sách phát triển hạ tầng thương mại, xúc tiến thương mại vùng dân tộc thiểu số để đẩy mạnh trao đổi, xuất khẩu hàng hóa, phát triển thương mại, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Công thương

Ban Dân tộc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

2014

2014 - 2020

X

Khoa học và công nghệ

1

Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản

Sở KH&CN

Các Sở, Ngành: Ban Dân tộc, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT

2015

2016 - 2020

XI

Một số đề án, chính sách đặc thù

1

Đề án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Cục Thống kê

Ban Dân tộc

2015

 

2

Rà soát, xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III

Ban Dân tộc

Các Sở liên quan, UBND các huyện, thành phố

2016

 

3

Rà soát, đánh giá hệ thống chính sách vùng dân tộc thiểu số từ 2006 - 2015, đề xuất giải pháp xây dựng chính sách giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030

Ban Dân tộc

Các Sở, Ngành

2016

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1437/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1437/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1437/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1437/QĐ-UBND chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1437/QĐ-UBND chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1437/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNông Văn Chí
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1437/QĐ-UBND chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1437/QĐ-UBND chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn 2015

            • 18/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực