Quyết định 1438/QĐ-UBND

Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1001/TTr-STP ngày 18/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực toàn bộ (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Ki
m tra VBQPPL - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, NN&PTNT;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH, HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 38 NGHỊ ĐỊNH 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực thi hành

10/7/2018

02

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Quy định tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh

Đã có Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định về lĩnh vực này.

17/12/2018

03

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND ngày 26/4/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên vùng biển tỉnh

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

04

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

05

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 04/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh TV

Các căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực

21/5/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1438/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1438/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1438/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1438/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýLê Văn Hẳn
       Ngày ban hành31/07/2019
       Ngày hiệu lực31/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh

           • 31/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực