Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Trà Vinh

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1438/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TRONG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP  ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 308/TTr-SNN ngày 13 tháng 8 năm 2013 và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 987/BC-STP ngày 08 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, cụ thể như sau:

1. Quy định chung

a) Phạm vi áp dụng: Quy định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

b) Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

2. Quy định cụ thể

a) Mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: 60% số kinh phí được cấp trên hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Mức chi cho từng công trình theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông: 10% số kinh phí được cấp trên hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Mức chi cụ thể cho từng hoạt động áp dụng tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ và theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Mức chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả: 30% số kinh phí được cấp trên hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Mức chi cụ thể cho từng hoạt động áp dụng tại Điều 14 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực07/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2019
Cập nhật5 tháng trước
(21/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐồng Văn Lâm
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực07/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2019
        Cập nhật5 tháng trước
        (21/08/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức chi vốn hỗ trợ sản xuất lúa theo 42/2012/NĐ-CP Trà Vinh