Quyết định 144/QĐ-UBND

Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tại Tờ trình số 02/TTr-VPUB ngày 31 tháng 3 năm 2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 877/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2016, Tờ trình số 1034/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với những nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: gồm Chánh văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

Việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

b) Các đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nội chính;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Phòng Kinh tế (đổi tên từ Phòng Kinh tế ngành);

- Phòng Khoa giáo - Văn xã (đổi tên từ Phòng Văn xã);

- Phòng Ngoại vụ (Phòng Ngoại vụ sẽ chấm dứt hoạt động và được điều chuyển về Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Thuận khi Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động);

- Phòng Quy hoạch - Xây dựng (là phòng được phép thành lập thêm theo điểm i, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015).

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Nhà khách Ninh Thuận;

- Trung tâm Tin học - Công báo (được giữ nguyên cho đến khi có hướng dẫn cụ thể về Cổng Thông tin điện tử - theo khoản 2, Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015).

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

a) Biên chế công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức thuộc, trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (thông qua Sở Nội vụ thẩm định).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu144/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực