Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn biên chế Văn phòng Ủy ban Ninh Thuận 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1194/VPUB-HCTC ngày 20 tháng 7 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1576/TTr-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Văn phòng) thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng;

b) Các phòng chuyên môn, nghiên cứu - tổng hợp thuộc Văn phòng:

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Phòng Quản trị - Tài vụ.

- Phòng Ngoại vụ.

- Phòng Tiếp công dân.

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nội chính.

- Phòng Văn xã.

- Phòng Kinh tế ngành.

- Phòng Quy hoạch và Xây dựng.

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng:

- Trung tâm Tin học - Công báo (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo).

- Nhà khách Ninh Thuận (tên giao dịch: Aniise villa resort).

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Văn phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định thành lập Trung tâm Tin học - Công báo.

2. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các phòng thuộc Văn phòng; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng kiện toàn tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2011
Ngày hiệu lực25/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu436/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Đức Thanh
       Ngày ban hành25/08/2011
       Ngày hiệu lực25/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn chức năng nhiệm vụ Văn phòng UBND